Geologie

Mente et malleo - Myslí a kladivem

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční jednooborové, angličtina, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia v navazujícím magisterském programu je nezávisle na zvoleném oboru upevnit a prohloubit vzdělání získané v předchozím bakalářském programu a získat profesní kvalifikaci geologa připraveného pro samostatnou tvůrčí práci v geologických oborech, a to jak teoretickou a praktickou, tak i v oblasti geologického vzdělávání.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně řešit odborné geologické problémy;
  • použít znalosti speciálních terénních i laboratorních metod;
  • využít odpovídající jazykové znalosti;
  • na základě vlastního výzkumu jsou vytvořit odbornou práci a prezentovat její výsledky na odpovídající úrovni jak v ústní, tak i písemné formě.
(?)

Dobře se uplatní v základním i aplikovaném výzkumu celostátního i resortního charakteru, na vysokých školách, v provozech a firmách, specializovaných laboratořích apod. Jsou schopni samostatné tvůrčí vědecké práce a řešení komplexnějších problémů, zpočátku alespoň v oboru, na který se zaměřili.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty pokrývají třetinu kreditů a zahrnují přípravu závěrečné práce a přípravu na její obhajobu. Povinně volitelné kurzy si student volí podle požadavků k jednotlivým předmětům státní zkoušky a pokrývají rovněž zhruba jednu třetinu kreditů.

Zbývající třetinu kreditů student získá za absolvování libovolných kurzů dle své volby.

(?)

Studenti absolvují praktickou výuku podle vlastní volby předmětů.

(?)

Státní závěrečná zkouška je tvořena vědomostní zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Vědomostní zkouška je ze čtyř předmětů, jeden všeobecný a tři určují specializaci studenta, kterou si student volí sám.

(?)

Někteří z absolventů budou pokračovat ve studiu v některém z doktorských studijních programů.

(?)
0
Aktivní studenti
362

Specifikace oboru

Obor: Geologie
Zkratka: GEOL
Kód: 1201T004
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1201 N-GE Geologie