VLOZ0642c Ochrana a podpora zdraví II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Nekula (přednášející)
Mgr. Markéta Blahunková (cvičící), doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (zástupce)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Fialová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Forejt, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jan Hollan, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Chuchmová (cvičící)
Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (cvičící)
Mgr. Pavlína Kosečková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Krobot (cvičící)
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (cvičící)
Mgr. Monika Kunzová (cvičící)
Mgr. Eliška Lagová (cvičící)
RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Lokvencová (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (cvičící)
Mgr. Katarína Orlovská (cvičící), MVDr. Halina Matějová (zástupce)
Mgr. Iuliia Pavlovska, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Pernicová, MBA (cvičící)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kamila Stýskalíková (cvičící)
Mgr. Jana Šalková Kráľová (cvičící)
MDDr. MUDr. Barbora Štěpánková (cvičící)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Winnige (cvičící)
Mgr. Veronika Zelenková (cvičící)
Mgr. Ladislav Baťalík, Ph.D. (pomocník)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Garance
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLOZ0642c/01: Pá 13:00–14:40 A21/108; a Pá 15. 4. 13:00–14:40 viz studijní materiály/see study materials
VLOZ0642c/02: Pá 13:00–14:40 A21/111; a Pá 15. 4. 13:00–14:40 viz studijní materiály/see study materials
VLOZ0642c/03: St 8:00–9:40 C15/333
VLOZ0642c/04: St 8:00–9:40 A21/111
VLOZ0642c/05: Po 16:00–17:40 A21/108; a Po 18. 4. 16:00–17:40 viz studijní materiály/see study materials
VLOZ0642c/06: Po 16:00–17:40 A21/111; a Po 18. 4. 16:00–17:40 viz studijní materiály/see study materials
VLOZ0642c/07: Pá 8:00–9:40 A21/111; a Pá 15. 4. 8:00–9:40 viz studijní materiály/see study materials
VLOZ0642c/08: Pá 8:00–9:40 C15/308; a Pá 15. 4. 8:00–9:40 viz studijní materiály/see study materials
VLOZ0642c/09: Po 14:00–15:40 A21/111; a Po 18. 4. 14:00–15:40 viz studijní materiály/see study materials
VLOZ0642c/10: Po 14:00–15:40 A21/108; a Po 18. 4. 14:00–15:40 viz studijní materiály/see study materials
VLOZ0642c/11: Pá 11:00–12:40 C15/333; a Pá 15. 4. 11:00–12:40 viz studijní materiály/see study materials
VLOZ0642c/12: Pá 11:00–12:40 A21/112; a Pá 15. 4. 11:00–12:40 viz studijní materiály/see study materials
VLOZ0642c/13: Út 15:00–16:40 A21/108
VLOZ0642c/14: Út 15:00–16:40 A21/111
VLOZ0642c/15: Út 13:00–14:40 C15/308
VLOZ0642c/16: Út 13:00–14:40 A21/108
VLOZ0642c/17: Čt 13:00–14:40 A21/108
VLOZ0642c/18: Čt 13:00–14:40 A21/111
Předpoklady
( VLOZ0241c Ochrana a podpora zdraví I -cv || VLOZ0141c Ochrana a podpora zdraví I -cv ) && VLLM0522c Lékařská mikrobiologie II cv. && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLBC0422p Biochemie II - přednáška

Prerekvizity dle LF MU studijního řádu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu

Cílem předmětu je zejména:
- pochopení komplexnosti vztahů mezi prostředím, jedincem a populací,
- uvědomění významu vlivu faktorů prostředí (fyzikální, biologické, chemické, psychosociální), civilizačních změn a životního stylu na zdravotní stav jedince a populace,
- seznámení se základními postupy prevence poškození zdraví na úrovni jedince i společnosti ve vztahu k jednotlivým faktorům,
- pochopení základních principů vzniku a šíření infekčních onemocnění a jejich prevence při poskytování zdravotní péče,
- osvojení postupů posilování pozitivního rozvoje zdraví,
- uvědomění významu pozice lékaře v ochraně a podpoře zdraví.

