Biofyzika

Interdisciplinarita je naše specializace.

Rozbalit vše

Cílem oboru je profilovat studenty pro profesi samostatného tvůrčího pracovníka - biofyzika. Kromě upevnění a rozšíření teoretického a experimentálního fyzikálního zázemí včetně přiměřené znalosti matematických metod poskytuje obor vzdělání v oblasti fyzikální problematiky vlastností a projevů živých systémů. Díky pevnému fyzikálnímu základu spolu se znalostí klíčových chemických, biochemických a biologických disciplín je biofyzikální nadstavba na kvalitativně vysoké úrovni. Obor lze studovat ve dvou směrech. Absolvent směru Molekulární biofyzika má prohloubené vzdělání v této oblasti (s důrazem na metody studia struktury biopolymerů a jejich interakcí s fyzikálními a chemickými faktory), genetiky (biofyzikální problémy mutageneze a genomiky) a membranologie (s důrazem na pochopení vztahu mezi strukturou, vlastnostmi a funkcí membrán). Absolvent směru Aplikovaná biofyzika má teoretické znalosti v oblasti biologie člověka (morfologických oborů a fyziologie), aby se mohl uplatnit i při obsluze moderní lékařské techniky a rozuměl rizikům spojeným s její aplikací.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • pracovat v biofyzikálních laboratořích a jiných pracovištích s obecně biofyzikální nebo biomedicínskou orientací;
  • dále rozvíjet svoje teoretické znalosti a dovednosti zejména v oblasti používání exaktních měřicích metod;
  • aktivně využívat sofistikované metody statistické analýzy biofyzikálních dat;
  • pokračovat v případě zájmu v doktorském studijním programu;
  • působit v praxi jako expert při obsluze biomedicínských zařízení pro výzkum, diagnostiku i terapii.
(?)

Studium připravuje zejména k navazujícímu doktorskému studiu, a to buď na univerzitě nebo na ústavech Akademie věd České republiky, které absolventa kvalifikuje jako budoucího vědeckého pracovníka. Absolvent směru Aplikovaná biofyzika najde uplatnění také ve zdravotnických zařízeních jako vysoce kvalifikovaná obsluha moderních diagnostických i terapeutických zařízení.

Absolvent se dobře uplatní v základním i aplikovaném výzkumu na vysokých školách, v laboratorních provozech a firmách, metrologických institucích, institucích využívajících informatiky, apod. Je schopen samostatné tvůrčí vědecké práce a řešení komplexnějších problémů, zpočátku alespoň v biofyzikálním oboru, na který se zaměřil.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 90 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k diplomové práci). Povinně volitelné předměty, jež tvoří 20 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývajících 10 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů s fyzikální, informatickou nebo biomedicínskou orientací. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině z nabídky fakulty pro daný stupeň studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. https://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations.

Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří obhajoba diplomové práce a dvě dílčí ústní zkoušky. Obě tyto zkoušky zjišťují znalosti studenta z následujících oblastí: 1) Obecná fyzika na úrovni základního kurzu. 2) Biofyzika molekulární (struktura biopolymerů, mutageneze, základy membranologie) nebo aplikovaná (zvýšený důraz na interakce lékařské techniky a působení fyzikálních faktorů na živé organismy).

Obě uvedené části zahrnují i požadavky na znalosti obecná metodologie vědy a statistického zpracování výsledků měření. Témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a literatury.

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba diplomové práce, která je experimentálně zaměřena a obsahuje původní výsledky. Práce diplomová je obvykle většího rozsahu než práce bakalářská.

Viz http://www.physics.muni.cz.

(?)

Doktorské studium v oblasti biofyziky.

(?)
0
Aktivní studenti
4

Specifikace oboru

Obor: Biofyzika
Zkratka: BF
Kód: 1702T005
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1701 N-FY Fyzika