Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Projev se!

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studenti rozvíjejí svou kreativitu jako předobraz budoucí pedagogické práce a osvojují si praktické výtvarné dovednosti, rozvíjejí své umělecké aktivity a osvojují si základní oborové teoretické poznatky. Získávají přehled o vývojových etapách dějin umění, v praktických seminářích se seznamují s výtvarnými technikami a osvojí si základy didaktiky oboru. Osobitou a dlouhodobou tradicí brněnského pracoviště je důraz na seznámení se současným výtvarným uměním i jeho zprostředkováním pro veřejnost. Struktura studia nabízí možnost dílčí specializace pro vyhraněné talenty jednotlivých studujících.

Oborová složka zahrnuje poznatky a dovednosti z oboru, relevantní s přihlédnutím k rozvoji a zprostředkování oboru. Výstupem z učení v oborové složce jsou solidní a dobře strukturované znalosti a dovednosti z oboru: z výtvarných disciplín, které vytvářejí vyvážený celek praktických tvůrčích předmětů a disciplín teoretických a metodických. Základem jsou malba, kresba, grafika, grafický design, práce s elektronickými médii a prostorová tvorba, poté dějiny umění, teorie umění a základy oborové didaktiky a zprostředkování umění.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • reflektovat a uplatňovat vlastní kreativitu i rozvíjet tvořivost dětí a mládeže;
  • základní praktické tvůrčí dovednosti v jednotlivých výtvarných oborech (kresba, malba aj.);
  • předávat přehledové znalosti o vývojových etapách dějin výtvarného umění;
  • orientovat se v současném výtvarném umění a galerijním provozu;
  • předávat základy didaktických poznatků i dovedností.
(?)

Absolvent ovládá základní výtvarné techniky, je schopen uvědoměle rozvíjet tvořivost vlastní i svých svěřenců a je připraven tyto dovednosti prohloubit v navazujícím magisterském studiu. Orientuje se v dějinách umění a je schopen předávat základní teoretické poznatky i znalosti o umělecké tvorbě a dějinách umění. Podle §20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů může pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

(?)
  • Asistent pedagoga
  • Pedagog volného času
(?)

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující:

- Výtvarná výchova včetně oborově-didaktických předmětů;

- Druhý obor včetně oborově-didaktických předmětů;

- Obhajoba bakalářské práce (zadává se jen na jednom studijním oboru);

- Pedagogicko-psychologický základ pro bakalářské studium.

Předměty státní zkoušky vychází z pilířových disciplín výtvarné výchovy a oborově-didaktických předmětů.

Tematické okruhy k bakalářské zkoušce: dějiny umění, současné výtvarné umění, zprostředkování umění a teorie výtvarné výchovy, grafika, kresba, malba, prostorová tvorba, keramika, grafický design, nová média.

Z výše uvedených okruhů jsou sestaveny konkrétní otázky, které ve svém souhrnu vytváří test vědomostí, jenž bude u závěrečných bakalářských zkoušek aplikován v elektronické formě. Zadání testu je koncipováno vždy pro každého uchazeče individuálně při zachování proporční skladby otázek z jednotlivých tematických okruhů a při vyvážené náročnosti. Některé otázky jsou doprovázeny obrazovou reprodukcí.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru výtvarná výchova může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Na Pedagogické fakultě MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujících magisterských oborů Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ a SŠ, Galerijní pedagogika a zprostředkování umění, Vizuální tvorba.

(?)
2
Aktivní studenti
239

Specifikace oboru

Obor: Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: VV3S
Kód: 7504R235
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

Nejčastěji zapisované předměty