MPKD071 Komunikační dovednosti - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Ondráčková Dacerová (cvičící)
Mgr. Alžbeta Valová (cvičící)
Mgr. Bc. Markéta Vejmělková (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 23. 9. 13:00–16:50 učebna 5, Pá 7. 10. 13:00–16:50 učebna 36, Pá 21. 10. 13:00–16:50 učebna 36, Pá 4. 11. 13:00–16:50 učebna 5, Pá 18. 11. 13:00–16:50 učebna 5
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění základům pedagogické komunikace a osvojit si základní komunikační dovednosti. Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi a porozumět základním pojmům studované disciplíny.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi a porozumět základním pojmům studované disciplíny.
Osnova
  • Znaky a principy pedagogické komunikace. Verbální komunikace. Neverbální komunikace. Komunikační pravidla.
Literatura
  • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005, 171 stran. ISBN 8024707381. URL info
  • GAVORA, Peter. Učitel a žáci v komunikaci. Translated by Veronika Lyková. Brno: Paido, 2005, 165 stran. ISBN 8073151049. info
  • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 210 stran. ISBN 8021010703. info
  • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, 161 stran. ISBN 8004218547. info
Výukové metody
teoretická příprava formou semináře s důrazem na diskusi problému a samostatným zpracováním seminární práce
Metody hodnocení
Zápočet, seminární práce v rozsahu 5 stránek, kterou student odevzdá v elektronické // tištěné podobě vyučujícímu do dohodnutého termínu a prezentace zvoleného seminárního úkolu s využitím osnovy vlastními slovy v době trvání 15 minut
Informace učitele
Požadavky na ukončení (2): 1.KOMUNIKAČNÍ VÝSTUP. Kriteria pro hodnocení výstupu: A.FORMÁLNÍ STRÁNKA PROJEVU: a)verbální složka komunikace: přiměřená hlasitost, přiměřené tempo, správné frázování, dynamika řeči, emocionalita řeči, adekvátní slovník, spisovná mluva. b)neverbální složka komunikace: pohledy, výraz obličeje, gesta, pohyby, fyzický postoj, dotyk, přiblížení vzdálení, úprava zevnějšku. B.OBSAHOVÁ STRÁNKA PROJEVU : soulad obsahu a formy, přiměřenost posluchačům. C.DALŠÍ ASPEKTY PROJEVU: motivace, atmosféra, zpětná vazba, udržení pozornosti, netradiční přístup, styl komunikace, pomůcky, tabule, dosažení cíle. 2.FORMULACE OTÁZEK (ÚKOLŮ) k vybranému učebnímu celku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.