Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Planeta Země je nejlepší místo pro život. Musíme ji udržet živou a zdravou a k tomu vést také mladou generaci.

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia je poskytnout studentům základní profesní dovednosti založené na odborných znalostech z oboru geografie a pedagogicko-psychologických disciplín tak, aby mohli vykonávat příslušné profese nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Studenti budou rozvíjet profesní dovednosti a získávat poznatky z geografických a jim příbuzných vědních disciplín, geografické znalosti a dovednosti v prostředí školy, v laboratoři GIS a v terénu; budou rozvíjet geografické znalosti a dovednosti směrem k jejich využití v praxi; zároveň budou připravováni ke studiu učitelství zeměpisu na základních či středních školách.

Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému učitelskému nebo oborovému studiu zeměpisu/geografie, případně se uplatnit v praxi.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Znát hloubku a šíři geografie jako akademické disciplíny, její paradigmata, rozumí geografickým vědomostem, dovednostem a postojům.
  • Chápat, jak je obsah jednotlivých geografických disciplín zařazen v současném kurikulu základní školy.
  • Disponovat širokými znalostmi a dovednostmi z dílčích disciplín fyzické a socioekonomické geografie.
  • Ovládat znalosti a dovednosti z oblasti kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země.
  • Mít základní dovednosti práce s geografickými informačními systémy, navigačními systémy, mapovými servery, při interpretaci leteckých a družicových dat ve vztahu k objektům a jevům krajinné sféry.
  • Používat vědomosti o výuce a obsahu vzdělávacích zeměpisných témat ve vztahu k obsahu oboru, využívá je při koncipování a realizaci mimoškolních a volnočasových aktivit.
(?)

V bakalářském stupni jsou studenti připravováni v rámci studijního programu Specializace v pedagogice obvykle v kombinaci dvou oborů (např. Zeměpis se zaměřením na vzdělávání a Matematika se zaměřením na vzdělávání). Studiem bakalářského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako asistent pedagoga. Dále může absolvent působit v centrech volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách,

v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Vedle profesního vyústění je absolvent připraven pro vstup do navazujícího magisterského studia programu Učitelství pro základní školy nebo Učitelství pro střední školy. Bakalářské studium sestává z oborové složky studia, učitelské profilace a skupiny předmětů dle standardu Masarykovy univerzity (předměty k závěrečné práci, jazykové přípravy, tělesné výchovy apod. v rámci celouniverzitních předmětů).

(?)
  • Pedagog volného času
(?)

Standardní doba studia je 6 semestrů. Studium se skládá z oborové složky, učitelské profilace a oborově didaktické složky. Výše uvedené koncepci bakalářského studia odpovídají i předměty bakalářské státní závěrečné zkoušky, kterými jsou studované obory včetně příslušných oborových didaktik a pedagogicko-psychologický základ. Zásady kontroly a hodnocení studia jsou stanoveny ve Studijním a zkušebním řádu MU. Nutnou podmínkou úspěšného absolvování studia v každém programu nebo oboru je získání kreditů za absolvování předmětů v předepsané skladbě, v celkové hodnotě představující alespoň minimální kreditovou hodnotu studia. Celkem je třeba získat v bakalářském studiu 180 kreditů.

(?)

Pedagogicko-psychologický modul a praxe jsou součástí pregraduální přípravy učitelů dle Rámcové koncepce přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol. Reflektované pedagogické praxe jsou v souladu s Rámcovou koncepcí. Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej nejprve na plnohodnotné zvládnutí role asistenta pedagoga.

(?)

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující:

- Zeměpis včetně oborové didaktiky;

- Druhý obor včetně oborové didaktiky;

- Obhajoba bakalářské práce;

- Pedagogicko-psychologický základ pro bakalářské studium.

Okruhy pro státní závěrečné zkoušky z geografie vycházejí z pilířových disciplín geografie a oborové didaktiky. Příprava i odpovědi probíhají za pomoci atlasu.

Student losuje jedno z témat a odpovídá na dílčí otázky v nich uvedených:

Okruhy otázek státní závěrečné zkoušky z předmětu zeměpis se skládají ze čtyř částí, které odpovídají skladbě předmětů v bakalářském studiu.

Otázky A) Geografie jako věda, planetární geografie, kartografie, geoinformatika.

Otázky B) Fyzická geografie.

Otázky C) Socioekonomická geografie.

Otázky D) Oborová didaktika

(?)

Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému učitelskému nebo oborovému studiu zeměpisu/geografie.

(?)
0
Aktivní studenti
36

Specifikace oboru

Obor: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: ZE3S
Kód: 7507R081
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

Nejčastěji zapisované předměty