Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. Jan Amos Komenský

Rozbalit vše

Pokud vás baví práce s dětmi, jste empatičtí, kreativní a máte touhu sami na sobě stále pracovat, staňte se učiteli. A pokud máte všeobecný přehled a inklinujete k činnostem, které jsou mnohotvárné a téměř vždy originální - staňte se učitelem na prvním stupni základní školy! Na žádném jiném stupni za sebou učitelé nevidí tolik práce, jako právě tam!

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity získáte potřebné znalosti i dovednosti k tomu, abyste žákům 1. - 5. ročníku ZŠ pomohli vybudovat pevné základy ve všech oblastech školního vzdělávání. Zároveň budete mít dostatek příležitostí k rozvíjení vlastní osobnosti.

Výhodou studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ je, že se jedná o jednostupňový pětiletý magisterský obor. Vedle předmětů společenskovědních a přírodovědných tvoří podstatnou část oboru studium výchov - hudební , výtvarné i tělesné. V každém z deseti semestrů je také zařazena pedagogická praxe. A nedílnou součástí studia jsou terénní výuka a kurzy.

V průběhu studia navíc můžete vyrazit na zkušenou do zahraničí, například do Estonska, Nizozemska, Polska, Rakouska, Španělska nebo Velké Británie. V rozsahu až jednoho roku můžete absolvovat nejen studijní pobyty, ale také pracovní stáže. Zahraniční zkušenosti pak můžete získat i na domácí půdě, neboť zahraniční studenti jsou také zapojováni do běžné výuky a nabízíme i předměty vyučované v anglickém jazyce.

Líbí se Vám různorodost? Máte všeobecný přehled? Máte touhu poznávat a chuť probouzet stejnou touhu u svých žáků? Tak neváhejte a podejte si přihlášku! Zajímavější studijní obor těžko najdete...

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Uplatňovat znalosti (všeobecný rozhled, znalosti předmětové v kurikulárních oblastech, pedagogicko-psychologické a oborově didaktické) a dovednosti, které mu umožňují dosahovat požadavků vzdělávacího kurikula (RVP ZV).
  • Reflektovat vlastní učitelské činnosti, postoje a hodnoty; vysvětlit a obhájit své pojetí výuky; plánovat a realizovat svůj osobnostní a profesní rozvoj.
  • Využívat znalosti pedagogicko-psychologické diagnostiky k poznávání dítěte, jeho zvláštností; diferencovat a individualizovat výuku vzhledem k možnostem a potřebám žáků, rozvíjet jejich potenciál; rozvíjet je ve všech oblastech kultury.
  • Vytvářet příznivé podmínky pro učení se, motivovat a aktivizovat žáky, vytvářet bezpečné, podnětné a pozitivní emocionální a sociální klima ve třídě.
  • Aplikovat rozvinuté teoretické znalosti v oblastech českého jazyka a literatury, cizího jazyka, matematiky, přírodovědy, v oblasti vlastivědné, tělesné, umělecké, v pedagogice a psychologii.
  • Uplatňovat základní pedagogické a psychodidaktické kompetence k vyučování a výchově; řídit procesy žákova učení se a využívat vhodné informační zdroje a technologie.
  • Kultivovaně a účinně komunikovat se všemi účastníky edukačního procesu, tj. s žáky, s rodiči, s kolegy, s pracovníky poradenských zařízení a dalšími odborníky a partnery školy.
(?)

Znalosti, dovednosti a postoje, které získáte během studia, jsou základem kompetencí pro vykonávání profese učitele na 1. stupni základní školy. Můžete se ale také dobře uplatnit jako pedagogický pracovník ve školských zařízeních - centra volného času, střediska environmentální výchovy či metodická centra.

(?)
  • Učitel prvního stupně základní školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí deset semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 300 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné a povinně volitelné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 285 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k diplomové práci). Zbývajících 15 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů, které si z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů každý volí podle svého zájmu. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat předmět Internacionalizace, který podpoří rozvoj a prohlubování jejich oborových znalostí a dovedností v mezinárodním kontextu a také rozvoj jejich jazykových kompetencí se zaměřením na světové jazyky (absolvování předmětu v cizím jazyce, zahraniční studijní pobyt či pracovní stáž, mezinárodní letní školy, účast na přednáškách v cizím jazyce, aktivní výstup na konferenci v cizím jazyce).

Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je umístěn na stránkách fakulty.

Těžištěm studia jsou pedagogické a psychologické disciplíny a oborové didaktiky předmětů vyučovaných na 1. stupni ZŠ (českého jazyka, matematiky, cizího jazyka, tělesné výchovy, výtvarné výchovy, hudební výchovy, technické výchovy, prvouky, vlastivědy a přírodovědy, aj.).

