EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky

Fakulta sociálních studií
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 17:00–18:30 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
! OBOR ( PL ) && ! OBOR ( PL1 ) && ! OBOR ( PLC ) && !(( OBOR ( EVS ) || OBOR ( EVS1 )) && ! SEMESTR ( 1 )) && ! PROGRAM ( N - MS )
Předmět je určen studentům, kteří chtějí získat základní znalosti a souvislosti o Evropské unii. Je otevřený všem studentům MU bez ohledu na studijní kombinaci a fakultu. Výjimkou jsou některé politologické obory FSS (POL, EVS 2. semestr a vyšší).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 220 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 27/220, pouze zareg.: 0/220, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/220
Jiné omezení: Kurz nemohou zapisovat studenti oboru Politologie (od im. roku 2009/2010, kdy ho musí absolvovat jako povinný kurz pod kódem POL359 Současná Evropská unie). Studenti oboru Evropská studia si zapisují předmět pouze v 1. ročníku bakalářského stupně.
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipovaný jako základní vhled do problematiky evropského integračního procesu. Je zaměřen na čtyři základní aspekty: politický vývoj EU, její instituce, politiky a rozšiřovací proces. Vysvětluje Hlavním cílem předmětu je: porozumět základním mezníkům vývoje EU včetně aktuálního dění, orientovat se v institucionální struktuře EU, získat znalosti o fungování zásadních politik EU a porozumět procesu rozšiřování ES/EU. Poskytuje základní informace o EU.
Výstupy z učení
Identifikovat hlavní faktory dosavadního vývoje evropské integrace.
Popsat institucionální systém EU a jeho mechanismy.
Vysvětlit rozdělení kompetencí v EU a fungování klíčových politik.
Interpretovat proces rozšiřování EU a jeho dopady na další integraci.
Osnova
 • Předmět je rozdělen do následujících bloků (podrobný harmonogram předmětu viz interaktivní osnova v IS MU):
 • I. 1.-3. Dějiny evropské integrace, přehled základního smluvního rámce (Markéta Pitrová);
 • II. 4.-6. Instituce EU, jejich fungování, rozhodovací proces (Petr Kaniok, Markéta Pitrová);
 • III. 7.-9. Společné politiky, vybrané koordinované politiky a jejich financování (Zdeněk Sychra);
 • IV. 10.-11. Rozšiřování EU, strategie a přístupy (Zdeněk Sychra).
Literatura
  doporučená literatura
 • PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 803 s. Evropská politika, číslo publikace: 300. ISBN 978-80-7325-180-2. info
 • GERBET, Pierre. Budování Evropy. Translated by Jan Eichler. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova, 2004. 450 s. ISBN 80-246-0111-7. info
 • ŠLOSARČÍK, Ivo a Zuzana KASÁKOVÁ. Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 248 s. ISBN 9788024735672. info
  neurčeno
 • FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská referenda. 1. vyd. Brno: CDK, 2005. 311 s. 171. ISBN 80-7325-051-9. info
 • Lisabonská smlouva : konsolidovaný text Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy. Edited by Alexandr Vondra. [Praha]: Odbor pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky, 2008. 508 s. ISBN 9788087041383. info
Výukové metody
Předmět je postaven na přednáškách a individuální práci se studijními zdroji.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Ta se skládá z absolvování čtyř průběžných testů následujících po každém bloku, založených na uzavřených otázkách (30+30+30+20 bodů za blok). Testování probíhá elektronickou formou prostřednictvím IS MU. Průběžné studium je základem úspěšného absolvování předmětu.
Student může získat max. 110 bodů, pro absolvování předmětu je třeba dosáhnout alespoň 72 bodů ze všech testů, tj. 65 %. Rozložení bodů v rámci závěrečného hodnocení: A = 110-103, B = 102-95, C = 94-88, D = 87-80, E = 79-72, F = 71 a méně.
Informace učitele
POZNÁMKA:
Předmět je v první řadě určen všem studentům MU se zájmem o problematiku EU bez její předchozí podrobné znalosti. Je také vhodný jako přípravný kurz v případě, že student plánuje navštěvovat další předměty zaměřené na evropskou integraci, respektive Evropskou unii.

Literatura k předmětu je pouze doporučená, směřující na studenty se zájmem o další prohloubení získaných informací. Samotná zkouška vychází z obsahu přednášek, proto důrazně doporučujeme pravidelnou účast. Jako podpůrný materiál ke studiu slouží powerpointové prezentace. Samy o sobě ovšem nepostačují k absolvování předmětu.

UPOZORNĚNÍ:
Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.