Matematická informatika

Teorie je nejlepší praxe.

Rozbalit vše

Obor Matematická informatika poskytuje vhodnou přípravu zejména pro další studium a budoucí práci v informatice jako vědním oboru, případně v interdisciplinárních oborech na pomezí matematiky, optimalizace a informatiky. Obor je primárně určen studentům, kteří chtějí pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském (a případně také doktorském) studijním programu. Absolventi oboru Matematická informatika získají dostatečné základy pro studium libovolného magisterského oboru Informatiky i pro studium příbuzných matematických disciplín. Studijní plán oboru klade důraz na předměty teoretických a matematických základů a formálních metod. Konkrétní zaměření povinně volitelných teoretických předmětů (informatických či matematických) je ponecháno na volbě studenta.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumění formálním a matematickým základům informatiky;
  • schopnost základní práce v oblastech IT.
(?)

Studenti mohou po ukončení studia oboru pokračovat ve studiu magisterských programů zaměřených na informatiku, včetně studia teoretické informatiky, nebo pokračovat ve studiu magisterských programů jiného zaměření a získat perspektivní interdisciplinární znalosti, především ve spojení s matematikou a operačním výzkumem, nebo případně nastoupit do praxe jako absolventi bakalářského programu s možností zvyšování kvalifikace a prohloubení konkrétních profesních znalostí realizovaných podle potřeb zaměstnavatele.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Studenti se při průchodu studiem mohou řídit studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Katalog obsahuje doporučený průchod studiem včetně volby povinně volitelných předmětů. Informace ze studijních katalogů jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na studijním oddělení nebo na stránkách fakulty, viz https://www.fi.muni.cz/katalog/.

(?)

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby bakalářské práce a ústního přezkoušení odborných znalostí. Ústní zkoušce předchází 30 minutová písemná příprava, během které si uchazeč vypracuje přípravu na dvě jemu přidělené otázky. Otázky jsou náhodně losované. Písemná příprava je přiložena k protokolu o státní zkoušce. Členové komise mohou při zkoušení pokládat doplňující dotazy k vypracované přípravě a k dalším tématům vylosovaných otázek. Celá zkouška (obhajoba i ústní zkoušení) trvá obvykle 30 minut, z toho přibližně polovinu zabírá obhajoba a polovinu zkoušení.

Více informací o státní závěrečné zkoušce a o otázkách lze nalézt na stránkách fakulty https://www.fi.muni.cz/studies/szz_bc/.

(?)

Absolvent může pokračovat studiem libovolného oboru navazujícího magisterského studia na fakultě informatiky. Na oborová specifika navazujících magisterských oborů je možné se připravit vhodnou volbou volných předmětů na bakalářském studiu.

(?)
0
Aktivní studenti
135

Specifikace oboru

Obor: Matematická informatika
Zkratka: MI
Kód: 1801R006
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1801 B-IN Informatika
Fakulta informatiky
Obor zajišťuje:
Fakulta informatiky
Garant oboru:
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.