Latinský jazyk a literatura

Nemo nascitur sapiens, sed fit. Nikdo moudrý z nebe nespadl. Seneca

Rozbalit vše

Studium latinského jazyka a literatury představuje napínavou cestu k pramenům evropské kultury a vzdělanosti. Umožňuje poznat v originále myšlenky a díla slavných antických literátů, filosofů, vědců, vojevůdců i politiků, která jsou pevným základem evropských hodnot, a důkladně se seznámit s antickým starověkem v širších souvislostech.

Bakalářské studium latinského jazyka a literatury je zaměřeno na získání znalostí a dovedností v oblasti latinské gramatiky, antických literatur a dalších disciplín vztahujících se k antice. Důležitou součástí studia je četba originálních textů, při níž si studenti osvojí schopnost mnohostranné interpretace originálního latinského textu (gramatické, literární i kulturně-historické). Součástí studia je také základní kurz řečtiny.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • porozumět originálním latinským textům a překládat vybrané texty psané klasickou latinou do češtiny;
 • určit a vytvořit morfologické tvary používané v klasické latině, určit, použít a vysvětlit hlavní syntaktické jevy; překládat do latiny kratší věty;
 • používat slovníky, kritické edice textů a komentáře a internetové zdroje;
 • vyhledat a určit základní poetické a stylistické prostředky používané v latinských textech;
 • charakterizovat díla nejvýznamnějších řeckých a římských autorů, poukázat na rozdíly mezi řeckou a římskou literaturou, vysvětlit vývoj řecké a římské literatury a závislost římské literatury na řeckém vzoru;
 • charakterizovat základní literární žánry;
 • analyzovat a číst daktylský hexametr a další antická metra;
 • popsat kulturní a historický kontext antického světa;
 • vybavit si základní morfologii klasické řečtiny;
 • popsat metodologické přístupy používané v klasické filologii;
 • pracovat s odbornou literaturou a používat různé zdroje informací;
 • napsat kratší koherentní text o odborných tématech.
(?)

Absolventi oboru najdou uplatnění v archivech, knihovnách a muzeích na postech odpovídajících bakalářskému stupni vzdělání. Vzhledem k důrazu, který je zároveň kladen na znalost a stylistickou propracovanost základních gramatických struktur českého jazyka, odpovídajících příslušným strukturám klasických jazyků, jsou absolventi oboru doplňkově připraveni i na různá redaktorská a editorská místa v médiích (zejména v kulturně a literárně orientovaných rubrikách).

(?)
 • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia je šest semestrů. Před složením závěrečné zkoušky musí studenti získat celkem 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Do počtu 180 kreditů se počítají také kredity za povinné kurzy cizího jazyka, filozofie a tělesné výchovy. Počty předepsaných kreditů jsou v jednooborovém a dvouoborovém studiu odlišné.

V jednooborovém studiu musí studenti získat 103 kreditů za povinné předměty, které jsou základem celého studia a jsou zaměřeny především na latinskou gramatiku, antickou literaturu a četbu latinských textů vybraných klasických autorů. Dále musí získat 28 kreditů za předměty povinně volitelné (výběr ze seznamu předmětů) a 39 kreditů za předměty volitelné (lze vybírat ze všech předmětů na univerzitě). Studenti si tak mohou upravit studijní plán podle svých zájmů či budoucího odborného zaměření. Za předměty společného základu musí získat 10 kreditů.

Ve dvouoborovém studiu musí studenti za povinné předměty získat buď 91 kreditů (pokud studium latinského jazyka a literatury ukončují bakalářskou prací), nebo 81 kreditů (pokud studium ukončují prací oborovou). Skladba povinných předmětů je téměř stejná jako u jednooborového studia, liší se pouze v několika málo předmětech, které jsou pro dvouoborové studenty povinně volitelné.

Dále musí studenti získat 4 kredity za předměty povinně volitelné a 5 kreditů za předměty společného základu (tj. polovinu z 10 kreditů, které musí získat za oba obory dohromady).

V obou typech studia musí studenti samostatně přečíst vybrané pasáže latinských textů v originále a prokázat schopnost přeložit je a porozumět jim. Seznam povinné četby je uveden ve studijním katalogu v Informačním systému MU.

Po celou dobu studia jsou studenti povinni sledovat studijní katalogy, které jsou umístěny v Informačním systému MU nebo na webových stránkách Ústavu klasických studií.

(?)

Bakalářská státní závěrečná zkouška je písemná a ústní. Písemná část zahrnuje překlad latinského textu z povinné četby Livia (s latinsko-českým slovníkem) a test z latinské gramatiky (bez slovníku). Při ústní části studenti prokazují schopnost přeložit dvě pasáže z povinné četby (z Ciceronova a Vergiliova díla), znalost řecké a římské literatury a jejích vzájemných souvislostí a základní vědomosti o latinské filologii. Studenti musí uspět ve všech tematických oblastech zkoušky.

U jednooborového a dvouoborového diplomového studia je součástí státní bakalářské zkoušky také obhajoba bakalářské práce.

Požadavky kladené na bakalářskou práci jsou zveřejněny na webových stránkách FF pod odkazem Vzor diplomových prací (https://is.muni.cz/auth/do/phil/Pracoviste/SO/4581421/Vzor_bakalarske_prace.pdf) a na stránkách Ústavu klasických studií pod odkazem Diplomové práce – pokyny k odevzdávání a úpravě (http://www.phil.muni.cz/wuks/home/studium).

Více informací o ukončení studia je uvedeno ve studijním katalogu v Informačním systému MU nebo na webových stránkách Ústavu klasických studií.

(?)

Absolventi bakalářského studia Latinského jazyka a literatury mohou studovat v libovolném navazujícím magisterském studiu, pokud splní podmínky přijímacího řízení. Ústav klasických studií FF MU nabízí absolventům zejména obory Latinský jazyk a literatura, Latinský jazyk a literatura ve středověku (obor zaměřený na středověkou latinu a základy ediční práce při vydávání rukopisů) a Učitelství latinského jazyka a literatury, který umožňuje získat kvalifikaci pro výuku latiny na střední škole. Všechny obory lze studovat jako jednooborové i dvouoborové. V rámci učitelského studia a dvouoborového studia oboru Latinský jazyk a literatura si studenti volí specializaci na latinu klasickou, nebo středověkou.

(?)
0
Aktivní studenti
16

Specifikace oboru

Obor: Latinský jazyk a literatura
Zkratka: LJ
Kód: 7310R088
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B-FI Filologie