Výstupy z učení

PO UKONČENÍ PŘEDMĚTU BUDE STUDENT SCHOPEN:

1. vysvětlit vztahy člověka a prostředí, jeho faktory fyzikální, chemické, biologické a psychosociální a jejich vzájemné interakce.
2. vysvětlit význam adaptace a jejího posilování pro podporu pozitivního rozvoje zdraví jednotlivců i populace.
3. odvodit možnosti preventivních opatření v ochraně životního, pracovního a obytného prostředí, kvality ovzduší, vody, potravin.
4. chápat a vysvětlit různé druhy prevence, jejich cíle a metody jejich realizace;
5. interpretovat pozitivní a negativní faktory životního stylu a jejich vlivů na zdraví, včetně autoagresivního chování (výživa, tělesná aktivita, psychická zátěž a stres, kouření, konzum alkoholu a nelegálních drog);
6. na základě získaných poznatků dedukovat význam a váhu životního prostředí a životního stylu v ochraně a podpoře zdraví a priority v oblasti primární prevence;
7. navrhovat a realizovat základní preventivní a represivní opatření k zábraně přenosu infekcí.
8. formulovat na základě získaných informací rozhodnutí o konkrétních možnostech prevence u vybraných nepřenosných onemocnění hromadného výskytu: kardiovaskulárních, onkologických, metabolických, imunitních, respiračních.

Osnova
 • 1. Fyzikální faktory ŽP – hluk, světlo, vibrace, prach, záření
 • 2. Biologické faktory ŽP - pitná voda, odpady
 • 3. Výživa I
 • 4. Výživa II
 • 5. Výživa dětí - kojení, růstové grafy, výživa
 • 6. Hodnocení výživové spotřeby
 • 7. Hodnocení výživového stavu
 • 8. Metody hodnocení pohybové aktivity
 • 9. Hygiena dětí a dorostu - rizika, závislosti, úrazy: ochrana a prevence, sociální pediatrie
 • 10. Kouření: závislost na nikotinu, léčba
 • 11. Preventivní protiepidemická opatření, principy vakcinace
 • 12. Represivní protiepidemická opatření, epidemiologické šetření v ohnisku nákazy
 • 13. Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení, nespecifické prostředky přenosu infekcí
 • 14. Specifická rizika přenosu infekcí při poskytování zdravotní péče, hygiena rukou
 • 15. Dezinfekce, sterilizace, čisté prostory ve zdravotnictví
Literatura
  povinná literatura
 • MÜLLEROVÁ, Dana. Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2014. 254 stran. ISBN 9788024625102. info
 • KOLLÁROVÁ, Helena. Vybrané kapitoly z epidemiologie. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 206, [5]. ISBN 9788024427157. info
  doporučená literatura
 • TUČEK, Milan. Hygiena a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 358 s. ISBN 9788024620251. info
 • GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie : obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. 2., přepr. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 223 s. ISBN 9788024622231. info
 • KUDLOVÁ, Eva a Anna MYDLILOVÁ. Výživové poradenství u dětí do dvou let. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 148 s. ISBN 8024710390. info
 • KUKLA, Lubomír. Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. xxiii, 432. ISBN 9788024738741. info
 • POKORNÁ, Jitka, Veronika BŘEZKOVÁ a Tomáš PRUŠA. Výživa a léky v těhotenství a při kojení. 1. vyd. Brno: ERA, 2008. 132 s. Zdravá rodina. ISBN 978-80-7366-136-6. info
 • KLEINWÄCHTEROVÁ, Hana a Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťování. Vyd. 2., přeprac. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001. 102 s. ISBN 8070133368. info
 • Wallace/Maxcy-Rosenau-Last public health & preventive medicine. Edited by Robert B. Wallace - Neal Kohatsu - John M. Last - Ross C. Brownson - A. Fifteenth edition. New York: McGraw Hill Medical, 2008. xxvii, 136. ISBN 9780071441988. info
 • MELICHERČÍKOVÁ, Věra. Sterilizace a dezinfekce. 2., doplň. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2015. 174 s. ISBN 9788074921391. info
 • JINDRÁK, Vlastimil, Dana HEDLOVÁ a Pavla URBÁŠKOVÁ. Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2014. 709 stran. ISBN 9788020428158. info
 • PODSTATOVÁ, Hana. Základy epidemiologie a hygieny. Praha: Karolinum, 2009. 158 s. ISBN 9788024616315. info
Výukové metody

