Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí pro lidskou společnost. – Jan Amos Komenský

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia bakalářského studijního oboru Občanská výchova a základy společenských věd je získat znalosti z oboru společenských věd, které absolventi využijí při práci asistenta pedagoga, stejně jako i v následném magisterském studiu. Student získá schopnost formovat sebe sama jako svobodného občana s vlastním úsudkem, s dovedností kritického myšlení, a jejím uplatněním ve výchovně vzdělávacím procesu. Rovněž má rozvíjet postoje vůči sobě samému a druhým, vychovávaným jedincům, na základě humanitních hodnot, uvědomění si odpovědnosti učitelské profese.

Neméně důležitým cílem studia je vytvořit u něj předpoklady k formování didaktické znalosti obsahu vycházejícího z daných společenskovědních disciplín a tím připravit absolventy na pokračování studia učitelství občanské výchovy na základních a středních školách v následném magisterském studiu. Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému studiu. Také může pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • na základě znalostí z oblasti společenských věd vytvořit si ucelený obraz společnosti a pochopit úlohu člověka při konstrukci lidského společenství, a to v pohledu historickém i aktuálním;
  • pracovat s pramennými texty ze společenských věd: porozumět textům, interpretovat je, kriticky posoudit texty a demonstrovat texty posluchačům;
  • vytvořit vlastní odborný text nebo projekt k některému z témat z oblasti společenských věd;
  • získá kompetence související s prací pedagogického asistenta na ZŠ a SŠ a tedy i s týmovou prací, se systematickým přístupem k řešení problémů;
  • bude znát základní dokumenty, kterými se řídí výchovně vzdělávací proces na ZŠ a SŠ;
  • užívat moderní informační technologie.
(?)

Absolvent získává komplexní vysokoškolské vzdělání v oblasti pedagogického asistentství OV a ZSV, které bude schopen využít v práci pedagogického asistenta nebo odborného pracovníka ve strukturách státní správy, neziskových organizací i soukromého sektoru, jež svou činnost zaměřují zejména na spolupráci s orgány a institucemi EU.

(?)
  • Asistent pedagoga
(?)

Bakalářský studijní program trvá 3 roky (180 ECTS kreditů) a končí státní závěrečnou zkouškou. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce.

Chce-li posluchač dokončit dvouoborové bakalářské studium, je nutné kombinovat jeden studijní obor s jiným: Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Historie, Francouzský jazyk a literatura, Hudební výchova, Křesťanská výchova, Fyzika, Matematika, Německý jazyk a literatura, Ruský jazyk a literatura, Technické a informační vzdělávání, Výtvarná výchova, Zeměpis.

(?)

Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej nejprve na plnohodnotné zvládnutí role asistenta pedagoga na základních a středních školách.

Systém pedagogických praxí je součástí studijního programu Specializace v pedagogice (B7507 B-SPE), obor Pedagogicko-psychologický modul + praxe (Společný základ).

Systém pedagogických praxí zajišťují zejména katedry: Katedra pedagogiky, Katedra speciální pedagogiky a Katedra sociální pedagogiky.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří ústní zkouška z následujících okruhů:

a) občanská výchova a základy společenských věd včetně oborové didaktiky;

b) druhý obor včetně oborové didaktiky;

c) obhajoba bakalářské práce;

d) pedagogicko-psychologický základ pro bakalářské studium.

Nutnou podmínkou úspěšného absolvování studia v každém programu nebo oboru je získání určitého množství kreditů za absolvování předmětů v předepsané skladbě, v celkové hodnotě představující alespoň minimální kreditovou hodnotu studia. Celkem je třeba získat v bakalářském studiu 180 kreditů.

Struktura bakalářské státní závěrečné zkoušky z Občanské výchovy a základu společenských věd:

1. Obhajoba bakalářské práce.

2. Ústní část (2 otázky z uvedených okruhů, 1 otázka z didaktiky OV a ZSV)

Okruhy SZZ:

Politologie

Státověda

Ekonomie

Sociologie

Kulturologie

Filosofie

Dějiny etiky

Religionistika

(?)

Absolvent je připraven pro navazující magisterské studium učitelství daného oboru pro základní školy či střední školy.

(?)
0
Aktivní studenti
44

Specifikace oboru

Obor: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: OV3S
Kód: 7507R111
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta
Garant oboru:
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

Nejčastěji zapisované předměty