Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí pro lidskou společnost. – Jan Amos Komenský

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia bakalářského studijního oboru Občanská výchova a základy společenských věd je získat znalosti z oboru společenských věd, které absolventi využijí při práci asistenta pedagoga, stejně jako i v následném magisterském studiu. Student získá schopnost formovat sebe sama jako svobodného občana s vlastním úsudkem, s dovedností kritického myšlení, a jejím uplatněním ve výchovně vzdělávacím procesu. Rovněž má rozvíjet postoje vůči sobě samému a druhým, vychovávaným jedincům, na základě humanitních hodnot, uvědomění si odpovědnosti učitelské profese.

Neméně důležitým cílem studia je vytvořit u něj předpoklady k formování didaktické znalosti obsahu vycházejícího z daných společenskovědních disciplín a tím připravit absolventy na pokračování studia učitelství občanské výchovy na základních a středních školách v následném magisterském studiu. Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému studiu. Také může pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • na základě znalostí z oblasti společenských věd vytvořit si ucelený obraz společnosti a pochopit úlohu člověka při konstrukci lidského společenství, a to v pohledu historickém i aktuálním;
  • pracovat s pramennými texty ze společenských věd: porozumět textům, interpretovat je, kriticky posoudit texty a demonstrovat texty posluchačům;
  • vytvořit vlastní odborný text nebo projekt k některému z témat z oblasti společenských věd;
  • získá kompetence související s prací pedagogického asistenta na ZŠ a SŠ a tedy i s týmovou prací, se systematickým přístupem k řešení problémů;
  • bude znát základní dokumenty, kterými se řídí výchovně vzdělávací proces na ZŠ a SŠ;
  • užívat moderní informační technologie.
(?)

Absolvent získává komplexní vysokoškolské vzdělání v oblasti pedagogického asistentství OV a ZSV, které bude schopen využít v práci pedagogického asistenta nebo odborného pracovníka ve strukturách státní správy, neziskových organizací i soukromého sektoru, jež svou činnost zaměřují zejména na spolupráci s orgány a institucemi EU.

(?)
  • Asistent pedagoga
(?)

Bakalářský studijní program trvá 3 roky (180 ECTS kreditů) a končí státní závěrečnou zkouškou. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce.

Chce-li posluchač dokončit dvouoborové bakalářské studium, je nutné kombinovat jeden studijní obor s jiným: Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Historie, Francouzský jazyk a literatura, Hudební výchova, Křesťanská výchova, Fyzika, Matematika, Německý jazyk a literatura, Ruský jazyk a literatura, Technické a informační vzdělávání, Výtvarná výchova, Zeměpis.

(?)

Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej nejprve na plnohodnotné zvládnutí role asistenta pedagoga na základních a středních školách.

Systém pedagogických praxí je součástí studijního programu Specializace v pedagogice (B7507 B-SPE), obor Pedagogicko-psychologický modul + praxe (Společný základ).

Systém pedagogických praxí zajišťují zejména katedry: Katedra pedagogiky, Katedra speciální pedagogiky a Katedra sociální pedagogiky.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří ústní zkouška z následujících okruhů:

a) občanská výchova a základy společenských věd včetně oborové didaktiky;

b) druhý obor včetně oborové didaktiky;

c) obhajoba bakalářské práce;

d) pedagogicko-psychologický základ pro bakalářské studium.

Nutnou podmínkou úspěšného absolvování studia v každém programu nebo oboru je získání určitého množství kreditů za absolvování předmětů v předepsané skladbě, v celkové hodnotě představující alespoň minimální kreditovou hodnotu studia. Celkem je třeba získat v bakalářském studiu 180 kreditů.

Struktura bakalářské státní závěrečné zkoušky z Občanské výchovy a základu společenských věd:

1. Obhajoba bakalářské práce.

2. Ústní část (2 otázky z uvedených okruhů, 1 otázka z didaktiky OV a ZSV)

Okruhy SZZ:

Politologie

Státověda

Ekonomie

Sociologie

Kulturologie

Filosofie

Dějiny etiky

Religionistika

(?)

Absolvent je připraven pro navazující magisterské studium učitelství daného oboru pro základní školy či střední školy.

(?)
74
Aktivní studenti
79

Specifikace oboru

Obor: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: OV3S
Kód: 7507R111
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta
Garant oboru:
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

Nejčastěji zapisované předměty