Psychologie

Znalosti cest do hlubin lidské duše, ale i matematika se statistikou tvoří výbavu psychologa.

Rozbalit vše

Studium psychologie nabízí orientaci v koncepcích a přístupech současné psychologie a jejích disciplín, zároveň ale též přehled o dějinách psychologie. Součástí studia je příprava na vědeckou práci v oboru, a to především v oblastech psychodiagnostiky a organizace psychologických disciplín. Důraz je kladen na vypracovávání originálních a kritických seminárních textů. Další součástí studia jsou rovněž předměty a cvičení zaměřené na rozvoj osobnosti, komunikačních dovedností, na sebereflexi i na odbornou pomoc lidem v tísni.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • správně používat psychologickou terminologii v těch disciplínách, které jsou součástí obsahu studia;
  • popsat a vysvětlit teoretické základy oboru;
  • připravit výzkumný projekt v psychologii a vědět, co vše je potřeba udělat pro jeho zdárnou realizaci;
  • aplikovat psychologické poznání v každodenním životě;
  • mít osvojeny a umět použít psychologické dovednosti.
(?)

Absolventi jednooborového studia získávají široké základní vzdělání v psychologii s předpokladem pokračovat v navazujícím studiu magisterském. Absolventi dvouoborového studia se uplatní v takových profesích, kde mohou poznatky a dovednosti z psychologie kombinovat s kvalifikací získanou v druhém studovaném oboru (např. ve státní a soukromé sféře, sociální péči, státní správě, diplomacii, charitativních organizacích, nadacích, žurnalistice a publicistice, personalistice, redaktorské, nakladatelské a vzdělávací činnosti, reklamě, politické činnosti, public relations, bezpečnostních složkách, managementu, podnikání aj.).

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl v jednooborovém studiu činí 136 kreditů (včetně kreditů za seminář k bakalářské práci). Povinně volitelné předměty, jež tvoří minimálně 29 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývajících 15 kreditů studenti mohou získat za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. (Ve dvouoborovém studiu je poměr: 75 kreditů z povinných předmětů a 15 z povinně volitelných či volitelných.) Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině z nabídky katedry pro daný stupeň studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku a doporučeným studijním plánem. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří obhajoba bakalářské práce a ústní zkouška ze 4 předmětů: Obecná psychologie, Vývojová psychologie, Sociální psychologie a Metodologie. Student získává 5 dílčích hodnocení. Dílčí zkoušky zjišťují znalosti studenta, resp. prověřují nabyté znalosti za celou dobu studia. Tématické okruhy vycházejí ze sylabů povinných předmětů.

Více informací lze nalézt na stránce katedry.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu psychologie.

(?)
0
Aktivní studenti
64

Specifikace oboru

Obor: Psychologie
Zkratka: PS
Kód: 7701R005
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6731 B-SP Sociální politika a sociální práce
Fakulta sociálních studií
Obor zajišťuje:
Fakulta sociálních studií

Další informace student najde na stránkách katedry: http://www.psych.fss.muni.cz/