VLOZ0241c Ochrana a podpora zdraví I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (cvičící)
Mgr. Jana Fialová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Forejt, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (cvičící)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kräuff Rainer Schwanhaeuser Wulff, MBA, Ph.D. et Ph.D., M.A. (cvičící)
MUDr. Miroslava Zavřelová (cvičící)
Zdeňka Jochová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLOZ0241c/01: každou sudou středu 15:45–17:25 A21/111
VLOZ0241c/02: každé sudé úterý 15:20–17:00 A21/111
VLOZ0241c/03: každé sudé pondělí 15:20–17:00 A21/111
VLOZ0241c/04: každou sudou středu 13:30–15:10 A21/111
VLOZ0241c/05: každé sudé úterý 13:30–15:10 A21/111
VLOZ0241c/06: každý sudý čtvrtek 15:20–17:00 A21/111
VLOZ0241c/07: každý sudý čtvrtek 13:30–15:10 A21/111
VLOZ0241c/08: každý sudý pátek 13:30–15:10 A21/111
VLOZ0241c/09: každé sudé pondělí 13:30–15:10 A21/111
VLOZ0241c/10: každé liché pondělí 13:30–15:10 A21/111
VLOZ0241c/11: každé liché úterý 13:30–15:10 A21/111
VLOZ0241c/12: každé liché pondělí 15:20–17:00 A21/111
VLOZ0241c/13: každou lichou středu 13:30–15:10 A21/111
VLOZ0241c/14: každý lichý čtvrtek 15:20–17:00 A21/111
VLOZ0241c/15: každou lichou středu 15:20–17:00 A21/111
VLOZ0241c/16: každý lichý čtvrtek 13:30–15:10 A21/111
VLOZ0241c/17: každý lichý pátek 13:30–15:10 A21/111
VLOZ0241c/18: každé liché úterý 15:20–17:00 A21/111
Předpoklady
Bez prerekvizit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování kurzu bude student znát základní pojmy a metody oboru Public Health.
Student bude umět vysvětlit přínos populačního přístupu ke studiu zdraví a nemoci a bude seznámen s východisky, obsahem a se základními pojmy a metodami epidemiologie.
Student bude umět vyhledávat a interpretovat relevantní data a využívat metody deskriptivní a analytické epidemiologie pro popis a hodnocení zdravotního stavu populace.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu bude student znát základní pojmy a metody oboru Public Health.
Student bude umět vysvětlit přínos populačního přístupu ke studiu zdraví a nemoci a bude seznámen s východisky, obsahem a se základními pojmy a metodami epidemiologie.
Student bude umět vyhledávat a interpretovat relevantní data a využívat metody deskriptivní a analytické epidemiologie pro popis a hodnocení zdravotního stavu populace.
Osnova
 • 1. Informace o kurzu Ochrana a podpora zdraví I. Úvod do „Public Health“.
 • 2. Úvod do epidemiologie - zaměření, definice, základní pojmy.
 • 3. Měření zdraví a nemoci.
 • 4. Epidemiologie a prevence. Kategorizace prevence. Skríning a validita testů.
 • 5. Epidemiologické studie I: Typy epidemiologických studií.
 • 6. Epidemiologické studie II: Vyhodnocení epidemiologických studií.
 • 7. Příčinnost v epidemiologii.
Literatura
  povinná literatura
 • Holčík J, Žáček A, Koupilová I: Sociální lékařství. 3. nezměnšné. vydání. Brno - Česká republika: Masarykova univerzita; 2011. 137 s. ISBN 978-80-8719215-3.
  doporučená literatura
 • Bonita R, Beaglehole R, Kjellström: Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2006. 212 pages. ISBN 978-92-4-154707-9.
 • WHO: Zdraví 2020. Osnova evropské politiky pro 21. století. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2013. 182 pages. ISBN 978-80-85047-48-6
 • Holčík J: Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost: k teoretickým základům cesty ke zdraví. 1. vydání. Brno - Česká republika: Masarykova univerzita; 2011. 293 stran. ISBN 978-80-7-392129-3.
 • Gerylovová A, Holčík J: Úvod do základů statistiky: text pro semináře. 1. Vydání. Brno - Česká republika: Masarykova univerzita; 2011. 50 s. ISBN 978-80-2105661-9.
Výukové metody
Seminář / cvičení, skupinové projekty a diskuze.

Nastudování VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY.
Studentům, kteří budou vypracovávat výzkumné projekty či psát seminární práce během třetího, čtvrtého či pátého roku studia, je velmi doporučeno zapsat si následující předměty:

 VSIL021 - Information literacy - (3 kredity) - e-learning.
 VSKP041 - Kurz práce s informačními zdroji a nástroji (4 kredity).
Metody hodnocení
POŽÁDAVKY K ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU: (ÚSPĚŠNÉMU UKONČENÍ PŘEDMĚTU):

1.   100% účast na cvičeních / seminářích během semestru.

