Učitelství chemie pro základní školy

Ničeho se v životě nemusíme bát - jen to pochopit! (Marie Curie Sklodowska)

Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Cílem studia studijního oboru Učitelství chemie pro základní školy je příprava absolventů k učitelství chemie na základních školách a na nižších stupních víceletých gymnázií.

Posláním studia oboru Učitelství chemie pro základní školy je poskytnout kvalitní vzdělání budoucím učitelům chemie na ZŠ v inspirativním, náročném a tvořivém prostředí. Důraz je rovnoměrně kladen na rozvoj profesních dovedností a získání poznatků příslušných vědních oborů, které absolventi využijí ve své pedagogické praxi. Studium formuje a rozvíjí základní postoje a hodnoty absolventů tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní skupiny a společnosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využívat i aplikovat své široké odborné speciální znalosti a dovednosti v oblasti odborné chemie pro svou pedagogickou praxi;
  • ovládat základní metody výuky chemie na základní škole;
  • pracovat s chemickými látkami; zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v chemické laboratoři;
  • aplikovat zásady správné laboratorní praxe;
  • posoudit vhodnost použití jednotlivých pokusů a chemických látek ve výuce;
  • z širokého spektra nových poznatků v chemii vybrat a zařadit do výuky aktuální témata a vhodným způsobem je prezentovat.
(?)

Absolvent získává plnou kvalifikaci v souladu s §8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, včetně pozdějších novelizací.

Studium směřuje k přípravě učitelů základních škol všeobecně vzdělávacího oboru Chemie (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součásti vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do vzdělávací oblasti Člověk a společnost vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

(?)
  • Učitel druhého stupně základní školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

V rámci navazujícího magisterského studia student projde

Učitelskou praxí I,II a III.

Učitelskou praxi I (1. semestr) si student zapisuje jen na jednom ze dvojice studovaných oborů.

Učitelskou praxi II (2. semestr) si student zapisuje na obou studovaných oborech.

Učitelskou praxi III (3. semestr) si student zapisuje na obou studovaných oborech.

(?)

Zásady kontroly a hodnocení studia jsou stanoveny ve Studijním a zkušebním řádu MU.

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující:

- Chemie a didaktika chemie;

- Druhý obor včetně oborové didaktiky;

- Obhajoba diplomové práce;

- Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium.

Předměty státní zkoušky vychází z pilířových disciplín chemie a didaktiky chemie.

1. Student si vylosuje téma.

2. Samostatně vypracuje přípravu na vyučující hodinu na vybrané téma.

3. Výchozí rozprava bude zaměřena na vypracovanou přípravu, kde by neměl chybět chemický pokus s aparaturou a postupem práce.

4. Rozprava pokračuje vysvětlením kontextu mezi odbornými chemickými znalostmi a reálným učivem chemie na ZŠ.

5. Podle situace bude diskutovaná problematika doplněna o obecné přístupy v didaktice chemie.

(?)

Jako budoucí možnost pokračování ve studiu připadá doktorské studium, např. oboru Didaktika chemie.

(?)
0
Aktivní studenti
102

Specifikace oboru

Obor: Učitelství chemie pro základní školy
Zkratka: CH2
Kód: 7503T037
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.