BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/2/0. 8 kr. k = 1,5. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (přednášející)
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michaela Jurová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Rozvrh
Út 9:20–11:00 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPF_FIU2/01: Čt 16:20–17:55 P303, Z. Křížová
BPF_FIU2/02: Čt 11:05–12:45 P303, E. Hýblová
BPF_FIU2/03: Čt 14:35–16:15 P303, Z. Křížová
BPF_FIU2/04: Čt 12:50–14:30 P303, E. Hýblová
BPF_FIU2/05: Po 11:05–12:45 P312, E. Hýblová
BPF_FIU2/06: Út 11:05–12:45 P106, A. Konečný
BPF_FIU2/07: Po 9:20–11:00 P312, E. Hýblová
BPF_FIU2/08: Út 12:50–14:30 P312, M. Jurová
BPF_FIU2/09: Út 12:50–14:30 P102, A. Konečný
BPF_FIU2/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Konečný
BPF_FIU2/11: Čt 12:50–14:30 P103, P. Valouch
Předpoklady
( PFFUI Finanční účetnictvíI || BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 )&&(! PFFUII Finanční účetnictví II )
Předmět Finanční účetnictví II navazuje na Finanční účetnictví I a na znalosti, které si studenti osvojili dosavadním studiem základních kursů na ESF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 270 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/270, pouze zareg.: 0/270, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/270
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po skončení tohoto kurzu bude student schopen:
- aplikovat teoretické přístupy k identifikaci problému a navrhnout účetní řešení,
- používat adekvátní metody účetního zobrazování hospodářských dějů v obchodních společnostech,
- analyzovat hospodářské úlohy, navrhnout postup účtování a posoudit vliv účetního řešení na výsledek hospodaření,
- sestavit účetní výkazy podniku.
Osnova
  • 1. Podstata a charakter krátkodobého finančního majetku a závazků, jejich oceňování, postupy účtování, inventarizace a analytická evidence. 2. Metody účtování o zásobách, jejich oceňování, inventarizace a analytická evidence. 3. Specifické postupy účtování o zásobách vlastní produkce. Zvláštní případy účtování zásob na konci účetního období. 4. Postupy účtování o dlouhodobém majetku účetní jednotky. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku a goodwill. 5. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Postupy účtování o pohledávkách a závazcích v obchodních vztazích. 6. Zúčtování se zaměstnanci, institucemi, společníky, sdruženími a podniky ve skupině. Daně a dotace. Přechodné účty aktiv a pasiv. 7. Účtování o vlastním kapitálu účetní jednotky. Změny základního kapitálu, kapitálové fondy, fondy ze zisku, nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let a výsledek hospodaření běžného období. 8. Účtování o dlouhodobých cizích závazcích a rezervách. Emise dluhových cenných papírů a dlouhodobé bankovní úvěry. 9. Náklady a výnosy – postupy účtování, výsledek hospodaření, analytická evidence ve vztahu k dani z příjmů. Stanovení základu daně z příjmů, výpočet daně z příjmů splatné. Odložená daň z příjmů. 10. Účetní uzávěrka. Kontrola úplnosti, správnosti a průkaznosti účetnictví. Inventarizace majetku a závazků a uzavírání účetních knih. Výpočet a zúčtování daně z příjmů. 11. Sestavení závěrečných účetních výkazů – rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, cash flow a výkazu změn ve vlastním kapitálu. 12. Informační technologie v účetnictví (softwarové produkty) 13. Směry harmonizace účetnictví (v rámci evropské integrace, IFRS a US GAAP)
Literatura
  • Sedláček, J. a kol.: Základy finančního účetnictví. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-95-5
  • Sedláček, J. a kol.: Praktikum finančního účetnictví. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-050-5
  • KOVANICOVÁ, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého [Kovanicová, 2000]. 10. aktualizované vyd. Praha: Polygon, 2000. 374 s. + Ú. ISBN 80-7273-003-7. info
  • MUNZAR, Vladimír, Hana BŘEZINOVÁ a Ludmila MUZIKÁŘOVÁ. Základy podvojného účetnictví : učebnice vzdělávacího centra Svazu účetních. Praha: Bilance, 1995. 164 s. info
Výukové metody
Přednáška z teorie, na seminářích účtování hospodářských operací typických pro obchodní společnosti s použitím směrné účtové osnovy pro podnikatelské subjekty. Sestavování účetní záverky.
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: úspěšné absolvování kontrolních testů v průběhu semestru (dva testy po 27 bodů, k připuštění ke zkoušce nutné dosáhnout minimálně 17 bodů). Další z podmínek připuštění ke zkoušce je prezentace příkladu u tabule, kterou musí každý student absolvovat v průběhu semestru na jednom ze seminářů. Příklad u tabule zadává studentovi učitel vždy s týdenním předstihem. Student se na následnou prezentaci musí dostavit, ledaže by se dopředu řádně omluvil (nemoc). Zkouška je písemná (2 až 3 teoretické otázky a 2 až 3 příklady, max. možno získat 30 bodů, pro úspěšné absolvování zkoušky min. 19 bodů).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PFFUII.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.