Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic. (Halfdan Mahler)

Rozbalit vše

Cílem tříletého bakalářského studia výchovy ke zdraví je příprava oborového odborníka s širokým společensko-vědním základem zaměřeným na pedagogicko-psychologické disciplíny a příprava absolventů k navazujícímu magisterskému studiu Učitelství výchovy ke zdraví. Během studia je kladen důraz na rozvoj profesních dovedností a získání poznatků ze zdravovědných a psychosociálních oborů a jim příbuzných vědních disciplín, které absolventi využijí v praxi a případně v dalším magisterském studiu. Součástí studia je získání oborových vědomostí a dovedností z prostředí škol a institucí zaměřených na primární a sekundární prevenci.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • na základě vědomostí ze zdravovědných a psychosociálních oborů vytvořit obraz holistického pojetí zdraví;
  • pracovat s adekvátními zdroji;
  • porozumět a vést odbornou rozpravu o odborných zdrojích;
  • na základě schopnosti práce s odbor. zdroji je schopen vytvořit vlastní text, prezentaci, projekt ;
  • uvedené vědomosti, dovednosti a schopnosti aplikovat do práce asistenta učitele VkZ pro ZŠ;
  • uvedené vědomosti, dovednosti a schopnosti aplikovat do práce práce odb. pracovníka v oblasti zdraví;
  • chápat význam role jedince a společnosti v podpoře a ochraně zdraví.
(?)

Vědomosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese. Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému učitelskému nebo oborovému studiu výchovy ke zdraví. Podle §20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, může pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

(?)

Bakalářské studium výchovy ke zdraví sestává z oborové složky studia, učitelské profilace a skupiny předmětů dle standardu Masarykovy univerzity (předměty k závěrečné práci, jazykové přípravy, tělesné výchovy apod. v rámci celouniverzitních předmětů).

Oborová složka zahrnuje poznatky a dovednosti z oboru, relevantní s přihlédnutím k rozvoji a zprostředkování oboru. Výstupem studia v oborové složce jsou solidní a dobře strukturované vědomosti a dovednosti z oboru. Učitelská profilace je tvořena pedagogicko-psychologickým modulem, oborově-didaktickou složkou a pedagogickými praxemi.

Standardní doba studia oboru činí 6 semestrů. Obor Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání absolvuje student v kombinaci s druhým volitelným oborem. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Za jeden obor studia musí student získat 55 kreditů (oborové studium tedy za oba obory činí 110 kreditů), za učitelskou profilaci získává student 45 kreditů (oborová didaktika pro 1 obor – 5 kreditů, reflexe pedagogické praxe - 8 kreditů, pedagogicko-psychologický modul - 27 kreditů), minimální počet kreditů za volitelné předměty je 9 kreditů, povinná tělesná výchova a jazyky pokrývají 8 kreditů a závěrečná práce (zahrnující 3 předměty) 8 kreditů. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat předmět Internacionalizace, který u studentů oboru podpoří rozvoj a prohlubování jejich oborových vědomostí a dovedností v mezinárodním kontextu a také rozvoj jejich jazykových kompetencí se zaměřením na světové jazyky.

Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je umístěn na stránkách fakulty.

(?)

Integrující složkou studia oboru jsou reflektované pedagogické praxe. Systém praxí je nastaven tak, aby systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta, dotvářených na základě reflexe vzdělávací reality a sebereflexe a připravil ho na plnohodnotné zvládnutí odborníka v oboru výchova ke zdraví.

(?)

Obsah státní závěrečné zkoušky v oboru Výchova ke zdraví tvoří předmět Výchova ke zdraví s didaktikou a obhajoba bakalářské práce.

Informace o obsahu jednotlivých složek státní zkoušky a pravidla pro psaní bakalářské práce lze nalézt na stránkách katedry.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství pro základní školy – Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: VZ3S
Kód: 7507R031
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

Eventuální nejasnosti je možno konzultovat na Katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 31, v rámci Dne otevřených dveří nebo v konzultačních hodinách garanta oboru.