MPH_TEDP Teze diplomové práce

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Renata Čuhlová, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
Ing. Bc. Michal Ďuriník, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Jirásek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Mikuš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dušan Mladenović, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc. (cvičící)
Ing. Petr Smutný, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eva Švandová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ahad Zareravasan, PhD (cvičící)
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Jan Žák (cvičící)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! NOW ( MPH_DIPR Diplomová práce )&&(! MPH_DIPR Diplomová práce ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je a) naučit studenty řešit odborné a výzkumné problémy z oblasti podnikové ekonomiky, managementu a podnikové informatiky s využitím vědeckých publikací a primárních a sekundárních dat; b) naučit studenty kriticky uvažovat o existujícím vědeckém poznání a o datech získaných s využitím různých výzkumných metod. Z krátkodobého hlediska pomáhá předmět studentům naformulovat kvalitní výzkumný záměr závěrečné práce a zpracovat kvalitní literárání rešerší k tématu práce. Z dlouhodobého hlediska je připravuje na práci s novými poznatky z oboru a na řešení nových problémů na různých pozicích v podnicích, anebo ve výzkumu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- provést literární rešerši k tématu z oblasti podnikové ekonomiky, managementu nebo podnikové informatiky,
- odhalit a pojmenovat základní problémy ve výzkumném designu a v závěrech vědeckého textu,
- formulovat výzkumný či manažerský problém a zdůvodnit potřebnost jeho řešení,
- navrhnout metodologicky správný postup pro získání dat umožňujících řešit výzkumný nebo manažerský problém,
- dodržovat pravidla výzkumné a publikační etiky.
Osnova
 • Výuka probíhá paralelně dvěma způsoby. Prvním z nich je psaní závěrečné práce a konzultace s vedoucí/m práce. Druhým způsobem jsou semináře (na jaře prezenčně, na podzim jsou záznamy k dispozici v Interaktivní osnově v ISu). Studenti dále sami studují povinnou literaturu zaměřenou na metodiku výzkumu a přípravy odborné práce ve společenských vědách a interní fakultní a katedrové dokumenty vztažené k závěrečným pracím.

  Témata:
  1. Závěrečné práce na katedře podnikového hospodářství ESF MU
  2. Výzkumný problém, výzkumná otázka a hypotézy
  - Jak poznat, čemu se má smysl věnovat (nejen) v závěrečné práci a jak volbu zdůvodnit
  3. Řešení manažerského problému
  - Na co si dát pozor při řešení manažerského problému (nejen) při psaní závěrečné práce
  4. Kvantitativní výzkumné strategie
  - Jaký postup zvolit, abychom získali kvalitní data I
  5. Kvalitativní výzkumné designy
  - Jaký postup zvolit, abychom získali kvalitní data II
  6. Rešerše
  - Jak napsat dobrou literární rešerši
  7. Kritická práce s textem a argumentace
Literatura
  povinná literatura
 • SAUNDERS, Mark, Philip LEWIS a Adrian THORNHILL. Research methods for business students. Eight edition. Harlow: Pearson, 2019, xxxiii, 83. ISBN 9781292208787. info
 • Aktuální pravidla a doporučení pro závěrečné práce na Katedře podnikového hospodářství: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/562000-katpodnikoveho-hospodarstvi/szz-na-kph
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. Patent. Číslo: Třídící znak 01 0197. Vydavatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Místo vydání: Praha. info
 • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap/
  doporučená literatura
 • FIELD, Andy P. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. 5th edition. Los Angeles: Sage, 2018, xxix, 1070. ISBN 9781526419521. info
 • The SAGE handbook of qualitative business and management research methods : history and traditions. Edited by Catherine Cassell - Ann L. Cunliffe - Gina Grandy. Los Angeles: Sage, 2018, xxii, 597. ISBN 9781526429261. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • PIMPLE, Kenneth D. Six domains of research ethics. Science and Engineering Ethics. 2002, roč. 8, č. 2, s. 191-205. ISSN 1353-3452. info
Výukové metody
Výklad, učení se činností (psaní závěrečné práce), praktické příklady, zpětná vazba a mentoring (od vedoucího práce)
Metody hodnocení
Online test na konci semestru; odevzdání části závěrečné práce vedoucímu práce ve stanoveném rozsahu a stanoveném termínu.
Podrobné podmínky pro ukončení předmětu jsou uvedeny v interaktivní osnově. Podmínky pro obsah a rozsah výzkumného projektu a zadání závěrečné práce vč. termínu odevzdání si student domlouvá s vedoucí/m práce. Pokud si student s vyučujícím nedomluví podmínky v průměhu prvních 4 týdnů semestru, platí pro něj obecné požadavky a termíny, které jsou uvedeny zde: https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/katedry/kph/3915224/pozadavky_na_zaverecne_prace/01_Vedeni_praci.pdf
Vedoucí přijme pouze text projektu, který je v souladu s domluveným zadáním závěrečné práce a naplňuje alespoň uspokojivě většinu relevantních požadavků pro "Úvod a literární rešerši" a "Formální náležitosti" dle check-listu pro závěrečné práce vyvěšeného na webu katedry (https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/katedry/kph/3915224/pozadavky_na_zaverecne_prace/03_Check-list.pdf).

Navazující předměty
Informace učitele
Student je odpovědný za iniciování komunikace s vedoucím práce a za dodržení termínů. Vedoucí práce není povinen studentovi připomínat termíny a vyzývat ho k dodání textu ke konzultaci. Vedoucí práce také není povinen studentovi udělit zápočet, pokud student nedodá podklady ve stanoveném termínu nebo v požadované kvalitě. V takovém případě musí student předmět opakovat v následujícím semestru.

Student má právo získat od vedoucího zpětnou vazbu ke své práci v předem domluvených termínech a rozsahu. Pokud vedoucí na komunikaci ze strany studenta opakovaně nereaguje, měl by student situaci včas řešit s garantem předmětu nebo s vedoucím katedry.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet) hodnocením v ISu známkou "N" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.