Ruský jazyk a literatura

Poznáním k porozumění.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studium oboru je zaměřeno na získání všestranné jazykové (pasivní i aktivní) i mimojazykové kompetence a znalosti ruštiny a ruského kulturního a společenského prostoru. Studium připravuje absolventy na budoucí povolání nebo navazující studium v daném oboru. Získávání a upevňování praktických jazykových a komunikativních dovedností je systematicky a soustavně podporováno studiem propedeutických obecně filologických i oborově specifických teoretických kurzů jazykovědného a literárněvědného zaměření, během nichž si posluchač osvojí terminologii a základní metodologické přístupy lingvistiky a literární vědy. V jazykovědných i literárněvědných disciplínách je přitom tradičně kladen důraz na srovnávací rusko-český přístup.

Absolvent oboru je schopen kultivovaného písemného i ústního projevu v ruském jazyce a je vybaven společenskými, kulturními, literárně historickými a historickými vědomostmi o Rusku. Má velmi dobré praktické znalosti jazyka (výstupní jazyková kompetence: C1) a jeho teoretické reflexe a vládne základními dovednostmi nezbytnými pro překládání a tlumočení textů obecné povahy, má přehled o ruské literatuře, kultuře a umění a schopnost o těchto tématech na základě vlastní četby a studia diskutovat a psát.

Kromě vysoké jazykové kompetence v ruštině je schopen komunikace nejméně v jednom dalším světovém jazyce (na úrovni B1) a ovládá základy dalšího slovanského jazyka (na úrovni A2).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět ruským psaným i mluveným textům z různých žánrových, stylových a tematických oblastí a argumentovaně je interpretovat a dovede v základních obrysech vysvětlit, jak funguje jazyk či literární text;
  • poučeně interpretovat ruskou kulturní produkci i konání a hodnotové vybavení příslušníků ruského etnika vzhledem ke společenským a historickým souvislostem;
  • aplikovat osvojené teoretické přístupy a interpretační klíče na libovolné další texty či situace;
  • pasivního překladu běžných psaných textů a efektivně a poučeně přitom využívat dostupné jazykové pomůcky, nástroje a informační zdroje;
  • jednoduchého tlumočení do mateřského jazyka v běžných komunikačních situacích.
(?)

Obor poskytuje základní komplexní filologické vzdělání. Jeho absolventi mohou najít uplatnění v profesích a činnostech, u kterých je nezbytná znalost ruského jazyka a ruského kulturního prostředí, tj. v kulturních institucích, v oblasti cestovního ruchu, ve veřejné správě, v médiích, odborné práci v redakcích, na úrovni nižšího a středního firemního managementu, v překládání odborných a uměleckých textů, v tlumočení a v expertní činnosti.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru je šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti jednooborového studia získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné oborové předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 84 kreditů včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci. Povinně si studenti zapisují také předměty tzv. společného základu (filozofie, tělesná výchova, světový jazyk – celkem 10 kreditů). Povinně volitelné jsou kurzy dalšího slovanského jazyka (4 kredity), zbývajících 82 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Posluchači dvouoborového studia jsou během studia povinni získat nejméně 180 kreditů na obou oborech kombinace dohromady (95 kreditů na diplomovém a 85 kreditů na nediplomovém oboru). Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské diplomové práce (resp. v nediplomovém dvouoborovém studiu odevzdáním oborové práce) a státní závěrečnou zkouškou.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce (u jednooborového studia a diplomového dvouoborového studia) a státní závěrečnou zkouškou.

Bakalářská státní závěrečná zkouška má charakter komplexního ověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných a literárněvědných disciplín a má písemnou a ústní část. Písemná zkouška ověřuje praktickou znalost jazyka, ruské slovní zásoby, mluvnice a pravopisu a její úspěšné absolvování je podmínkou pro přistoupení k ústní části zkoušky. Ústní zkouška probíhá v ruštině a sestává ze 3 částí: 1. praktická znalost jazyka, 2. teorie ruského jazyka, 3. přehled ruské literatury, kultury, umění a areál Ruska. Témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a literatury.

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba bakalářské práce v rozsahu nejméně 70 000 znaků základního textu.

Více informací lze nalézt na stránce ústavu: http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/informace/statni-zaverecne-zkousky-a-zaverecne-prace.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru Ruský jazyk a literatura může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Na Filozofické fakultě MU má obor přímou návaznost v magisterských rusistických oborech Ruský jazyk a literatura, Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy, Překladatelství ruského jazyka a také v oborech Filologicko-areálová studia a Literární komparatistika.

(?)
0
Aktivní studenti
195

Specifikace oboru

Obor: Ruský jazyk a literatura
Zkratka: RJ
Kód: 7310R151
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.