Pedagogické asistentství chemie pro základní školy

Ničeho se v životě nemusíme bát - jen to pochopit! (Marie Curie Sklodowska)

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia oboru Pedagogické asistentství chemie pro základní školy a následně Učitelství chemie pro základní školy je příprava absolventů k učitelství chemie na základních školách a v nižších stupních víceletých gymnázií. Studium je přednostně zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu Učitelství chemie pro základní školy.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využívat i aplikovat své široké odborné speciální znalosti a dovednosti v oblasti odborné chemie pro svou pedagogickou praxi.
  • ovládat základní metody výuky chemie na základní škole.
  • pracovat s chemickými látkami, zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v chemické laboratoři.
  • aplikovat zásady správné laboratorní praxe.
  • posoudit vhodnost použití jednotlivých pokusů a chemických látek ve výuce.
  • z širokého spektra nových poznatků v chemii vybrat a zařadit do výuky aktuální témata, která vhodným způsobem prezentuje.
(?)

Vědomosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele chemie na základní škole ve výchovné a pomocné edukační práci. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času.

(?)
  • Asistent pedagoga
(?)

Standardní doba studia jsou 3 roky. Studijní plány se vytvářejí v souladu se Studijním řádem. Přehled povinných předmětů i nabídku volitelných předmětů naleznou studenti ve Studijním katalogu.

(?)

Odborná chemická praxe není do bakalářského studia zařazena.

(?)

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující: Chemie (ústní zkouška), Druhý obor, Obhajoba bakalářské práce, Pedagogicko-psychologický základ pro bakalářské studium.

Předměty státní závěrečné zkoušky z chemie vychází z pilířových disciplín chemie (obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie, fyzikální chemie, biochemie).

Okruhy pro státní závěrečné zkoušky z chemie: student losuje jedno téma z předem zveřejněného seznamu a po přiměřené přípravě ústně odpovídá na dílčí otázky uvedené ve vylosovaném tématu.

(?)

Bakalářské studium kombinace oborů pedagogického asistentství může pokračovat v navazujícím magisterském studiu kombinace studijních oborů Učitelství pro základní školy.

(?)
0
Aktivní studenti
115

Specifikace oboru

Obor: Pedagogické asistentství chemie pro základní školy
Zkratka: CH3
Kód: 7507R011
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Nejčastěji zapisované předměty