Italský jazyk a literatura

Jazyk a kultura: brány do světa.

Rozbalit vše

Bakalářské studium oboru italský jazyk a literatura otevírá cestu k získání základních vědomostí, znalostí a kompetencí v oblasti italské lingvistiky, dějin, literatury a kultury Itálie. Posluchač si během studia zároveň osvojí terminologii a základní metodologické přístupy lingvistiky a literární vědy. Předpokládaná vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je A1, výstupní úroveň pak C1.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • důstojného písemného i ústního projevu v italštině na úrovni C1 dle Evropského referenčního rámce;
  • disponovat společenskými, politickými, kulturními a historickými vědomostmi o Itálii.
(?)

Kromě práce v oboru překladatelství, redaktorské činnosti, publicistice, cestovním ruchu či v podnicích na úrovni nižšího managementu se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a italském jazyce.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia činí 6 semestrů, udělovaný titul: bakalář (Bc.).

Dvouoborové a jednooborové studium se shodují v korpusu povinných předmětů. Rozdíl je v rozsahu povinně volitelných předmětů. Ten je u jednooborového studia širší, zejména směrem k přípravným kurzům dalšího románského jazyka tak, aby studenti mohli povinně volitelné kredity získávat na dalších romanistických oborech.

Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné kredity získávají studenti jak z nabídky oboru italský jazyk a literatura, tak z nabídky dalších romanistických oborů, případně dalších oborů vyučovaných na Masarykově univerzitě. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je uveden na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří:

1) obhajoba diplomové práce (u dvouoborového studia na jednom ze studovaných oborů);

2) písemná klauzurní práce ověřující praktickou znalost jazyka;

3) ústní zkouška, která má část lingvistickou, prověřující znalosti a vědomosti z oblasti fonetiky a fonologie, morfologie a lexikologie se zaměřením na jazykovou normu, a část kulturní a literární, prověřující znalosti historických, kulturních a literárních souvislostí týkajících se Itálie.

(?)

Navazující magisterské studium:

1) Italský jazyk a literatura

2) Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy.

Student může pokračovat v navazujícím magisterském studiu po splnění podmínek přijetí.

(?)
0
Aktivní studenti
22

Specifikace oboru

Obor: Italský jazyk a literatura
Zkratka: IJ
Kód: 7310R072
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.