Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy

Řeč je sama duše a kultura národa. (Karel Čapek)

Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Posláním navazujícího magisterského studia oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy je příprava plně kvalifikovaného učitele všeobecně vzdělávacího předmětu Český jazyk a literatura (v kombinaci dvou aprobačních předmětů), který se uplatní především na 2. stupni základní školy. Cílem studia je rozvoj odborných znalostí a dovedností ze stěžejních disciplín současné češtiny, literární historie a literární vědy, které studenti nabyli během bakalářského studia, a jejich rozšíření o disciplíny speciální (onomastika, dialektologie, literární kritika a textologie atd.) Nedílnou součástí studia je rovněž rozvoj znalostí a dovedností v oborové didaktice českého jazyka a literární výchovy prostřednictvím předmětů základních i speciálních (alternativní metody výuky českého jazyka atd.). Struktura oboru dává tedy studentům možnost spojit získané jazykovědné a literárněvědné znalosti a dovednosti s dovednostmi didaktickými, uplatnit je spolu s poznatky pedagogickými, psychologickými a dalšími při práci s jazykovým materiálem, při interpretaci uměleckých i naučných textů, při rozvoji mluvené i psané komunikace, ale především ve výuce českého jazyka. Během studia jsou rozvíjeny dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol a dovednosti sebereflexe v roli učitele.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využít znalost normy a kodifikace spisovné češtiny a její stylové diferenciace při tvorbě textů mluvených a psaných, při provádění jazykové korektury a při stylizační úpravě textu;
  • aplikovat získané znalosti teoretické a dovednosti ve výuce českého jazyka a literatury na základní škole ve spojení s didaktickými dovednostmi při rozvoji klíčových kompetencí, které vymezuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání;
  • rozvíjet u žáků základní školy schopnost rozboru textu jazykového, stylistického a schopnost interpretovat literární text; vést žáky k tvořivé práci s uměleckým textem;
  • kultivovaně komunikovat, vytvářet a rozvíjet komunikační kompetence žáků, tj. naučit je formulovat myšlenky a názory v logickém sledu, jasně, zřetelně, jazykově správně a stylisticky vytříbeně, pěstovat u žáků vztah k mateřskému jazyku;
  • kultivovaně předčítat a přednášet umělecký text a vést k těmto literárním aktivitám žáky;
  • rozvíjet u žáků čtenářství a motivovat je k přečtení hodnotných literárních děl, prostřednictvím literatury posilovat vztah ke kulturním hodnotám;
  • sledovat novou odbornou literaturu oboru, samostatně vyhledávat informace a prakticky se orientovat v nových informačních zdrojích a kriticky je ve škole využívat;
  • neustále rozšiřovat svou kvalifikaci dalším studiem v kurzech celoživotního vzdělávání, účastí na odborných přednáškách a seminářích apod.
(?)

Absolvent je plně kvalifikován pro profese:

- učitel českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií;

- instruktor nebo lektor ve vzdělávacích střediscích;

- instruktor nebo lektor ve střediscích volného času;

- pracovník v kulturních institucích vyžadujících vzdělání v českém jazyce a literatuře (jazykový poradce v rozhlase a televizi, v divadle, odborný pracovník v literárních archivech, muzeích);

- redaktor nebo jazykový korektor.

Existuje možnost rozšíření kvalifikace na jiné profese v rámci oboru (práce v odborných vědeckých institucích, práce v knihovnách apod.).

(?)
  • Učitel druhého stupně základní školy
(?)

Standardní doba studia oboru jsou 4 semestry. Studium je realizováno jako dvouoborové, pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat za studium obou oborů celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu magisterské diplomové práce, za předměty pedagogicko-psychologického modulu, pedagogické praxe a za absolvování vybraného cizího jazyka).

V oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy musí student za celé studium získat minimálně 26 kreditů z povinných a povinně volitelných teoretických předmětů jazykovědných a literárních a 7 povinných kreditů z disciplín didaktiky českého jazyka a literatury. Kromě toho má student možnost vybrat si podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace z široké nabídky volitelných předmětů a rozšířit tak možnost svého profesního uplatnění. Za celé studium obou oborů musí student získat minimálně 6 kreditů z volitelných předmětů vypisovaných na kterémkoliv oboru MU.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách Pedagogické fakulty MU.

(?)

Povinnou součástí studia je učitelská praxe realizovaná v 1. až 3. semestru studia. V 1. semestru se realizuje Učitelská praxe 1 organizovaná Katedrou pedagogiky. Katedra českého jazyka a literatury garantuje Učitelskou praxi 2 ve 2. semestru a Učitelskou praxi 3 na konci 3. semestru.

– Při Učitelské praxi 2 se pro obor Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy počítá s objemem 50 hodin: 30 hodin praxe přímo ve škole a 20 hodin příprava na výuku. Povinností studenta je odučit minimálně 10 hodin v předmětu český jazyk a literatura.

– Při Učitelské praxi 3 se počítá s objemem 60 hodin: 40 hodin praxe přímo ve škole a 20 hodin příprava na výuku. Povinností studenta je odučit minimálně 20 hodin v předmětu český jazyk a literatura.

Během pobytu na základní škole student provádí jednak přímou výukovou činnost, jednak asistentské práce pro cvičného učitele (opravy žákovských prací, tvorba pomůcek, dohled nad žáky, zpracování třídní dokumentace, asistence žákům se specifickými potřebami, příprava a realizace projektů apod.).

Obě praxe jsou propojeny s předmětem Seminář k učitelské praxi v rozsahu 3 x 2 hodiny ve 2. i 3. semestru. Seminář probíhá pod vedením oborového didaktika z katedry českého jazyka a literatury ve spolupráci s pedagogem nebo psychologem. Na semináři student reflektuje své zkušenosti z praxe v malé skupině studentů.

(?)

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je:

– ústní zkouška z českého jazyka, kterou tvoří všestranný jazykový rozbor textu, odpověď na teoretickou otázku z jazykovědy a na otázku z didaktiky českého jazyka a slohu dle tematických okruhů, dostupných na http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cesky-jazyk/studium/statni-zaverecne-zkousky;

– ústní zkouška z české literatury, kterou tvoří odpověď na otázku z literární teorie a historie (od počátků národního písemnictví po současnost) a na otázku z didaktiky literární výchovy dle tematických okruhů, dostupných na http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cesky-jazyk/studium/statni-zaverecne-zkousky. Předpokladem úspěšného absolvování zkoušky z české literatury je rovněž schopnost interpretovat literární dílo s přihlédnutím k jeho strukturním vrstvám i literárněhistorickému kontextu.

Obě části státní závěrečné zkoušky mají pro její výsledné hodnocení stejnou váhu.

Pro studenty, kteří si zvolili téma magisterské diplomové práce garantované Katedrou českého jazyka a literatury, je součástí SZZ její obhajoba.

(?)

Absolvent oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy získá kvalifikaci pro vstup do doktorského studijního programu.

Absolvent může rovněž získat kvalifikaci učitele českého jazyka literatury pro střední školy absolvováním dvousemestrálního rozšiřujícího studia českého jazyka a literatury pro střední školy v programu celoživotního vzdělávání, který garantuje Katedra českého jazyka a literatury PdF MU.

(?)
0
Aktivní studenti
74

Specifikace oboru

Obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Zkratka: CJ2
Kód: 7503T020
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy