Sociální pedagogika

Hominem te esse, memento!

Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem oboru Sociální pedagogika je připravit osobnostně vyzrálého a vzdělaného pedagoga, který se prostřednictvím svých vědomostí, dovedností a osobnostních vlastností zařadí mezi ostatní odborníky působící v pedagogických a pomáhajících profesích v systému péče o děti, mládež a dospělé, ale též i seniory.

Takto šířeji koncipovaný profil stojí na pilířích konkrétních studijních předmětů (disciplín), které svým obsahem, zaměřením a převažujícími výukovými metodami naplňují jak oblast znalostní báze (historická fakta a souvislosti, znalosti teorií a konceptů, metodologických postupů apod.), tak vedou k osvojení vlastních nezprostředkovaných zkušeností a utváření praktických dovedností.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Realizovat pedagogickou a sociální práci s dětmi, mládeží a seniory, koncipovat výchovné a preventivní programy.
  • Orientovat se v základních metodických a koncepčních přístupech k poznávání a pedagogickému ovlivňování procesů a jevů pedagogické reality.
  • Ovládat metody poznávání a diagnostiky osobnosti, základní komunikační strategie a přístupy.
  • Realizovat kvalitativní výzkumnou sondu, pracovat s odbornou literaturou a koncipovat odborný text.
(?)

Sociální pedagog nachází uplatnění v:

- oblasti školství: sociální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel, pedagog volného času, animátor volnočasových aktivit, metodik prevence, poradce pro výchovné a sociální otázky;

- resortu spravedlnosti: sociální pedagog ve věznicích, pracovník probační a mediační služby;

- oblasti sociální: sociální pracovník, aktivizační pracovník v domovech seniorů;

- resortu vnitra: sociální pedagog (pracovník) v pobytových střediscích správy uprchlických zařízení, humanitárních službách;

- nestátní sféra: spolky - projektový pracovník, pedagog, humanitární pracovní apod.

(?)
  • Asistent pedagoga
  • Pedagog volného času
  • Sociální pracovník
  • Vychovatel
(?)

Standardní doba studia je 6 semestrů (tři roky). Student plní povinné předměty a prostřednictvím povinně volitelných předmětů se profiluje dle vlastního zájmu.

Součástí studia je výuka cizího jazyka (anglický, německý, ruský), kde se předpokládá znalost jednoho z jazyků, a to min. úroveň A2 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje.

(?)

V rámci studia absolvuje student ucelený systém průběžných a souvislých praxí, které pokrývají spektrum oblastí, ve kterých absolvent nachází uplatnění. Systém je popsán zde:

http://katedry.ped.muni.cz/socialni-pedagogika/studium/profesni-praxe

(?)

Státní závěrečná zkouška sestává z předmětů:

1) Obhajoba bakalářské práce;

2) Sociální pedagogika;

3) Aplikovaná psychologie;

4) Pedagogika.

Okruhy otázek a další informace jsou dostupné z webu katedry zde: http://katedry.ped.muni.cz/socialni-pedagogika/studium/statni-zaverecne-zkousky

(?)

Po ukončení bakalářského stupně studia může student pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu N7501 Pedagogika, oboru Sociální pedagogika (kombinovaná forma studia).

(?)
2
Aktivní studenti
611

Specifikace oboru

Obor: Sociální pedagogika
Zkratka: SOCP
Kód: 7502R011
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7501 B-PD Pedagogika
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Další informace o oboru je možné najít na webových stránkách katedry: http://katedry.ped.muni.cz/socialni-pedagogika/o-katedre

a facebooku:

https://www.facebook.com/socialnipedagogika/

Nejčastěji zapisované předměty