BKH_ZAMO Základy marketingu

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Ivan Šimek, CSc., MBA (přednášející)
Garance
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 23. 2. 16:00–19:50 P103, So 24. 2. 8:00–11:50 P104, So 4. 5. 12:00–15:50 P103
Předpoklady
FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do marketingu. Jeho cílem je vybavit studenty takovými znalostmi a dovednostmi, aby byli po absolvování kurzu schopni samostatně realizovat jednotlivé části procesu tvorby marketingového plánu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
- provést analýzu prostředí vzhledem ke stanovenému marketingovému cíli;
- identifikovat personu a propojit informace o ní s dalšími návaznými kroky při tvorbě marketingového plánu;
- převést výsledky analýzy do marketingové strategie a konkrétních taktik zvoleného marketingového mixu;
- sestavit marketingový plán;
- vytvořit klientský brief pro marketingovou agenturu a posoudit kvalitu jí odevzdané práce.
Osnova
 • - Úvod do marketingu (vývoj názorů na funkci marketingu, jednotlivé koncepce marketingového řízení, problematika marketingového mixu – 4P, 7P vs 4C);
 • - Trendy v marketingu;
 • - Analýza prostředí (faktory tvořící prostředí podniku, metody jeho analýzy, definice trhu);
 • - Marketingový výzkum (význam marketingového výzkumu, jeho postavení v rámci analýzy prostředí, jednotlivé typy výzkumů a jejich (ne)výhody, metody a techniky, výběr vzorku);
 • - Cílený marketing (segmentace, targeting, positioning);
 • - Persona;
 • - Nákupní chování zákazníka (modely a typy nákupní chování zákazníka, psychologické faktory ovlivňující nákupní rozhodování, customer journey);
 • - Zákaznická spokojenost a loajalita;
 • - Produkt (identita a image, vrstvy produktu, výrobková řada, sortiment, značka a značková politika, životní cyklus produktu, metody analýzy portfolia);
 • - Cena (faktory ovlivňující způsob stanovení ceny, metody stanovení ceny, cenové strategie);
 • - Distribuce (marketingová distribuční cesta, její úrovně a typy, uspořádání prodejní plochy);
 • - Propagace (jednotlivé nástroje);
 • - Marketingový plán (objasnění důležitosti, struktura, klientský brief).
Literatura
  povinná literatura
 • KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozší. Praha: Grada, 2018. 285 stran. ISBN 9788024758695. URL info
 • KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 15 global edition. Boston: Pearson, 2016. 714, 14. ISBN 9781292092621. info
 • SZMIGIN, Isabelle a Maria G. PIACENTINI. Consumer behaviour. Second edition. Oxford: University Press, 2018. xxix, 492. ISBN 9780198786238. info
  doporučená literatura
 • GRASSEOVÁ, Monika a KOL. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 325 s. ISBN 978-80-265-0032-2. info
 • BERMAN, Barry, Joel R. EVANS a Patrali CHATTERJEE. Retail management : a strategic approach. Thirteenth edition, global e. Harlow, England: Pearson, 2018. 592 stran. ISBN 9781292214672. info
Výukové metody
Přímá výuka je rozdělena do tří setkání. Obsah setkání je založen na výukové metodě seminář.
Metody hodnocení
Seminární práce
Vedle písemného testu můžete předmět absolvovat také sepsáním seminární práce (viz příslušná kapitola v interaktivní osnově). Za seminární práci je možno získat až 85 % bodů pro hodnocení předmětu, tzn. výborná seminární práce může znamenat i hodnocení B. Pokud však není seminární práce hodnocena jako alespoň 60 %, je třeba absolvovat písemný test.
Hodnocení seminárních prací byste měli znát alespoň týden před prvním zkušebním termínem.

Test
Písemný test se bude skládat z otevřených i uzavřených otázek. Test se bude konat s fyzickou přítomností na fakultě ve zkouškovém období, neurčí-li jiná (protipandemická...) opatření jinak.

Jakékoli opisování nebo zaznamenávání testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.

Hodnotící škála
00,00-93,00 % = A
92,99-85,00 % = B
84,99-77,00 % = C
76,99-69,00 % = D
68,99-60,00 % = E
59,99-0,00 % = F
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/BKH_ZAMO