Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Naučíme Vás vidět

Rozbalit vše

Absolvent oboru získá aprobaci pro vyučování deskriptivní geometrie na střední škole, zejména z geometrie, zobrazovacích metod, oblasti počítačové geometrie a grafiky. Cílem studia je vychovat středoškolské učitele deskriptivní geometrie. Toto navazující magisterské studium poskytne studentům ucelené vzdělání v řadě disciplín geometrie, deskriptivní geometrie včetně aplikací, počítačové geometrie a také potřebné metodické, didaktické a další všeobecné znalosti a schopnosti pro udělení aprobace středoškolského učitele deskriptivní geometrie. Cílem volitelných kurzů je získat široký přehled o řadě geometrických disciplín.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • pracovat jako středoškolský učitel deskriptivní geometrie na patřičné odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi;
  • aplikovat zkušenosti s profesní prostorovou představivostí i kreativní přístup k práci.
(?)

Absolvent oboru získá aprobaci pro vyučování deskriptivní geometrie na střední škole, zejména z geometrie, zobrazovacích metod, oblasti počítačové geometrie a grafiky.

(?)
  • Učitel střední školy
(?)

Navazující magisterské studium Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy je možno studovat pouze v kombinaci s navazujícím magisterským studiem Učitelství matematiky pro střední školy. Toto studium je nabízeno studentům, kteří absolvovali bakalářské studium Matematiky nebo Matematiky se zaměřením na vzdělávání.

(?)

Součástí studia jsou dvě pedagogické praxe z deskriptivní geometrie, každá hodnocena 2 kredity. Pedagogickou praxi z deskriptivní geometrie 1 student povinně absolvuje na vybraných brněnských středních školách, Pedagogickou praxi z deskriptivní geometrie 2 pak může absolvovat na střední škole podle vlastního výběru. Během praxe je student veden zkušeným středoškolským učitelem a součástí praxe jsou náslechy, výstupy a aktivní účast na provozu školy.

Vzhledem k tomu, že studium je nutně dvouoborové, student povinně absolvuje také praxi z druhého oboru ve stejném rozsahu.

(?)

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby diplomové práce a ze státní zkoušky.

Charakteristika závěrečné práce a její obhajoba

Zpracováním diplomové práce student prokazuje orientaci v problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením vedoucího. U obhajoby diplomové práce se hodnotí porozumění tématu a úroveň prezentace.

Charakteristika státní zkoušky

Účelem zkoušky je prověřit, zda student zná teorii zobrazovacích metod a ovládá na dostatečné úrovni praktické konstrukce jednotlivých zobrazovacích metod - Mongeova zobrazovací metoda, axonometrie, středové promítání, lineární perspektiva a další. Státní závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části. V písemné části student prokáže na konkrétních úlohách praktické znalosti konstrukcí v různých zobrazovacích metodách. V ústní části potom prokáže dostatečné pochopení teoretických základů zobrazovacích metod.

Vymezení rozsahu otázek k ústní zkoušce

Deskriptivní geometrie

Rovnoběžná promítání, Pohlkeova věta

Mongeova zobrazovací metoda, věta Quetelet-Dandelinova

Axonometrie, Skuherského metoda, Sobotkova metoda

Středová promítání

Lineární perspektiva

Rozvinutelné plochy

Zborcené plochy

Rotační plochy

Šroubové plochy

Osvětlení

Využití zobrazovacích metod v kartografii

Didaktika deskriptivní geometrie

Fokální vlastnosti kuželoseček

Volné rovnoběžné promítání

Polohové úlohy ve stereometrii

Metrické úlohy ve stereometrii

Osová afinita a kolineace

Mongeova projekce

Polohové úlohy v Mongeově projekci

Metrické úlohy v Mongeově projekci

Zobrazení hranatých těles v Mongeově projekci

Zobrazení oblých těles v Mongeově projekci

Řezy a průniky těles v Mongeově projekci

Kótované promítání ve výuce deskr. geometrie na SŠ

Axonometrie ve výuce deskriptivní geometrie na SŠ

Geometrie trojúhelníka

Historie deskriptivní geometrie

(?)

Po absolvování magisterského studia může absolvent pokračovat v doktorském studiu. Nejvhodnějším je obor Obecné otázky matematiky.

(?)
0
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Zkratka: UDG
Kód: 7504T045
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1101 Rig-MA Matematika
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta