Slovenský jazyk a literatura

Slovensko blízké i vzdálené.

Rozbalit vše

Cílem studia oboru je rozvinout a prohloubit poznatky a dovednosti, které si student osvojil v průběhu bakalářského studia oboru, a připravit filologa-slovakistu, který bude mít širší odborný slavistický základ. Posluchači se hlouběji seznámí s širšími diachronními aspekty zkoumání jazyka, rozšíří své znalosti v oblasti pokročilé úrovně syntaxe a stylistiky, v literárněvědných disciplínách získají hlubší vhled do literárněvědné metodologie a vědomí širšího kontextu slovanských literatur a místa slovenské literatury mezi nimi.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • komunikovat ústně i písemně ve slovenském jazyce na stupni C1/C2;
  • pracovat s různorodými texty, analyzovat je, vysvětlit odborné termíny a uvést jejich ekvivalenty v cizím jazyce;
  • vysvětlit a aplikovat hlubší teoretické a metodologické poznatky z oblasti lingvistiky, literární vědy a příbuzných disciplín;
  • vysvětlit a aplikovat na teoretické i praktické rovině gramatiku slovenského jazyka, a to v aspektu synchronním, diachronním i srovnávacím
  • aplikovat hlubší znalosti z oblasti slovenské literatury, kultury, historie a dějin česko-slovenských vztahů
  • analyzovat a komentovat aktuální politické, společenské a kulturní dění v Polsku, a to i v kontextu střední Evropy
  • samostatné práce a kritické analýzy.
(?)

Obor Slovenský jazyk a literatura poskytuje komplexní filologické a areálové vzdělání vhodné pro pedagogickou a vědeckou práci, pro tvůrčí činnost v kulturních institucích, v cestovním ruchu, žurnalistice, odborné práci v redakcích, na úrovni nižšího a středního firemního managementu, v překládání odborných a uměleckých textů, v tlumočení a v expertní činnosti.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí 4 semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkem 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné kurzy. Povinné kurzy, jež tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru, činí 66 kreditů (včetně 30 kreditů za 2 Semináře k magisterské diplomové práci). Výběr povinně volitelných kurzů, jež tvoří nejméně 12 kreditů, je omezen na předměty oborové, profilované slovakisticky nebo šíře slavisticky. Tyto předměty nejen doplňují a procvičují znalosti nabyté v povinných disciplínách, ale také posluchačům umožňují získat další znalosti a dovednosti. Volitelné kurzy, jež tvoří 38 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývající 4 kredity je student povinen získat za zkoušku ze světového neslovanského jazyka.

Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku, doporučeným studijním plánem a příslušnou kontrolní šablonou.

(?)

Státní závěrečná zkouška v magisterském studiu je nastavena tak, aby zahrnovala tři hlavní sféry studia oboru – jazyk, literaturu a areál. Zkouška je ústní, má komisionální charakter a skládá se z těchto součástí: 1) jazykovědná slovakistika (synchronní a diachronní popis slovenštiny), 2) ověření jazykové kompetence, 3) literárněvědná a areálová slovakistika (dějiny slovenské literatury, vztahy české a slovenské literatury, slovenská literatura v kontextu jiných slovanských literatur a světové literatury). Témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a literatury.

Státní závěrečné zkoušce předchází obhajoba závěrečné práce. Magisterská diplomová práce má rozsah min. 140 000 znaků. Samostatné zpracovávání závěrečných magisterských prací pod individuálním vedením školitelů představuje specifickou přípravu pro eventuální studium doktorské a současně možnost ověření nabytých znalostí a dovedností. Obhajoba je komisionální a koná se formou prezentace práce a následné rozpravy.

Více informací lze nalézt na stránce ústavu: http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/informace/statni-zaverecne-zkousky-a-zaverecne-prace/pozadavky-a-okruhy-k-statnim-zaverecnym-zkouskam/.

(?)

Absolvent magisterského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu. Na FF MU lze navázat na absolvované studium např. v doktorských oborech Teorie a dějiny slovanských literatur a Paleoslovenistika a slovanské jazyky.

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Slovenský jazyk a literatura
Zkratka: SK
Kód: 7310T166
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7310 N-FI Filologie