2.   Absence se bude omlouvat pouze ze zdravotních důvodů. Student musí doložit příslušnou dokumentaci nebo lékařské potvrzení (v originálu).

  + Studenti si musí být vědomi toho, že i v případě omluvených absencí (zdravotní důvody) je pro získání kreditu požadovaná minimálně 80% účast. V případě, že bude mít student více než 20 % omluvených či neomluvených absencí, bude muset zopakovat předmět v následujícím semestru či školním roce.

3.   Splnění zadaných úkolů.
  + V případě neomluvené absence bude studentovi za každou absenci uloženo vypracovat seminární práci v rozsahu 1500-2000 slov a 5-8 minut dlouhou prezentaci v power pointu na dané téma. Pokud bude seminární práce odmítnuta z důvodu nedostatků a nebude studentem opravena a znovu předána ke kontrole, student tím nesplní požadavky předmětu a nezíská zápočet (viz Politiku absencí a pozdních příchodů, Akademické přestupky, plagiátorství a neetické chování).

4.   Aktivní účast během seminářů / cvičení / přednášek.


***Tento předmět je součástí Státní rigorózní zkoušky ze Zdraví, prevence, zdravotnictví***.
Viz kompletní informaci v ISu k předmětu VLZP11XX - Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ.POLITIKA ABSENCÍ A POZDNÍCH PŘÍCHODŮ:

1.   Omluvené, neomluvené absence a pozdní příchody do výuky:
  a) Omluvené absence → pouze ze zdravotních a vážných rodinných důvodů. Student musí doložit příslušnou dokumentaci nebo lékařské potvrzení (originál).
  b) Neomluvené absence → student nedoložil lékařské potvrzení (originál) v následujícím týdnu po absenci.
  c) Pozdní příchod do výuky → student přišel do výuky až po kontrole docházky (3-5 minut po zahájení výuky).

2.   Opatření proti absencím a pozdním příchodům do výuky:
  a) Za každou neomluvenou absenci nebo pozdní příchod do výuky bude zadána seminární práce o rozsahu 1500-2000 slov a 5-8 minut dlouhá prezentace v power pointu na zadané téma.
  b) Seminární práce musí být vložena do odevzdávárny v ISu nejpozději do 7 dnů od absence či pozdního příchodu, v opačném případě bude odmítnuta → student nezíská zápočet.
  c) Studenti obdrží email s instrukcemi ohledně seminární práce a prezentace.   d) Studenti jsou plně zodpovědní za své seminární práce i prezentace v power pointu (viz Akademické přestupky, plagiátorství a neetické chování).

3.   NEBUDOU UDĚLOVÁNY ŽÁDNÉ VÝJIMKY: V následujících případech studenti nezískají zápočet:   * Pokud neodevzdají zadanou seminární práci.
  * Pokud je seminární práce odmítnuta z důvodu nedostatků a není opravena a znovu předána ke kontrole.
  * Pokud student seminární práci, která byla přijata, neodprezentuje v rámci výuky.
  * Pokud je seminární práce třikrát odmítnuta.
  * Pokud je v seminární práci odhaleno plagiátorství nebo jiné neetické chování.AKADEMICKÉ PŘESTUPKY, PLAGIÁTORSTVÍ A NEETICKÉ CHOVÁNÍ:

1.   Každá seminární práce bude prověřena univerzitním a externím systémem pro odhalení plagiátorství.

2.   Případy podezřelé z plagiátorství budou vyšetřeny a bude dán podnět Disciplinární komisi k zahájení disciplinárního řízení podle Disciplinárního řádu platného pro studenty fakulty.

3.   Neetické chování bude důvodem k nepřijetí seminární práce → nebude udělen zápočet → student bude muset opakovat předmět v příštím semestru nebo školním roce nebo bude vyloučen z univerzity.

4.   Systém pro odhalení plagiátorství je schopen zachytit také kopírování textu (cut and paste) z jiných jazyků a příslušný překlad do angličtiny, takže se vyhněte komplikacím. Jednoduše použijte vlastní slova a citujte zdroj informací.

5.   Studenti si MUSÍ být vědomi toho, že než je seminární práce přijata, jsou zkontrolovány veškeré citace (porovnány s originálním zdrojem). Nebude tolerován žádný pokus o vytváření neexistujících citací či manipulace s nimi. → Takové chování povede k odmítnutí seminární práce → nebude udělen zápočet → student bude muset opakovat předmět v příštím školním roce nebo bude vyloučen z univerzity.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2017/VLOZ0241c