1. Teoretická příprava na každou lekci dle instrukcí uvedených v interaktivní osnově v IS:
- nastudování doporučených studijních materiálů,
- zpracování úkolů a jejich uložení do Odevzdávárny v IS.

2. Lekce - cvičení:
- výklad zaměřený na problematická témata,
- prezentace studentských úkolů,
- diskuze.

3. Odpovědník v IS:
- k ověření znalostí z ukončené lekce

4. Nastudování studijních materiálů v interaktivních osnovách a VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY

Veškeré informace k průběhu výuky jsou uvedeny v interaktivních osnovách předmětu v IS.
Esenciální informace jsou prezentovány také formou přednášek v předmětu Ochrana a podpora zdraví II - přednášky
Metody hodnocení

POŽÁDAVKY K ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU (ÚSPĚŠNÉMU UKONČENÍ PŘEDMĚTU):

Student musí splnit předpoklady k ukončení předmětu stanovené na základě bodovacího systému studentských aktivit ve výuce předmětu.

V průběhu semestru může student body získat i ztratit.

Systém bodování je uveden v interaktivních osnovách předmětu.

Minimum bodů pro udělení zápočtu je 26 z 29 možných.

POLITIKA POZDNÍCH PŘÍCHODŮ:

Pozdní příchod do výuky → student přišel do výuky až po uplynutí 10 min od začátku výuky. V takovém případě, i když student zůstane ve výuce, bude studentovi v daném cvičení zapsána absence.

POLITIKA NAHRAZOVÁNÍ LEKCÍ

Náhrada zameškané lekce s jinou seminární skupinou je možná pouze u omluvených absencí a se souhlasem garanta předmětu. POZOR! Některá témata jsou vyučována u lichých i sudých skupin souběžně pouze jeden týden.
Informace učitele
Studenti, kteří v průběhu výuky získají 25 bodů, mohou požádat v prvním týdnu po ukončení výuky garanta předmětu o udělení výjimky pro zapsání zápočtu, jež je podmíněno vypracováním seminární práce na přidělené téma.

Požadavky na zpracování a odevzdání náhradní seminární práce a následující podmínky udělení zápočtu a absolvování závěrečného testu:


1. Rozsah práce 1500 - 2000 slov + zdroje.


2. Seminární práci student odevzdá (vloží) ke kontrole učitelem do Odevzdávárny v IS nejpozději do 72 hod. před plánovaným termínem absolvování závěrečného testu z předmětu OPZ II – přednáška.


3. Pokud bude seminární práce učitelem odmítnuta z důvodu nedostatků (učitel uvede v IS) a nebude studentem opravena a znovu předána ke kontrole nejpozději 24 hod. před začátkem testu (ad bod č. 2) nebo bude učitelem opět odmítnuta, student nebude moci v daném termínu test absolvovat.


4. V následujících případech tito studenti nezískají zápočet z předmětu OPZ II – cvičení:


• pokud neodevzdají zadanou seminární práci ve stanoveném termínu.


• pokud je seminární práce odmítnuta z důvodu nedostatků a není opravena a znovu předána ke kontrole.


• pokud je seminární práce třikrát odmítnuta.


• pokud je v seminární práci odhaleno plagiátorství nebo jiné neetické chování.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.