Speciální pedagogika pro učitele

Rozbalit vše

Cílem studijního obor Speciální pedagogika pro učitele je připravit učitele pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základních škol, ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, v základních školách speciálních a v praktických školách jednoletých a dvouletých (podle zákona č. 379/2015 Sb., novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících).

Studium je doporučeno zejména stávajícím učitelům na základní škole, jejichž dosavadní vzdělání neodpovídá příslušným paragrafům citovaného zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rovnocennou součástí studia jsou pedagogicko-psychologické předměty, které dávají teoretický základ oborové didaktice. Obor Speciální pedagogika pro učitele se realizuje ve formě prezenční a kombinované. Je vnitřně členěn do šesti specializací se zohledněním druhu postižení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jedné volitelné specializace týkající se specifických poruch učeni. Z povinně volitelných specializací se jedná o mentální, tělesné a souběžné postižení více vadami, o narušenou komunikační schopnost ve spojení s mentálním postižením, o zrakové a sluchové postižení, o poruchy chování ve spojení s mentálním postižením a s adiktologií. Je zde přímá návaznost na bakalářské studium oboru Speciální pedagogika. Studijní obor Speciální pedagogika je zpracován v souladu s aktuálním zněním Standardů Akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika a ve shodě se současnou legislativou.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využívat široké odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky;
  • využívat základní komunikační vědomosti a dovednosti;
  • využívat znalosti a dovednosti z oboru, komunikační a edukační znalosti a dovednosti;
  • aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově žáků se SVP do výuky (individuální přístup i práce se skupinou);
  • ovládat práci s žáky se SVP na úrovni speciálního pedagoga (speciálně pedagogická diagnostika, IVP, intervence, práce s jednotlivcem i se skupinou);
  • metodologicky navrhnout a zpracovat výzkum v edukaci žáka se SVP, argumentovat ve prospěch zvoleného postupu.
(?)

Získání kompetencí ke vzdělávání žáků se SVP na 1. stupni základních škol, ve školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, v základních školách speciálních a v praktických školách jednoletých a dvouletých v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., který je novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících; znalosti a dovednosti z oboru-speciální pedagogika, komunikační a edukační znalosti a dovednosti, adaptabilita a schopnost rekvalifikace pro profese v oboru speciální pedagogika, v edukačních činnostech, ve státní správě i managementu. Uplatnění absolventa je dále směrováno na profesi učitele mateřské školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro děti se SVP, učitele 1. st. základní školy zřízené pro žáky se SVP, učitele přípravné třídy základní školy, učitele 2. st. základní školy zřízené pro žáky se SVP, učitele přípravného stupně základní školy speciální, učitele střední školy, který získává odbornou kvalifikaci pro výuku v praktické škole jednoleté nebo dvouleté.

(?)
  • Speciální pedagog
  • Učitel mateřské školy
  • Učitel prvního stupně základní školy
  • Učitel střední školy
(?)

Vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:

- všeobecný základ: pedagogika, psychologie, cizí jazyk ve společném základu, metodologie, internacionalizace oboru speciální pedagogika,

- speciálně pedagogický základ: patopsychologie, didaktiky předmětů 1. stupně ZŠ pro žáky se SVP, I., II., III., inkluzivní vzdělávání jedinců s poruchami chování, prevence a intervence závislostního chování. Intervence u žáků s ADHD syndromem, prevence a intervence agresivního chování/šikany, narušená komunikační schopnost u dětí, funkční vidění, oftalmologie, inkluzivní didaktika, Special Education,

- specializace speciální pedagogiky: edukace žáků s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, s poruchami komunikačních schopností, s poruchami chování a se specifickými poruchami učení.

Standardní délka programu činí 2 roky (4 semestry). Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Studenti se řídí průchodem studia studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků lze nalézt na stránkách fakulty.

(?)

Pedagogická praxe souvislá 1 – 1 týden

Pedagogická praxe souvislá 2 – 3 týdny

Pedagogická praxe souvislá 3 – 4 týdny

Pedagogická praxe – SPU (V)

Speciálněpedqgogická praxe diagnostická (20 hodin,kombinovaná forma)

Pedagogická praxe souvislá (40 hodin, kombinovaná forma)

Pedagogická praxe – SPU (V)

Pro realizace praxe se postupuje podle manuálu pro pedagogickou praxi (autoři Bartoňová, M., Pipeková, J. Brno: MU, 2011). Bližší informace viz http://www.ped.muni.cz/wsedu.

(?)

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Pedagogika a psychologie (společný základ zajišťuje katedra pedagogiky a psychologie).

Obhajoba diplomové práce (pokud je zadaná na katedře, i když bude zadaná na jiné katedře, např. na psychologii, téma bude vždy speciálněpedagogické). Viz Oborové standardy Speciální pedagogiky pro závěrečné práce (http://www.ped.muni.cz/wsedu).

Student si vybírá po dvou otázkách z předmětu SSZ z povinné části, z jednoho předmětu z povinně volitelné části a z volitelné části, pokud si jí vybral jako předmět SZZ.

Část povinná: Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole (písemný test.

Část povinně volitelná: A) Edukace žáků s mentálním postižením, B) Edukace žáků s tělesným postižením a souběžným postižením více vadami, C) Edukace žáků s narušenou komunikační schopností a s mentálním postižením, D) Edukace žáků se zrakovým postižením, E) Edukace žáků se sluchovým postižením, F) Edukace žáků s poruchami chování, s mentálním postižením a adiktologie.

Část volitelná: Specifické poruchy učení.

(?)

Čtyřletý doktorský studijní program/obor Speciální pedagogika.

(?)
0
Aktivní studenti
19

Specifikace oboru

Obor: Speciální pedagogika pro učitele
Zkratka: SPPU
Kód: 7506T041
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy