BKH_PRMA Projektový management

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
tutorial 16 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Jan Žák (přednášející)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 23. 2. 12:00–15:50 P303, Pá 12. 4. 12:00–15:50 P303, Pá 3. 5. 12:00–15:50 P303, 16:00–19:50 P303
Předpoklady
FORMA ( K )
Tento předmět není nijak podmíněn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude mít student základní povědomí o projektovém řízení a principech řízení projektů především dle IPMA, ale také získá základní povědomí o metodikách PRINCE2, PMI i agilní metodě SCRUM. Dále získá vlastní prací nabyté zkušenosti z e-learningové aplikace, zaměřené na plánování projektu a jeho realizaci. A v rámci simulační hry naživo si vyzkouší i agilní přístup - SCRUM.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit podstatu projektového řízení a jeho správné využití
- vysvětlit vazbu mezi zásadními proměnnými v projektu (čas, náklady, rozsah, kvalita) a využít tuto znalost při řešení praktického příkladu
- aplikovat základní metody a techniky projektového řízení na reálné situace v projektu
- popsat základní standardy projektového řízení, rozdíly mezi nimi, jejich obsah a možnosti využití v praxi
Osnova
 • Kurz slouží k pochopení základů projektového řízení. V úvodu jsou představeny principy a zásady řízení projektů. Jako podklad slouží standard IPMA (International Project Management Association), ale představeny budou také metodiky PRINCE2, PMI i agilní metoda SCRUM. Po uvedení do problematiky si každý student bude moci vyzkoušet v rámci e-learningové aplikace řízení projektu. Půjde o tvorbu plánu projektu a jeho následnou realizaci. Obsahem projektu bude stavba pasivního domu. Bude také v rámci posledního bloku naživo realizována simulační hra na bázi metody SCRUM. Studenti tak budou mít šanci si popsané metody projektového řízení ve zjednodušené formě vyzkoušet a procvičit.
Literatura
  povinná literatura
 • PINTO, Jeffrey K. Project management : achieving competitive advantage. Fifth edition, global editio. Harlow, England: Pearson, 2020. 586 stran. ISBN 9781292269146. info
  doporučená literatura
 • WU, Te. Optimizing project management. 1st edition. Boca Raton, FL: CRC Press, 2020. 1 online. ISBN 9781003001119. URL info
 • DOLEŽAL, Jan. Projektový management : komplexně, prakticky a podle světových standardů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 418 stran. ISBN 9788024756202. URL info
  neurčeno
 • TURNER, James. Agile Project Management: The Ultimate Beginner’s Guide to Learn Agile Project Management Step by Step. James Turner, 2019. ISBN 978-1-79803-319-7. info
Výukové metody
Stručný teoretický úvod s praktickými příklady, na nějž navazuje e-learningová aplikace pro praktické procvičení a simulační hra na metodu SCRUM.
Metody hodnocení
Zkouška. Známka vyplývá z bodového hodnocení absolvovaného úkolu v e-learningové aplikaci s případným přičtením bodů z písemného testu realizovaného na posledním bloku výuky. Splnění úkolu v e-learningové aplikaci v minimální požadované úrovni je povinné. Test není povinný, ale body z něj se přičítají k celkovému hodnocení. Bez bodů z testu je třeba pro úspěšné absolvování předmětu splnit úkol v e-learningové aplikaci na nadprůměrné úrovni.
Body z úkolu v e-learningové aplikaci = 30 .. 100 bodů (cca kolem 67 bodů bude ležet hladina kvality sehrávky odpovídající mediánu z výsledků všech, kteří budou úkol v předmětu plnit. Hodnocení kvality splnění úkolu je tedy relativní vůči "střední kvalitě". Hladina 30 bodů odpovídá minimálnímu možnému úspěšnému dokončení úkolu, tedy dostavění domu v rámci realizační části e-learningové aplikace, byť s výrazným nedodržením termínu a nákladů.) == úkol v e-learningové aplikaci už je vyhodnocený a body jsou zadané v poznámkovém bloku
Body z testu = 0 až 50 bodů
Známky: A = 120+ bodů B = 110..119 C = 100..109 D = 90..99 E = 80..89
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
Předmět sestává ze čtyř výukových bloků. Úvodní blok bude mít především formu přednášky, která představí základní principy řízení projektů. Kromě toho bude zahrnovat příklady k vyzkoušení popisovaných metod a také poznatky a zkušenosti z projektů z praxe. Na závěr budou poskytnuté rady k úkolu v rámci plánovací fáze e-learningové aplikace.
Druhý blok bude mít přednáškovou část výrazně kratší a bude více zaměřen na praktické vyzkoušení si některých vybraných složitějších metod projektového řízení. Na závěr pak budou prezentovány rady k realizační fázi úkolu souvisejícího s e-learningovou aplikací.
Na třetím bloku se bude řešit provázání obsahu e-learningového úkolu s prezentovaným obsahem a teorií projektového řízení (reflexe získaných zkušeností ve vztahu k realitě). Dále se také budou probírat informace k certifikacím v oblasti projektového řízení jak podle IPMA, tak podle PRINCE2, PMI a SCRUM (včetně osobních zkušeností z těchto certifikací).
Poslední čtvrtý blok se bude věnovat zhodnocení úkolů souvisejících s e-learningovou aplikací a možnosti napsání zkouškového testu, jehož body budou přičteny k bodům za kvalitu splnění úkolu v rámci e-learningové aplikace. Při dostatečném počtu zájemců se bude realizovat i simulační hra Lego Scrum Agile.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/BKH_PRMA