BPF_ZAFI Základy financí

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. K=1,0. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martina Sponerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
! MPF_AFIN Finance (Basics)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základy financí je vyvážený první kurz financí, který studentům nabízí pohled na finanční trhy a instituce, svět investic a koncepty a aplikace podnikového finančního řízení. Pro studenty, kteří neplánují absolvovat další kurzy v oblasti financí, poskytuje tento kurz cenný přehled hlavních koncepcí oboru. Pro studenty, kteří naopak chtějí pokračovat ve studiu financí, poskytuje kurz přehledný a pevný základ, na kterém mohou budoucí předměty stavět.

Cílem předmětu je základní porozumění složitému světu financí, které zahrnuje úvod do finančních trhů, investic a finančního řízení nebo podnikových financí. Studenti získají integrovaný pohled na vzájemné vztahy mezi těmito třemi oblastmi. Zjistí, jak jsou podniky a jednotlivci ovlivňováni trhy a institucemi, a také to, jak lze trhy a instituce využít ke splnění cílů jednotlivců nebo firem.
Výstupy z učení
Studenti získají znalosti o trzích a institucích, investicích a managementu jako třech hlavních oblastech financí. Dokončí kurz s lepším pochopením toho, jak spolu tyto tři oblasti souvisí. Finanční trhy budou vnímány jako místo, kam podniky a finanční instituce chodí získávat finanční prostředky, a jako mechanismus, jehož prostřednictvím mohou jednotlivci investovat své úspory, aby splnili své budoucí cíle. Téma investic je důležité pro usnadnění procesu spoření a investování. Pochopení trade-off rizika a výnosu, stejně jako ocenění dluhopisů a akcií, je zásad pro investory a podniky získávající finanční kapitál. Stejně důležité je pochopit, jak trhy s cennými papíry fungují. Finanční řízení využívá informace, které získává z cenných papírů a finančních trhů, k efektivnímu a výnosnému řízení aktiv a k získávání potřebných finančních prostředků nákladově efektivním způsobem. Studenti získají praktický úvod do různých oborů financí a lépe pochopí vztahy mezi nimi.
Osnova
 • 1. Úvod do financí 2. Ekonomické základy: Peníze a úrokové sazby 3. Časová hodnota peněz 4. Dluhopisy a jejich oceňování 5. Akcie a jejich oceňování 6. Historická výkonnost finančních trhů 7. Reading week 8. Jak přemýšlet o investování 9. Finanční výkazy 10. Finanční zdraví podniku 11. Jak firmy přistupují k investicím 12. Jak firmy získávají kapitál 13. Bankovnictví a finanční instituce
Literatura
  povinná literatura
 • DAHLQUIST, Julie R a Rainford KNIGHT. Principles of Finance. OpenStax, Rice University, 2022. info
  doporučená literatura
 • MELICHER, Ronald W. a Edgar NORTON. Introduction to finance : markets, investments, and financial management. Seventeenth edition. Hoboken: Wiley, 2020, xxix, 613. ISBN 9781119561170. info
 • BREALEY, Richard A., Stewart C. MYERS a Alan J. MARCUS. Fundamentals of corporate finance. Tenth edition. New York: McGraw-Hill Education, 2020, xxxi, 728. ISBN 9781260566093. info
 • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 950 stran. ISBN 9788075982124. info
 • MISHKIN, Frederic S. a Stanley G. EAKINS. Financial markets and institutions. Ninght edition, global editi. Harlow, England: Pearson, 2018, 688 stran. ISBN 9781292215006. info
 • VERNIMMEN, Pierre. Corporate finance: Theory and Practice. 2017. vyd. John Wiley & Sons, 2017. 5. vyd. ISBN 978-1-119-45180-8. info
Výukové metody
Přednášky, četba doporučené literatury, diskuse se studenty.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen písemnou zkouškou, maximum 100 bodů. Výsledná známka se stanoví následovně:
A 100 – 91, B 90 – 81, C 80 – 71, D 70 – 61, E 60 – 51, F 50 - 0

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolenýchpomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.

V případě, že si student kurz zapíše v době svého výjezdu do zahraničí, musí splnit všechny testy a zkoušky po svém návratu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.