ENS114 Úvod do studia environmentalistiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2016
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Hana Librová, CSc. (přednášející)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 8:00–9:30 P52
Předpoklady
Povinný kurz určený pro první ročník, bez limitu zapsaných. Kurz je doporučený i ostatním studentům Katedry environmentálních studií.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Kurz se otevírá při 5 a více přihlášených studentech.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět nabízí obsahový rámec studia environmentalistiky; ozřejmuje, jak zapadají jednotlivé speciální předměty studijního programu do složité environmentální problematiky. Vyjasňuje vztah oboru k ekologii, ekologismu, ochraně přírody. Klade si otázku, do jaké míry je vztah člověka k přírodě určen biologicky, a do jaké míry je dán sociálními/kulturními vlivy.
Budeme se zajímat o antropologické/evoluční, demografické, ekonomické, technologické, hodnotové a právní souvislosti. V těchto dimenzích se pokusíme hledat pravděpodobné příčiny a možná řešení.
Na konci kurzu se bude student orientovat ve struktuře environmentálních studií, bude schopen vhodně zvolit strategii studia, zejména vzhledem k volbě nepovinných předmětů.
Osnova
 • I. úvod
 • 1. Proč “humanitní environmentalistika”
 • 2. Význam ekologie pro pochopení vztahu člověka a přírody. Biomorfismus (a sociomorfismus), jeho výkladová pomoc, úskalí.
 • II.ovlivnění člověka a společnosti přírodou
 • 3. Evoluční teorie, etologie, sociobiologie
 • III.ovlinění přírody člověkem – kořeny ekologické krize a možnosti řešení
 • 4. Evoluční psychologie. Biologicky a antropologicky zakotvené evolučně psychologické determinace lidského vztahu k přírodě
 • 5. Demografické souvislosti
 • 6. Souvislosti mezi ekonomií a ekologickou situací
 • 7. Ekologicky orientované intervence práva
 • 8. Environmentální problémy a politika
 • 9. Možnosti a meze technologických řešení
 • 10. „Hodnotová“ řešení ekologických problémů
Literatura
 • KELLER, Jan. Až na dno blahobytu : (ke společenským kořenům ekologické krize). 1. vyd. Brno: Hnutí Duha, 1993. 127 s. info
 • KOMÁREK, Stanislav. Příroda a kultura : svět jevů a svět interpretací, aneb, Jak je to doopravdy. 1. vyd. Praha: Vesmír, 2000. 180 s. ISBN 8085977338. info
 • LIBROVÁ, Hana. Pestří a zelení :(kapitoly o dobrovolné skromnosti). Vyd. 1. Brno: Veronica, 1994. 218 s. ISBN 80-85368-18-8. info
 • TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Místo člověka v přírodě : výbor studií. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas, 1993. 163 s. ISBN 8020503099. info
 • VAVROUŠEK. Josef.: Závod s časem: hledání hodnot slučitelných s trvale udržitelným způsobem života. Literární noviny 49, 9. prosince 1993, str. 1 a 3.
 • WEIZSÄCKER, Ernst Ulrich von, Amory B. LOVINS a L. Hunter LOVINS. Faktor čtyři : dvojnásobný blahobyt - poloviční spotřeba přírodních zdrojů : nová zpráva Římskému klubu. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996. 331 s. ISBN 8085368854. info
Výukové metody
přednášky na v rozvrhu naplánovaná témata
individuální práce studentů - četba povinné a doporučené literatury
diskuse v hodině
Metody hodnocení
Přednáška a zadaná povinná (plus doporučená) literatura
Obsahem zkoušky je přednášená látka a obsah povinné literatury
Zkouška písemným závěrečným testem
Navazující předměty
Informace učitele
Zájemcům o hlubší poznání doporučujeme zapsat se do nepovinného semináře k Úvodu do studia environmentalistiky (ENS217).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.