EVSb2026 Evropská unie - základní fakta a milníky

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Veronika Velička Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
! EVS126 EU-zákl. fakta a mil. && ! NOW ( EVS126 EU-zákl. fakta a mil. ) && (! OBOR ( PL ) && ! OBOR ( PL1 ) && ! OBOR ( PLC ) && ! OBOR ( EVS ) && ! OBOR ( EVS1 ) && ! OBOR ( EVS01 ) && ! OBOR ( EVS02 ) && ! OBOR ( EVS03 ) && ! OBOR ( EVS71 ) && ! OBOR ( EVS72 ) && ! OBOR ( EVS73 ) && ! PROGRAM ( N - MS ) && ! PROGRAM ( N - EVS ))
Předmět je určen studentům, kteří chtějí získat základní znalosti a souvislosti v oblasti Evropské unie. Je otevřený všem studentům MU bez ohledu na studijní kombinaci a fakultu. Výjimkou je obor EVS na FSS, pro který je vyčleněno studium EU v daleko větším detailu a předmět tudíž není vhodný.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 210 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 154/210, pouze zareg.: 2/210, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/210
Jiné omezení: Kurz si nezapisují studenti programu Evropská studia.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipovaný jako základní vhled do problematiky evropského integračního procesu. Je zaměřen na čtyři základní aspekty: politický vývoj EU, její instituce, politiky a rozšiřovací proces. Hlavním cílem předmětu je: porozumět základním mezníkům vývoje EU včetně aktuálního dění, orientovat se v institucionální struktuře EU, získat znalosti o fungování zásadních politik EU a porozumět procesu rozšiřování ES/EU.
Výstupy z učení
Identifikovat hlavní faktory dosavadního vývoje evropské integrace.
Popsat institucionální systém EU a jeho mechanismy.
Vysvětlit rozdělení kompetencí v EU a fungování klíčových politik.
Interpretovat proces rozšiřování EU a jeho dopady na další integraci.
Osnova
 • Přenáška pro PS 2021 bude zahájena 22.9. blokem historie. Předmět je rozdělen do následujících bloků (podrobný harmonogram předmětu viz interaktivní osnova v IS MU):
 • I. 1.-3. Dějiny evropské integrace, přehled základního smluvního rámce;
 • II. 4.-6. Instituce EU, jejich fungování, rozhodovací proces;
 • III. 7.-9. Společné politiky, vybrané koordinované politiky a jejich financování;
 • IV. 10.-11. Rozšiřování EU, strategie a přístupy.
Literatura
  doporučená literatura
 • PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 803 s. Evropská politika, číslo publikace: 300. ISBN 978-80-7325-180-2. info
 • GERBET, Pierre. Budování Evropy. Translated by Jan Eichler. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova, 2004. 450 s. ISBN 80-246-0111-7. info
 • ŠLOSARČÍK, Ivo a Zuzana KASÁKOVÁ. Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 248 s. ISBN 9788024735672. URL info
  neurčeno
 • FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská referenda. 1. vyd. Brno: CDK, 2005. 311 s. 171. ISBN 80-7325-051-9. info
 • Lisabonská smlouva : konsolidovaný text Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy. Edited by Alexandr Vondra. [Praha]: Odbor pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky, 2008. 508 s. ISBN 9788087041383. URL info
Výukové metody
Předmět je postaven na přednáškách a individuální práci se studijními zdroji.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Ta se skládá z absolvování čtyř průběžných testů následujících po každém bloku, založených na uzavřených otázkách (30+30+30+20 bodů za jednotlivé bloky otázek). Testování probíhá elektronickou formou prostřednictvím IS MU. Absolvování předmětu je postaveno na průběžném hodnocení testů. Celkem 4 průběžné testy nemají opravné termíny, jejich body se sečítají a určují známku. Jako oprava je možné přistoupit k jednomu závěrečnému testu v závěru předmětu, kde jsou 4 testy spojeny dohromady. Výjimkou modelu průběžného studia, je doložení omluvenky nepřítomnosti v IS. V takové případě bude studentovi umožněn test dílčí části po domluvě s učitelem bloku. Data testů, vždy úterý v 8 večer: historie - 12.10. 2021; Instituce – 2.11. 2021; Politiky – 30.11. 2021; Rozšiřování – 14.12. 2021.
Student může získat max. 110 bodů, pro absolvování předmětu je třeba dosáhnout alespoň 72 bodů ze všech testů, tj. 65 %. Rozložení bodů v rámci závěrečného hodnocení: A = 110-103, B = 102-95, C = 94-88, D = 87-80, E = 79-72, F = 71 a méně.
Informace učitele
POZNÁMKA:
Předmět je v první řadě určen všem studentům MU se zájmem o problematiku EU bez její předchozí podrobné znalosti.

Literatura k předmětu je pouze doporučená, směřující na studenty se zájmem o další prohloubení získaných informací. Samotná zkouška vychází z obsahu přednášek, proto důrazně doporučujeme pravidelnou účast. Jako podpůrný materiál ke studiu slouží powerpointové prezentace. Samy o sobě ovšem nepostačují k absolvování předmětu.

UPOZORNĚNÍ:
Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.