PHV406 Dějiny etiky I: vybrané kapitoly

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 A11
Předpoklady
! PH0118 Dějiny etiky I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz nabízí základní přehled dějin etiky od prehistorie do konce středověku.Cílem je seznámit studenty se základními otázkami, problémy, díly, směry, proudy a představiteli etiky v uvedením období.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni na základě získaných znalostí interpretovat strukturu klíčových morálně filozofických stanovisek v uvedeném období. K tomu jim napomůže znalost vybraných primárních textů.
Osnova
 • Co je etika, dějiny etiky? Metodologie dějin etiky.
 • Původ morálky, genealogie morálky, mravní fakty, hodnoty.
 • Prehistorická, archaická společenství a starověké kultury: egyptské knihy mrtvých, starověké zákoníky, hérojská morálka, Homér, Hésiodos.
 • Antická etika: Hérakleitos, Démokritos, Sókratés, Platón, sofisté.
 • Aristotelés: Etika Níkomachova.
 • Etika u skeptiků a stoiků.
 • Epikurejská etika a kynikové.
 • Srovnání antické a středověké etiky, církevní otcové.
 • Augustinus: Vyznání, O lži, O milosti a svobodném rozhodování.
 • Petr Abaelard
 • Tomáš Akvinský
Literatura
  povinná literatura
 • GRAESER, Andreas. Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés : Die Philosophie der Antike. 2, Sophistik und Sokratik; Plato bis Aristoteles (Orig.). Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2000. 445 s. ISBN 80-7298-019-X. info
 • ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. Translated by Antonín Kříž. 2. rozš. vyd. Praha: Rezek, 1996. 493 s. ISBN 80-901796-7-3. info
 • AUGUSTIN. O milosti a svobodném rozhodování ;Odpověď Simplicianovi. Vyd. 1. Praha: Krystal OP, 2000. 137 s. ISBN 80-85929-41-4. info
  doporučená literatura
 • HUSSEY, Edward. Presokratici. Praha: Rezek, 1997. 213 s. ISBN 80-86027-07-4. info
 • PLATON. Euthyfron, obrana Sokrata, Kriton : Obrana Sokrata (Variant.). 2., přehlédnuté vyd. V Praze: Jan Laichter, 1942. 119 s., 1. info
 • GADAMER, Hans-Georg. Idea dobra mezi Platónem a Aristotelem. Translated by Jan Šindelář - Filip Karfík. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994. 114 s. ISBN 80-85241-46-3. info
 • CICERO, Marcus Tullius. O povinnostech : rozprava o třech knihách věnovaná synu Markovi : De officiis (Orig.). Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 193 s. info
 • ABÉLARD, Pierre a HÉLOISE. Dopisy utrpení a lásky. 1. vyd. Praha: Odeon, 1976. 127, [3] s. info
 • TOMÁŠ AKVINSKÝ. Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě. Translated by Karel Šprunk. Vyd. 1. Praha: Krystal OP, 2003. 143 s. ISBN 8085929597. info
Výukové metody
Přednášky; semináře; diskuse k primárním textům; četba; domácí přípravy na přednášky.
Metody hodnocení
Ukončení zápočet; formou písemného testu, ověřujícího znalosti primární literatury. Test obsahuje 10 otevřených otázek, požadovaná úspěšnost minimálně 60%.
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=2039
Podmínkou získání zápočtu je úspěšné složení závěrečného testu, četba povinné primární literatury a 75% aktivní účast na seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PHV406