Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená)

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované dvouoborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Základním cílem bakalářského studijního programu je příprava oborového odborníka jak v kombinaci dvou studijních oborů, tak i v rámci jednooborového studia, který dosáhne velmi dobré úrovně jazykových znalostí (na úrovni B2 v jazykové produkci a C1 v jazykové percepci dle Společného evropského rámce pro jazyky), získá solidní a strukturované znalosti v lingvistických disciplínách, v německy psané literatuře, kulturně historickém vývoji německy mluvících zemí a regionů a v základních teoretických východiscích oborové didaktiky.

Společně se znalostmi a dovednostmi získanými v rámci pedagogicko-psychologických disciplín je tak vytvořen základ kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele německého jazyka na základní škole ve výchovné a pomocné edukační práci.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent má jazykové znalosti v němčině na úrovni B2/C1 a umí jazyk efektivně používat pro společenské a profesní účely.
  • Absolvent dokáže popsat a vysvětlit systém jazyka v kontrastivní perspektivě.
  • Absolvent dokáže pojmenovat a vysvětlit literární a kulturní dědictví německy mluvících zemí, interpretovat je ve vztahu k určitému období historicko-společenského vývoje; umí analyzovat a interpretovat literární text.
  • Absolvent má oborově didaktické kompetence související s prací pedagogického asistenta a lektora německého jazyka.
  • Absolvent má komplexní vysokoškolské vzdělání v oblasti pedagogického asistentství a lektorství.
(?)

Kompetence získané v oborech bakalářského studijního programu dávají plnou kvalifikaci pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele německého jazyka na základní škole, popř. v jazykové škole ve výchovné a pomocné edukační práci, práci jazykového lektora ve střediscích volného času či školní družině v rámci jazykově orientovaných aktivit, anebo ve státní správě, zejména jako cizojazyčný referent.

(?)
  • Asistent pedagoga
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Skladba i ukončení povinných předmětů je shodná v jedno- i dvouoborovém studiu německého jazyka. Ve bakalářském studiu mají studenti povinnost získat 48 kreditů za povinné předměty (zahrnuta je výuka praktického jazyka).

Povinně volitelné předměty student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Jedno- a dvouoborové studium se od sebe liší stanovenou povinností absolvovat určitý počet povinně volitelných předmětů.

Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti mají možnost samostatného rozhodování při sestavování studijního plánu v jednotlivých semestrech. Je jim však doporučeno respektovat „Doporučený průchod studiem“ v povinných předmětech (uveden v ISu).

(?)

Pedagogicko-psychologický modul a praxe jsou součástí pregraduální přípravy učitelů dle Rámcové koncepce přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol. Systém reflektovaných pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej nejprve na plnohodnotné zvládnutí role asistenta pedagoga.

(?)

Studium je ukončeno po absolvování všech studijních povinností státní závěrečnou bakalářskou zkouškou.

Státní závěrečná bakalářská zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce, je-li v daném oboru zadána, a vlastní ústní oborové zkoušky.

Bakalářská práce může být zadána z libovolné disciplíny studia, tedy i z disciplín společného základu.

Oborovou státní závěrečnou zkoušku skládají studenti z lingvistiky, literatury a dějin, a ze základů oborové didaktiky.

(?)

Po ukončení bakalářského studia mají studenti možnost pokračovat ve dvouletém navazujícím magisterském studiu Učitelství německého jazyka pro základní školy na PdF MU, případně v navazujících magisterských studiích filologického zaměření na jiných fakultách (viz podmínky přijetí ke studiu konkrétních fakult).

(?)
1
Aktivní studenti
24

Specifikace oboru

Obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: NJ3S
Kód: 7507R041
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

Podrobné informace o studijním oboru lze získat přímo na katedře německého jazyka a literatury PdF MU, případně na webové stránce PdF (http://www.ped.muni. cz ) či katedry (http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/nemecky-jazyk-literatura/studium ).