Evropská studia

Studujte Evropu bez bariér

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Obor Evropská studia se orientuje na politické aspekty evropského integračního procesu. V navazujícím magisterském studiu obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti týkající se evropské integrace a evropské politiky. Jádro oboru představují předměty zaměřené na politický systém Evropské unie, europeizaci politických systémů, organizované zájmy v EU.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • použít teoretické znalosti EU na její realitu;
  • interpretovat nynější politický vývoj v oblasti zájmových a nátlakových skupin;
  • srovnávat strategie členských států EU;
  • analyzovat segmenty politického systému EU.
(?)

Absolventi oboru Evropská studia se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, zejména ve státní správě a v diplomatických službách, zvláště pak na půdě mezinárodních organizací včetně Evropské unie, a to jak z hlediska politické reprezentace České republiky, tak i v oblasti ekonomických zájmů. Významný prostor pro absolventy tohoto oboru představuje pracovní uplatnění na analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran či v žurnalistických profesích. Tato škála se přirozeně rozšiřuje v závislosti na zvolené oborové kombinaci u dvouoborového studia.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Obor Evropská studia jednooborový a prezenční. Standardní doba oboru Evropská studia je čtyři semestry. Obor je koncipován tak, aby student mohl v prvních třech semestrech absolvovat předměty a ve čtvrtém semestru se mohl věnovat vypracování magisterské práce. Na konci magisterského studia, jsou povinni dosáhnout na oboru Evropská studia celkově 120 ECTS, z toho 60 ECTS za povinné předměty a 60 ECTS za povinně volitelné předměty. Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Praxe jsou součástí oboru a jsou volitelné. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií zprostředkovává studentům několikaměsíční pracovní stáže v Bruselu, například v  bruselské kanceláři CZELO (Czech Liaison Office for Research and Development), v bruselských zastoupeních českých krajů, ale i v institucích na domácím poli jako například JMK.

(?)

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Studenti musí mít celkem 120 ECTS a také splněny celouniverzitní požadavky.

Státní závěrečná zkouška v oboru Evropská studia je ústní a skládá se ze dvou předmětů: Evropská integrace a Evropská politika. Studenti mají k dispozici okruhy témat, které jsou navázány na vybranou odbornou literaturu. Okruhy jsou definované z významných autorů výzkumu evropské integrace a politiky, jako například J. Weiler, A. Wiener, T. Diez, R. Ladrech. Z každého předmětu student volí losem jedno téma. Na jeho základě pak probíhá odborná rozprava mezi studentem a komisí. Na rozdíl od bakalářského stupně se tak formát státní závěrečné zkoušky liší. Primárním cílem není zkoušet konkrétní znalosti, ale vést odbornou diskusi nad předem definovanými, pro obor relevantními tématy, které odráží struktura povinných předmětů. Student prokazuje schopnost hlubší orientace v oblasti evropské integrace, aplikace teoretických přístupů a interpretace jednotlivých aspektů a problémů evropské politiky.

Součástí státní závěrečné zkoušky je také obhajoba magisterské diplomové práce v rozsahu 80-100 stran textu (min. 144 000 znaků).

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném doktorském studiu. Na Fakultě sociálních studií MU lze pokračovat ve studiu v doktorském oboru Evropská studia.

(?)
0
Aktivní studenti
314

Specifikace oboru

Obor: Evropská studia
Zkratka: EVS
Kód: 6702T002
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6702 N-MS Mezinárodní teritoriální studia