Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy

Objevte svou minulost

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studium dějepisu se zaměřením na vzdělávání otevírá studentům cestu k pochopení rozličných forem sociálního jednání, sociálních institucí, procesů a vztahů v minulosti. Studium oboru představuje historii jako moderní a společnosti užitečnou vědeckou disciplínu využívající nejnovější informační technologie. Věnuje se jednotlivým historickým disciplínám, včetně pomocných věd historických. Opomenut není archeologický výzkum na velkomoravském výšinném hradišti ve Znojmě a exkurzní činnost. Studium je celkově zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu učitelství na základní škole.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vykonávat profesi pedagogického asistenta učitele dějepisu
  • vykonávat práci instruktora ve střediscích volného času
  • provádět výchovnou a pomocnou edukační práci
  • působit jako vychovatel v domovech mládeže
  • pracovat jako vychovatel ve školních družinách
(?)

Znalosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele dějepisu a ve výchovné a pomocné edukační práci. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času.

(?)
  • Asistent pedagoga
(?)

Standardní doba programu činí 3 roky. Součástí studia je také výuka cizího jazyka, kde se předpokládá základní pokročilá znalost jednoho z jazyků, a to min. úroveň A2 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje. Tato povinnost se netýká studentů, kteří studují cizí jazyk jako svůj studijní obor.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je oborová praxe v rozsahu jeden týden ve III. ročníku. Podle nové akreditace od roku 2017 bude zavedena výuková praxe i v bakalářském studiu.

(?)

Během státní závěrečné zkoušky z dějepisu posluchač prokáže teoretické znalosti základních složek své předmětové specializace, tj. dějin obecného a národního středověku, obecných a národních dějin 19. a 20. století. Prokáže rovněž znalost vzniku a vývoje didaktiky dějepisu a postavení dějepisu jako integrujícího předmětu společenskovědního vzdělání. Součástí státní závěrečné zkoušky je také obhajoba bakalářské práce. Během ní student/ka prokáže schopnost formulovat své myšlenky a závěry, které přináší alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu.

(?)

Bakalářské studium kombinace oborů pedagogického asistentství může pokračovat v navazujícím magisterském studiu kombinace studijních oborů Učitelství pro základní školy.

(?)
0
Aktivní studenti
269

Specifikace oboru

Obor: Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy
Zkratka: DE3
Kód: 7507R018
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice