Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

All the world's a classroom

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční jednooborové, angličtina, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, angličtina, 2 roky 
Rozbalit vše

Jednooborové studium je určeno absolventům bakalářského programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Lektorství cizího jazyka – anglický jazyk, bakalářského programu Filologie, studijního oboru Anglický jazyk a literatura na filozofických fakultách, případně bakalářského stupně programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Pedagogické asistentství anglického jazyka pro základní školy (dvouoborové studium) na pedagogických fakultách.

Cílem studia je poskytnout kvalitní vzdělání budoucím učitelům anglického jazyka na ZŠ v inspirativním, podnětném a tvořivém prostředí.

V magisterském studiu je prioritou studium didaktiky anglického jazyka a vytváření vztahů mezi jednotlivými lingvistickými, kulturními a literárními disciplínami a didaktikou angličtiny. Je kladen důraz na didaktické vyústění všech disciplín a na aplikaci všech získaných poznatků na pedagogickou praxi na druhém stupni základních škol.

Orientace na cílovou skupinu budoucích učitelů se projevuje také ve vyučovacích metodách. Vyučovací metody a postupy na Katedře anglického jazyka jsou koncipovány tak, aby mohly budoucím učitelům sloužit jako model.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • ovládat mluvený i psaný anglický jazyk na minimální úrovni C1+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • ovládat problematiku základních lingvistických disciplín;
 • tvůrčím způsobem analyzovat různé typy textů, interpretovat je a využít při vytváření praktických cvičení ve své pedagogické praxi;
 • aplikovat poznatky z oboru lingvistika získané během studia ve své profesi pedagoga;
 • interpretovat specifické vztahy mezi kulturou a jazykem;
 • analyzovat vliv interkulturních faktorů na komunikaci mezi příslušníky různých kultur;
 • posoudit dopad specifických sociokulturních faktorů, zejména předsudků, rasismu a xenofobie, na současnou společnost;
 • aplikovat své znalosti kultury ve své pedagogické praxi;
 • demonstrovat znalosti z oblasti angloamerické literatury včetně literatury vhodné pro děti a mládež;
 • kriticky zhodnotit text a zasadit jej do historického, kulturního a společenského kontextu;
 • vybrat literární text vhodný pro základní školu  a využít ho pro rozvoj komunikační kompetence, ale i pro osobnostní rozvoj žáků;
 • rozumět základům problematiky osvojování jazyka, znát základní kurikulární dokumenty relevantní pro výuku anglického jazyka;
 • plánovat vyučovací jednotku, užívat kombinaci metod a forem výuky, včetně moderních přístupů (projektová výuka, e-learning) a kriticky je hodnotit;
 • vybrat relevantní materiály pro výuku na základní škole a kreativně je zpracovat.
(?)

Studiem magisterského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní pracovat jako učitel anglického jazyka na druhém stupni základní školy a nižším gymnáziu. Mimo to je kvalifikován působit v jazykových školách a v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je schopen také pracovat v neučitelské sféře na pozicích, které vyžadují vynikající znalost angličtiny (např. ve veřejné správě).

(?)
 • Učitel druhého stupně základní školy
 • Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl 100 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k diplomové práci). Povinně volitelné předměty a volitelné si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Každý student oboru musí absolvovat nejméně tři povinně volitelné předměty, z nichž alespoň jeden musí být didakticky zaměřený.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je učitelská praxe provázená reflektivními semináři v celkovém rozsahu 150 hodin praxe a 30 hodin reflektivních seminářů. Praxe začíná v prvním semestru studia a končí ve třetím semestru. Studenti praxi absolvují na školách v České republice, přičemž alespoň jednu praxi je nutno absolvovat v Brně.

(?)

Státní závěrečná zkouška obsahuje následující součásti:

1. Anglický jazyk a literatura s didaktikou;

2. Obhajoba diplomové práce;

3. Zkouška z pedagogiky a psychologie.

Zkouška z anglického jazyka a literatury s didaktikou je ústní a zahrnuje tři součásti: lingvistickou, literární a didaktickou. Hodnocení zkoušky je kriteriální a vychází z předem zveřejněných hodnotících rubrik. Více informací na stránce katedry http://katedry.ped.muni.cz/anglictina/current-students/ucitelstvi-pro-zs/state-exam-format.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu. Na Pedagogické fakultě MU lze pokračovat ve studiu v doktorském studijním oboru Didaktika cizího jazyka.

(?)
1
Aktivní studenti
468

Specifikace oboru

Obor: Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy
Zkratka: AJJ
Kód: 7503T138
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy