BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/2/0. 8 kr. k = 1,5. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michaela Jurová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 P101, kromě Čt 4. 4.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPF_FIU2/01: St 8:00–9:50 P102, kromě St 3. 4., P. Valouch
BPF_FIU2/02: Čt 10:00–11:50 S301, kromě Čt 4. 4., Z. Křížová
BPF_FIU2/03: Po 14:00–15:50 P302b, Z. Křížová
BPF_FIU2/04: Po 12:00–13:50 P103, Z. Křížová
BPF_FIU2/05: Čt 8:00–9:50 S310, kromě Čt 4. 4., J. Hvozdenská
BPF_FIU2/06: Út 16:00–17:50 P303, kromě Út 2. 4., M. Jurová
BPF_FIU2/07: Čt 14:00–15:50 P304, kromě Čt 4. 4., E. Hýblová
BPF_FIU2/08: Čt 14:00–15:50 P302b, kromě Čt 4. 4., Z. Křížová
BPF_FIU2/09: Po 16:00–17:50 S313, M. Jurová
BPF_FIU2/10: Čt 16:00–17:50 P403, kromě Čt 4. 4., E. Hýblová
Předpoklady
( PFFUI Finanční účetnictvíI || BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 )&&(! PFFUII Finanční účetnictví II )
Předmět Finanční účetnictví II navazuje na Finanční účetnictví I a znalosti, které si studenti osvojili dosavadním studiem základních kursů na ESF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 401 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 222/401, pouze zareg.: 12/401, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 12/401
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět prohlubuje znalosti studentů získané absolvováním Finančního účetnictví I. Navazuje na teoretické principy, zásady a metody účetnictví, které jsou využívány při zobrazování hospodářských transakcí uskutečňovaných konkrétními ekonomickými subjekty. Obsahuje detailnější postupy účtování o majetku a závazcích podniků, zejména z oblasti zúčtovacích vztahů, vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů. Studenti se podrobněji seznámí se způsoby účtování o nákladech a výnosech účetní jednotky, s uzavíráním účtů na konci účetního období a sestavováním závěrečné bilance, výpočtem výsledku hospodaření, sestavováním výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přílohy. Výuka se zaměří také na obsah účetních výkazů. Doplňkem jsou poznatky o informačních technologiích v oblasti účetnictví. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy účtování o majetku a závazcích ekonomických subjektů (společností i institucí). Zvláštní pozornost je věnována sestavování účetních výkazů, interpretaci účetních dat a jejich ekonomickému významu v procesech financování a podnikání. Absolvováním předmětu si studenti osvojí kromě aplikace teoretických přístupů a metod účetnictví při řešení konkrétních účetních případů zejména postupy zobrazování ekonomických transakcí, nejčastěji se vyskytujících v ekonomické praxi společností a institucí.
Výstupy z učení
Po skončení tohoto kurzu bude student schopen:
- aplikovat teoretické přístupy k identifikaci problému a navrhnout účetní řešení,
- používat adekvátní metody účetního zobrazování hospodářských dějů v obchodních společnostech,
- analyzovat hospodářské úlohy, navrhnout postup účtování a posoudit vliv účetního řešení na výsledek hospodaření,
- sestavit účetní výkazy obchodní korporace a orientovat se v jejich obsahu.
Osnova
 • 1. Podstata a charakter krátkodobého finančního majetku a závazků, jejich oceňování, postupy účtování, inventarizace a analytická evidence.
 • 2. Charakteristika zásob, metody účtování o zásobách, jejich oceňování, inventarizace a analytická evidence.
 • 3. Specifické postupy účtování o zásobách vlastní produkce, případy účtování zásob na konci účetního období.
 • 4. Charakteristika dlouhodobého majetku, klasifikace, oceňování, postupy účtování o dlouhodobém majetku účetní jednotky.
 • 5. Odpisování dlouhodobého majetku, technické zhodnocení, vyřazování dlouhodobého majetku.
 • 6. Charakteristika zúčtovacích vztahů, postupy účtování o pohledávkách a závazcích v obchodních vztazích.
 • 7. Zúčtování se zaměstnanci, institucemi, společníky, sdruženími a podniky ve skupině. Daně a dotace. Přechodné účty aktiv a pasiv.
 • 8. Charakteristika vlastního kapitálu, účtování o vlastním kapitálu účetní jednotky. Změny základního kapitálu, kapitálové fondy, fondy ze zisku, nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let a výsledek hospodaření běžného období.
 • 9. Charakteristika dlouhodobých cizích zdrojů, účtování o dlouhodobých cizích závazcích a rezervách, emise dluhových cenných papírů, dlouhodobé bankovní úvěry.
 • 10. Charakteristika nákladů a výnosů, postupy účtování, výsledek hospodaření, analytická evidence ve vztahu k dani z příjmů. Stanovení základu daně z příjmů, daň z příjmů.
 • 11. Účetní uzávěrka a její význam a průběh. Kontrola úplnosti, správnosti a průkaznosti účetnictví, inventarizace majetku a závazků a uzavírání účetních knih.
 • 12. Účetní závěrka a její význam pro finanční řízení. Struktura a obsah výkazů, využití pro finanční řízení.
Literatura
  doporučená literatura
 • RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2022. 22. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2022. 1180 stran. ISBN 9788075543486. info
 • STEJSKALOVÁ, Irena. Finanční účetnictví pro manažery : s netradičně pojatými případovými studiemi. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 192 stran. ISBN 9788075527738. info
 • RANDÁKOVÁ, Monika. Finanční účetnictví v České republice. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická, 2015. 227 stran. ISBN 9788024520766. info
Výukové metody
Přednáška z teorie. Na seminářích účtování hospodářských operací obvyklých pro obchodní společnosti s použitím účtového rozvrhu sestaveného podle směrné účtové osnovy závazné pro podnikatele. Sestavování výkazů účetní závěrky.
Metody hodnocení
Kontrola studia v průběhu semestru. K účasti na zkoušce nutno splnit současně:
docházku na seminární cvičení, tolerovány jsou maximálně tři neúčasti za semestr,
prezentaci příkladu u tabule podle pokynů vyučujícího na jednom ze seminárních cvičení,
absolvování dvou dílčích kontrolních testů. Jeden dílčí test může být ohodnocen maximálně 27 body. Minimální bodové ohodnocení potřebné pro účast na zkoušce z předmětu je 17 bodů za jednotlivý dílčí test. Pokud podmínka minimálního bodového hodnocení nebude splněna, tj. student nedosáhne minimálně 17 bodů z každého dílčího testu, je možné ji nahradit pouze úspěšným absolvováním opravného testu. Opravný test je připraven pro studenty všech studijních skupin společně obvykle v posledním výukovém týdnu. Obsahem opravného testu je látka z celého semestru. Bodové hodnocení opravného testu: dosažitelné maximum 27 bodů, požadované minimum pro účast na zkoušce 17 bodů.
Studenti, kteří jsou na studijním pobytu v zahraničí, kontaktují na začátku semestru vyučující/ho ze své seminární skupiny a po dohodě vypracují a zašlou mailem příklad, který nahradí prezentaci. Po návratu ze studijního pobytu kontaktují garantku předmětu a dohodnou se na termínu průběžných testů a zkoušky
Zkouška má formu písemného testu v délce 60 minut a obvykle obsahuje testové otázky (volbu z variant), několik kratších otázek z teorie a 2 až 3 příklady. Maximálně je z ní možno získat 30 bodů, pro úspěšné absolvování zkoušky je požadováno minimálně 19 bodů. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v IS známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Navazující předměty
Informace učitele
K úspěšnému zvládnutí výuky právních a vybraných finančních předmětů zajišťuje katedra práva ve spolupráci s katedrou financí:
a) možnost studovat s pomocí ASPI (Právního informačního systému). ASPI je přístupné z počítačů v počítačových učebnách v budově ESF a současně i mimo budovu ESF prostřednictvím terminálového přístupu. Návod pro připojení na terminálový server ASPI naleznete zde:
http://www.econ.muni.cz/studenti/cikt/navody-nastaveni/terminalovy-server-aspi
nebo
http://www.econ.muni.cz/t1736/
b) možnost studovat ze studijních textů s odkazy na ASPI, které jsou zveřejněné na webu: http://pravoesf.econ.muni.cz/
c) ke studiu je možné využít texty na webové aplikaci mimo počítačové učebny ESF. V tomto případě je nutné se připojit na terminálový server ASPI (pokyny:
http://www.econ.muni.cz/studenti/cikt/navody-nastaveni/terminalovy-server-aspi
nebo
http://www.econ.muni.cz/t1736/
a zde spustit ASPI + spustit studijní webový portál.
Upozornění:
I. (Pozn.: Spouštění programu ASPI z internetového prohlížeče:
Uživatel, který používá webový portál pravoesf.econ¬.muni.cz a chce ze stránek tohoto portálu zobrazovat nějaký konkrétní paragraf v programu ASPI, tak musí provést následující:
Po svém prvním přihlášení na terminálový server, ještě před otevřením webu pravoesf.econ¬.muni.cz musí uživatel napřed spustit program ASPI (prostřednictvím ikony ASPI na ploše). Tím se v uživatelském profilu vytvoří potřebná asociace na program ASPI).
II. Texty zveřejněné na webu jsou určené výlučně pro studijní účely a je nutné je řádně citovat.
Kupř. Mervartová, J. Pracovní poměr. Studijní text. Právní webový portál ESF MU. /On-line 19012015/. Dostupné z:
http://pravoesf.econ.muni.cz/o-projektu/pracovni-pravo/studijni-text/3-pracovni-pomer
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/BPF_FIU2