Informační studia a knihovnictví

Lidé, technologie a informace.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Posláním bakalářského oboru Informační studia a knihovnictví je rozvíjet kvality budoucích informačních profesionálů a nabídnout smysluplné další vzdělávání odborníkům z praxe. Studenti jsou připravováni na to, aby dokázali odborně řešit teoretické, metodologické a etické otázky informační vědy a knihovnictví, problematiku managementu knihovních a informačních systémů, vzdělávání v mediální a informační gramotnosti a komplexní práci s informačními zdroji. Studium je strukturou předmětů zaměřeno tak, aby studentům poskytlo znalosti v oblasti informační vědy a knihovnictví z pohledu historického, teoretického i praktického. Významnou součástí studia je rozvíjení celoživotního učení a soft skills – komunikačních a prezentačních dovedností, time managementu, řízení lidí a kreativního myšlení.

Cílem oborového pracoviště je připravit pro praxi odborníky, kteří

a) kritickým a etickým způsobem pracují s daty a informacemi na různých odborných pozicích;

b) ovládají současné digitální technologie, zařízení, informační a redakční systémy a programy uplatňované v interakci člověka s informacemi;

c) jsou mediálně a informačně gramotní, umí cíleně zpřístupňovat informace uživatelům a aktivně působí ve veřejném prostoru a občanské společnosti.

Absolvent bakalářského oboru odchází do praxe se znalostmi a dovednostmi potřebnými k výkonu profese informačního a znalostního odborníka, ale také k uplatnění v dalších pozicích zaměřených na komplexní práci s informacemi a daty.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládá procesy vyhledávání, organizace, kritické analýzy, interpretace, uchovávání a zprostředkování dat a informací;
  • rozumí základním teoretickým pojmům a konceptům informační vědy a knihovnictví;
  • aplikuje znalosti fungování a významu informací a objektivně informace hodnotí a interpretuje;
  • orientuje se v problematice digitálních knihoven, knihovnických systémů a standardů;ovládá moderní informační a komunikační technologie, systémy a programy, které jsou nezbytné pro práci informačního specialisty;
  • rozumí právním a etickým hodnotám a normám interakce člověka s informacemi a aktivně je uplatňuje;
  • na pokročilé úrovni pracuje s daty a databázemi;
  • podílí se na uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví;
  • aktivně a s využitím technologií vzdělává různé cílové skupiny na témata informační, mediální nebo digitální gramotnosti v prostředí knihoven, firem a veřejných institucí;
  • používá výzkumné metody pro nastavování procesů práce s daty a informacemi a pro designování informačních služeb v knihovnách, veřejných institucích a firemním sektoru.
(?)

Absolventi oboru se uplatní v mnoha pracovních pozicích zaměřených na komplexní práci s daty a informacemi:

- Knihovny (odborní knihovníci v pozicích akvizitér, katalogizátor, správce fondů, správce knihovních systémů, učící knihovník, dětský knihovník, referenční knihovník, rešeršér, pracovník informačních služeb)

- Akademická pracoviště (odborní knihovníci, výzkumní pracovníci a experti zajišťující informační podporu vědy a výzkumu);

- Informační a veřejné služby (odborníci na informační systémy, informační management, analýzu a interpretaci informací a dat)

- Neziskové organizace (nižší a střední management, vzdělávání, řízení a administrace projektů, práce s veřejností);

- Média, PR, reklamní agentury (editoři, vydavatelé, redaktoři, informační analytici, tiskoví mluvčí);

- Vzdělávání s technologiemi (lektoři neformálního vzdělávání, dalšího profesního vzdělávání);

- Konzultační a poradenská činnost (experti na informační systémy, management dat a informací, design informačních služeb, webovou analytiku);

- Start-up sféra, vlastní podnikání (v oblasti poskytování informačních služeb v institucích a na internetu).

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Kurikulum bakalářského programu je složeno z povinných kurzů, povinně volitelných kurzů a povinně volitelných praktických předmětů. Studium je uzavřeno obhajobou bakalářské diplomové práce a složením státní závěrečné zkoušky. Vedle toho si může student vybírat z kurzů dostupných v rámci celé univerzity.

Bakalářské studium lze studovat prezenční, nebo kombinovanou formou. Celkový požadovaný minimální počet kreditů za studium je 180 kreditů.

Povinnosti a kreditové dotace:

Povinné předměty: 112 (A) kreditů

- 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU

- 2 kredity za Sport a hry (celouniverzitní TV)

- 4 kredity za Filozofii pro posluchače nefilozofických oborů (celouniverzitní předmět)

Povinně volitelné předměty: 50 (B) kreditů

Volitelné předměty: 8 (C) kreditů

Úspěšně obhájená bakalářská práce

Státní závěrečná zkouška

(?)

Povinnou součástí studia je absolvování praktických předmětů Referenční služby 1 a 2. Kabinet studentům zajišťuje pracoviště, se kterými dlouhodobě spolupracuje a na nichž je možné praxi vykonat.

Zájemci si také mohou studium doplnit o nepovinnou praxi v rámci kurzů Praxe a stáže, Terénní projekt, Účast na konferencích či Výzkumný seminář.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a ústní zkoušky před komisí. Při zkoušce má student prokázat ucelené znalosti a orientaci v oboru v rozsahu definovaném tematickými okruhy Státní závěrečné zkoušky (SZZk).

Podmínkou přistoupení k SZZk je dosažení požadovaného počtu kreditů a přijetí bakalářské práce. Nejpozději 5 dnů před konáním státní závěrečné zkoušky student požádá studijní oddělení o vydání potvrzení o splnění podmínek studijního programu.

Ke státní závěrečné zkoušce je možné přistoupit třikrát za rok – v lednu, v červnu a v září. Všechny termíny jsou řádné i opravné. Přihlášením k termínu státnic se rozumí odevzdání diplomové práce. Pokud se rozhodnete státní závěrečnou zkoušku odložit (např. z června na září), není třeba nic hlásit. Zkrátka odevzdáte diplomovou práci v dalším termínu.

O klasifikaci bakalářské diplomové práce rozhoduje komise pro závěrečné zkoušky na základě posudků oponenta a vedoucího práce, vlastního posouzení práce a výkonu diplomanta u obhajoby.

Oponent práce bude přidělen, není třeba si nikoho hledat. Posudky od vedoucího i oponenta budou v archivu práce v ISu nejpozději 3 kalendářní dny před termínem státnic.

Ústní část státní závěrečné zkoušky probíhá před komisí a studující dostane přidělen jeden z okruhů, nad kterým je pak vedena rozprava. Poté má 15, resp. 20 minut na přípravu a 15, resp. 20 minut na zkoušku.

Studentům, kteří napoprvé neuspějí u SZZk, studijní oddělení automaticky přeruší studium do začátku dalšího zkouškového období (resp. do opravného termínu SZZk). Poté se studium obnoví a SZZk se opět automaticky zapíše.

Bližší informace lze nalézt na stránce http://kisk.phil.muni.cz/cs/povinnosti.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Na Filozofické fakultě MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujícím magisterském oboru Informační studia a knihovnictví.

(?)
0
Aktivní studenti
737

Specifikace oboru

Obor: Informační studia a knihovnictví
Zkratka: ISK
Kód: 7201R001
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7201 B-IS Informační studia a knihovnictví