BKH_MAUC Manažerské účetnictví

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 8. 10. 12:00–15:50 P102, So 22. 10. 8:00–11:50 P302a, So 12. 11. 8:00–11:50 P104
Předpoklady
Finanční účetnictví 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit základní znalosti z oblasti manažerského účetnictví - rozpočty, předběžné kalkulace a nákladové účetnictví.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit význam manažerského účetnictví pro řízení podniku; přiřadit náklady výrobkům, službám a podnikovým činnostem; sestavit rozpočty; zaúčtovat typické transakce v nákladovém účetnictví; navrhnout jednoduchý systém měření výkonnosti; interpretovat data shromážděná systémem měření výkonnosti podniku; načrtnout současné trendy v manažerském účetnictví.
Osnova
  • (1) Finanční management a účetní informace pro jeho realizaci (evoluce manažerského účetnictví jako zvláštní větve účetnictví, jeho cíle, rozdíly proti finančnímu účetnictví). (2) Třídění nákladů (složky nákladů jako přímý materiál, přímá práce, režijní náklady), vývoj nákladů (variabilní, fixní, stupňovitě fixní a smíšené náklady, identifikace variabilní a fixní složky nákladů), kalkulace nákladů. (3) Ocenění výkonů plnými a variabilními náklady (způsoby ocenění zásob, náklady výkonu a náklady období, rozpočtované sazby režie, pokrytí fixních nákladů). (4) Rozpočetnictví a jeho úloha v řízení podniku (hlavní podnikový rozpočet a jeho rozpad na operativní rozpočty, rozpočty režií; příprava, schválení, aktualizace rozpočtů, klouzavé rozpočty, kontrola rozpočtu pomocí pružného přepočtu). (5) Nákladové účetnictví (základní model nákladových účtů v nezávislém výrobním podniku; aplikace skutečné vs. předem stanovených nákladů pro účely vnitropodnikového řízení). (6) "Activity based" přístupy (ABC, ABB, ABM – principy, funkce a důsledky pro operativní a strategický horizont). (7) Time Driven ABC (časové rovnice, odhad nevyužité kapacity), analýzy ziskovosti zákazníků a celoživotní hodnota vztahu s nimi (aplikace ABC v oblasti Customer Relation Managementu). (8) Metoda standardních nákladů (principy, stanovení standardů, rozbor odchylek při ocenění výkonů variabilními a plnými náklady, omezení standard costingu). (9) Řízení výkonnosti a odpovědnostní účetnictví (celopodniková výkonnost a příspěvky vnitropodnikových útvarů k ní; nákladové, výnosové, ziskové a investiční střediska; vazby na analýzu odchylek od standardních nákladů; ovlivnitelné a neovlivnitelné faktory). (10) Současné trendy v oblasti měření a řízení výkonnosti (předstižné a zpožděné ukazatele, nefinanční měřítka, Strategické mapy, Balanced Scorecard). (11) Beyond budgeting (kritika tradičního rozpočetnictví, změny v managementu, relativní hodnocení výkonnosti, předpovědi, pružné přidělování zdrojů - případové studie úspěšné aplikace).
Literatura
    povinná literatura
  • DRURY, Colin. Management and cost accounting. 10th edition. Hampshire: Cengage, 2018. xvii, 842. ISBN 9781473748873. info
  • FRANKLIN, Mitchell, Patty GRAYBEAL a Dixon COOPER. Principles of Accounting, Volume 2: Managerial Accounting. Houston (Texas): Rice University, OpenStax, 2019. ISBN 978-1-947172-60-9. URL info
    doporučená literatura
  • ATKINSON, Anthony A. Management accounting : information for decision-making and strategy execution. 6th ed. Boston: Pearson, 2012. 550 s. ISBN 9780273769989. info
Výukové metody
přednášky, výpočty příkladů, individuální konzultace
Metody hodnocení
Podmínky zkoušky: (1) správné výsledky POT (33%) (2) písemná zkouška (67%) Minimální úspěšnost 60% Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2023.