EVSb2026 Evropská unie - základní fakta a milníky

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Veronika Velička Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS126 EU-zákl. fakta a mil. && ! NOW ( EVS126 EU-zákl. fakta a mil. ) && (! OBOR ( PL ) && ! OBOR ( PL1 ) && ! OBOR ( PLC ) && ! OBOR ( EVS ) && ! OBOR ( EVS1 ) && ! OBOR ( EVS01 ) && ! OBOR ( EVS02 ) && ! OBOR ( EVS03 ) && ! OBOR ( EVS71 ) && ! OBOR ( EVS72 ) && ! OBOR ( EVS73 ) && ! PROGRAM ( N - MS ) && ! PROGRAM ( N - EVS )) && !( MVZb1010 Základy EU ) && ! NOW ( MVZb1010 Základy EU )
Předmět je určen studentům, kteří chtějí získat základní znalosti a souvislosti v oblasti Evropské unie. Je otevřený všem studentům MU bez ohledu na studijní kombinaci a fakultu. Výjimkou je obor EVS na FSS, pro který je vyčleněno studium EU v daleko větším detailu a předmět tudíž není vhodný.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 210 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/210, pouze zareg.: 169/210, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 15/210
Jiné omezení: Kurz si nezapisují studenti programu Evropská studia. Kurz si nesmí zapsat studenti, kteří mají zapsaný kurz MVZb1010.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipovaný jako základní vhled do problematiky evropského integračního procesu. Je zaměřen na čtyři základní aspekty: politický vývoj EU, její instituce, politiky a rozšiřovací proces. Hlavním cílem předmětu je: porozumět základním mezníkům vývoje EU včetně aktuálního dění, orientovat se v institucionální struktuře EU, získat znalosti o fungování zásadních politik EU a porozumět procesu rozšiřování ES/EU.
Výstupy z učení
Identifikovat hlavní faktory dosavadního vývoje evropské integrace.
Popsat institucionální systém EU a jeho mechanismy.
Vysvětlit rozdělení kompetencí v EU a fungování klíčových politik.
Interpretovat proces rozšiřování EU a jeho dopady na další integraci.
Osnova
 • Předmět je rozdělen do následujících bloků (podrobný harmonogram předmětu viz interaktivní osnova v IS MU):
 • I. 1.-3. Dějiny evropské integrace, přehled základního smluvního rámce;
 • II. 4.-6. Instituce EU, jejich fungování, rozhodovací proces;
 • III. 7.-9. Společné politiky, vybrané koordinované politiky a jejich financování;
 • IV. 10.-11. Rozšiřování EU, strategie a přístupy.
Literatura
  doporučená literatura
 • FIALA, Petr, Ondřej KRUTÍLEK a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 3., aktualizované, rozší. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018, 990 stran. ISBN 9788073254506. info
 • TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, Irena PELIKÁNOVÁ, David PETRLÍK, Filip KŘEPELKA, Lenka PÍTROVÁ, Václav ŠMEJKAL, David SEHNÁLEK, Aneta VONDRÁČKOVÁ, Magdalena SVOBODOVÁ, Martin SMOLEK, Jan EXNER a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Právo Evropské unie. 3. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2021, 512 s. Student. ISBN 978-80-7502-491-6. info
 • ŠLOSARČÍK, Ivo a Zuzana KASÁKOVÁ. Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 248 s. ISBN 9788024735672. URL info
  neurčeno
 • Lisabonská smlouva : konsolidovaný text Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy. Edited by Alexandr Vondra. [Praha]: Odbor pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky, 2008, 508 s. ISBN 9788087041383. URL info
Výukové metody
Předmět je postaven na přednáškách a individuální práci se studijními zdroji.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Ta se skládá z absolvování čtyř průběžných testů následujících po každém bloku, založených na uzavřených otázkách (30+30+30+20 bodů za jednotlivé bloky otázek). Testování probíhá elektronickou formou prostřednictvím IS MU. Absolvování předmětu je postaveno na průběžném hodnocení testů. Celkem 4 průběžné testy nemají opravné termíny, jejich body se sečítají a určují známku. Jako oprava je možné přistoupit k jednomu závěrečnému testu v závěru předmětu, kde jsou 4 testy spojeny dohromady. Výjimkou modelu průběžného studia, je doložení omluvenky nepřítomnosti v IS. V takové případě bude studentovi umožněn test dílčí části po domluvě s učitelem bloku. Data testů, vždy úterý v 8 večer.
Student může získat max. 110 bodů, pro absolvování předmětu je třeba dosáhnout alespoň 72 bodů ze všech testů, tj. 65 %. Rozložení bodů v rámci závěrečného hodnocení: A = 110-103, B = 102-95, C = 94-88, D = 87-80, E = 79-72, F = 71 a méně.
Informace učitele
POZNÁMKA:
Předmět je v první řadě určen všem studentům MU se zájmem o problematiku EU bez její předchozí podrobné znalosti.

Literatura k předmětu je pouze doporučená, směřující na studenty se zájmem o další prohloubení získaných informací. Samotná zkouška vychází z obsahu přednášek, proto důrazně doporučujeme pravidelnou účast. Jako podpůrný materiál ke studiu slouží powerpointové prezentace. Samy o sobě ovšem nepostačují k absolvování předmětu.

UPOZORNĚNÍ:
Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/EVSb2026