Anglický jazyk a literatura

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské prezenční jednooborové, angličtina, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia tohoto oboru je získání hlubokých znalostí literatury a kultury anglicky mluvících zemí (VB, USA, Kanady i Austrálie) a také získání znalostí funkce a teorie jazyků s důrazem na angličtinu. Studenti tohoto oboru získají také vědomosti o teorii a praxi překladu a rozvinou schopnost myslet analyticky, pracovat samostatně a vyjadřovat se písemnou formou.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • komplexního písemného i ústního projevu v angličtině;
  • disponovat vědomostmi o literatuře, kultuře a dějinách Spojeného království, USA, Irska a zemí Commonwealthu.
(?)

Absolvent oboru je schopen komplexního písemného i ústního projevu v angličtině a je vybaven vědomostmi o literatuře, kultuře a dějinách Spojeného království, USA, Irska a zemí Commonwealthu. Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočnictví, redaktorská činnost, publicistika, cestovní ruch, pedagogická činnost na středních a vysokých školách) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a výbornou vyjadřovací schopnost.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

I. První rok:

a. studijní program anglického jazyka a literatury v 1. ročníku tvoří povinné předměty s následujícími kódy (celkem 34 kreditů):

podzimní semestr

AJ01001 Anglický jazyk I

AJ02001 Úvod do lingvistiky

AJ02003 Anglická mluvnice I

AJ04000 Úvod do literatury I - přednáška

AJ04001 Úvod do literatury I

AJ06001 Úvod do studia kultury Velké Británie I

AJ07001 Úvod do studia kultury USA I

jarní semestr

AJ01002 Anglický jazyk II

AJ02002 Úvod do fonetiky a fonologie

AJ02004 Anglická mluvnice II

AJ04002 Úvod do literatury II - přednáška

AJ04003 Úvod do literatury II

AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Británie II

AJ07002 Úvod do studia kultury USA II

b. student musí úspěšně složit zkoušku z předmětu Anglický jazyk II (AJ01002) na konci 1. ročníku. Bez úspěšného absolvování tohoto předmětu si nelze zapisovat další předměty na KAA (viz bod II) kromě kurzů AJ11050 a 116001 až 11608 (kurzy praktického jazyka).

II. V 2. a 3. roce studia si student vybere sám svůj program na každý semestr. Během studia však musí splnit následující požadavky:

a. absolvovat povinné kurzy Akademické psaní (AJ13001) a Mluvená angličtina (AJ11501) a úspěšně je ukončit zkouškou

b. absolvovat povinný kurz Úvod do překladu (AJ19000) a úspěšně jej ukončit zkouškou

- studenti, jejichž mateřštinou není čeština ani slovenština, musí místo AJ19000 absolvovat kurz AJ12070 a úspěšně jej ukončit zkouškou. V takovém případě si tento kurz (AJ12070) nemohou počítat mezi tři povinně volitelné lingvistické kurzy (viz bod c)

c. absolvovat tři povinně volitelné lingvistické kurzy a úspěšně je ukončit zkouškou. Kódy těchto kurzů začínají AJ12xxx

d. absolvovat tři povinně volitelné literární kurzy na KAA, z nichž dva se musí týkat britské literatury (kódy AJ14000 až AJ14007) a jeden americké literatury (AJ15000, AJ15001, AJ15002 nebo AJ15006), a úspěšně je ukončit zkouškou

e. absolvovat tři povinně volitelné kurzy věnované kulturním studiím a úspěšně je ukončit zkouškou. Kódy těchto kurzů začínají AJ16xxx, AJ17xxx nebo AJ18xxx

f. úspěšně složit zkoušku z anglického jazyka na konci 4. semestru (AJ11010)

g. úspěšně složit Ústní zkoušku z angličtiny (AJ11020)

h. získat minimálně dalších 60 kreditů z kurzů KAA, tj. seminář AJ01010 nebo libovolný předmět začínající AJ1xxxx

i. získat minimálně 18 kreditů z libovolných kurzů MU

- KAA doporučuje, aby student uvedených 18 kreditů a dalších 10 kreditů povinných z hlediska fakulty a univerzity (filozofie, tělocvik a další jazyk) získal během prvního roku svého studia.

III. Závěrečná práce:

Student musí absolvovat Seminář k bakalářské diplomové práci (AJ19800, 10 kr.) a napsat a obhájit bakalářskou diplomovou práci (AJ19850).

Psaní bakalářské oborové práce obvykle trvá minimálně jeden semestr, během kterého se student věnuje přípravě práce a plní úkoly elektronického semináře a věnuje se samotnému psaní práce, práci dokončí a odevzdá.

(?)

Lingvistika

Test je rozdělen do devíti částí. Každá z nich je zaměřena na ověření vědomostí jedné z lingvistických disciplín. Tyto části odpovídají devíti povinným (A) a povinně volitelným (B) lingvistickým předmětům z nabídky kurzů vyučovaných na KAA v rámci bakalářského studia. Každý student musí zodpovědět otázky částí 1 a 2 (odpovídají dvěma předmětům typu A) a dále otázky tří ze sedmi zbývajících částí (volí podle toho, jaké tři předměty typu B student během studia bakalářského programu absolvoval). Test se skládá z otázek s nabídkou možností a z otázek s krátkými odpověďmi. Všechny otázky vycházejí z témat a studijních materiálů, které byly probrány v jednotlivých kurzech. Časový limit pro test je 70 minut.

Literatura – esej

Formou eseje studenti zodpoví jednu ze šesti otázek.

Tyto otázky nebudou zaměřeny na konkrétní období probírané v jednotlivých kurzech, budou spíše obecného charakteru a koncipovány tak, aby studenti čerpali ze znalostí děl probraných ve více než jednom kurzu. Studenti ve svých pracích mohou odkazovat i na jiná díla než ta, jež byla probrána v kurzech vyučovaných na KAA. Odpovědi však musí pojednávat o anglicky psané literatuře.

Časový limit pro tuto část zkoušky je 120 minut.

Kulturní studia – esej

Student volí jednu ze šesti otázek.

Tyto otázky budou koncipovány tak, aby studenti při formulování uspokojivé odpovědi čerpali ze znalostí získaných ve více než jednom kurzu.

Časový limit pro tuto část zkoušky je 120 minut.

Zkouška z jazyka

Zkouška z jazyka je písemný test, který trvá 90 minut a skládá se ze tří částí.

1) Porozumění textu

Testuje se schopnost studentů porozumět významu anglicky psaných textů na úrovni slova, věty, odstavce a celého textu.

2) Použití angličtiny

Schopnost studentů používat angličtinu je testována různými druhy úkolů, které zjišťují, jak dobře studenti ovládají gramatiku a slovní zásobu a jak jsou schopni shrnout informace.

3) Poslech

Studenti prokazují schopnost porozumět široké škále mluvených materiálů včetně přednášek, zpravodajských relací a veřejných oznámení.

Maximální počet bodů, který může být v písemné části dosažen, je 100. K úspěšnému splnění písemné části musí studenti získat minimálně 60 bodů.

Více informací je možné nalézt na:

http://www.phil.muni.cz/wkaa/home/studium/informace/b-a-exams.

(?)

V případě splnění podmínek přijetí je možné pokračování v NMgr ve filologickém (Anglický jazyk a literatura), učitelském (Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy) nebo překladatelském (Překladatelství anglického jazyka) programu.

(?)
1
Aktivní studenti
1 224

Specifikace oboru

Obor: Anglický jazyk a literatura
Zkratka: AJ
Kód: 7310R009
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
Mgr. Martina Horáková, Ph.D.