(?)

Důležitou součástí studia jsou pedagogické praxe, které probíhají v každém semestru. Pět z nich probíhá na brněnských školách a dalších pět můžete absolvovat na základních školách dle vlastního výběru. Každá etapa praxe je provázána se souběžně vyučovanými předměty z primární pedagogiky, psychologie a oborových didaktik.

(?)

Obsah státní závěrečné zkoušky v tomto oboru tvoří: Pedagogika a psychologie, Český jazyk a literatura s didaktikou, Matematika s didaktikou, a také obhajoba diplomové práce. Volitelnou složkou je Didaktika anglického/německého/ruského/francouzského jazyka pro 1. stupeň ZŠ. Informace k obsahu jednotlivých složek státní zkoušky lze nalézt na stránkách příslušných kateder. Pravidla pro psaní diplomové práce v tomto oboru jsou umístěna na webu Katedry primární pedagogiky.

(?)

Pokud budete chtít dále pokračovat v akademické dráze nebo budete chtít ještě zvýšit úroveň svého vzdělání, můžete pokračovat ve studiu doktorského oboru.

(?)
50
Aktivní studenti
678

Specifikace oboru

Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Zkratka: ZS15
Kód: 7503T047
Typ: magisterský
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: M7503 M-ZS5 Učitelství pro základní školy (pětileté)
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Úspěšné zvládnutí studia oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy předpokládá od studenta široký rozhled a schopnosti v různých oborech.

V oblasti českého jazyka a literatury je to souvislý kultivovaný jazykový projev bez vady řeči, zvládnutí pravidel českého pravopisu, kladný vztah k literatuře, aktivní čtenářství a obeznámenost se společenskohistorickým a literárněhistorickým kontextem děl (zejména s důrazem na české dějiny od počátku 19. století do současnosti).

V matematice jsou to znalosti základního učiva na gymnáziu (řešení rovnic a nerovnic, číselné obory, teorie dělitelnosti a základy geometrie).

Součástí je i studium jednoho cizího jazyka (anglický, německý, francouzský nebo ruský). Předpokládaná vstupní jazyková úroveň je alespoň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (http://www.jazykove-urovne.cz/spolecny-evropsky-referencni-ramec/).

Počítá se rovněž s určitými dispozicemi v oblastech hudební, výtvarné, technické a tělesné výchovy:

V oblasti hudební výchovy jde o znalosti základních hudebně teoretických pojmů, čtení a psaní not v houslovém i basovém klíči, stupnice dur a moll, stavba základních intervalů, durových a mollových kvintakordů a dominantního septakordu včetně obratů, hlavní harmonické funkce (T, D, S); dále o schopnosti opakovat jednoduché melodicko-rytmické útvary, sluchově analyzovat a zazpívat jednotlivé tóny zahraných kvintakordů, popř. dominantního septakordu. Důležitým předpokladem je kultivovaný a intonačně čistý přednes jednoduché písně, zřetelná výslovnost bez artikulačních vad; pro hru na klavír pak zvládnutí technických cvičení a přednesových skladeb na úrovni některé ze standardních klavírních škol pro začátečníky. Doporučená vstupní úroveň je absolutorium 1. stupně základní umělecké školy. Hra na jiné hudební nástroje se v základním rámci tohoto studia na katedře hudební výchovy nevyučuje a nemůže nahradit hru na klavír!

V oblasti výtvarné výchovy předpokládáme zájem studenta o umění a kulturu, základní vhled do problematiky vývoje výtvarného umění a elementární výtvarné znalosti a dovednosti (kresba, malba, prostorová tvorba).

Studium technické (a informační) výchovy probíhá ve dvou oblastech. První je oblast výuky praktických činností s technickými i přírodními materiály a praktické výuky s využitím stavebnic. Druhou oblastí je výuka informačně technologického charakteru, kde studenti pracují s výpočetní technikou.

Studium tělesné výchovy (a výchovy ke zdraví) obsahuje běžné aktivity a teoretická témata z atletiky, gymnastiky, pohybových a sportovních her, psychomotoriky, zdravotní tělesné výchovy i dalších pohybových aktivit. Studenti absolvují také základní metodickou výuku bruslení a plavání, dále kurzy pobytu v letní a v zimní přírodě. Studium tělesné výchovy není podmíněno sportovními limity, avšak výuku může absolvovat pouze student, který z ní není osvobozen.

Eventuální nejasnosti je možno konzultovat na katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 31, 3. poschodí v rámci Dne otevřených dveří nebo v konzultačních hodinách garanta oboru.