BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (cvičící)
Dobruše Lukášová (pomocník)
Garance
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:50 P103, kromě Út 13. 9., kromě Út 1. 11.
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_HOD1/01: každé liché úterý 16:00–17:50 P201, kromě Út 13. 9., L. Coufalová
BPE_HOD1/02: každé sudé úterý 16:00–17:50 P201, kromě Út 1. 11., L. Žídek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Hospodářské dějin 1 je porozumění vývoje světového hospodářství za posledních 200 let. Student se nejdříve seznámí s chronologickým vývojem světové hospodářství jako celku a následně s vývojem v jednotlivých hospodářských centrech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat události hospodářských dějin,
- aplikovat znalosti z hospodářských dějin na současné události ze světového hospodářství,
- diskutovat a prezentovat vlastní názor
- aplikovat znalosti z makroekonomie.
Osnova
  • OBSAH PŘEDNÁŠEK: 1 Úvod do Hospodářských dějin (SH) definice, různé přístupy, charakteristika a globální tendence v SH 2 Vývoj SH od počátku minulého století do 1.světové války postavení velmocí, úloha Velké Británie, koloniální systém, mezinárodní obchod a investice 3 SH od konce 1. světové války do velké hospodářské krize důsledky 1. světové války, charakteristika 20. let, vývoj v Německu a USA 4 Od hospodářské krize do 2.světové války příčiny hospodářské krize, její dopady na jednotlivé velmoci, kolaps mezinárodního obchodu, zotavování z krize 5 Rekonstrukce v období po 2.světové válce a vývoj ve SH do počátku 70. let, Marshallův plán, bipolarita, rozpad koloniálního systému, úspěšná 60. léta 6 Od první ropné krize do konce 80. let příčiny ropných krizí, jejich dopady na SH a jednotlivé země, rekonstrukce, 80. léta 7 Měnové systémy - zlatý standard, modifikovaný zlatý standard, Bretton-Woodský měnový systém (IMF a IBRD) a měnový systém po roce 1973 8 Japonské centrum SH vývoj do 2. světové války, poválečná obnova, hospodářský zázrak, 70. a 80. léta, současnost 9 Americké centrum SH - hospodářský vývoj od 19. století, hlavní milníky v poválečném vývoji, charakteristické rysy systému, současnost (SAMOSTUDIUM) 10 Evropské centrum SH a rozvojové země - evropská měnová integrace, současnost, problémy; definice rozvojové země, důvody pro zaostávání a možnosti překonání zaostalosti, asijští tygři 11 Rusko a centrálně plánované ekonomiky- Rusko od konce minulého století do současnosti, poválečný vývoj ve východní Evropě, charakteristika systému, rozdíly mezi zeměmi, ekonomický vývoj 12 Hospodářský vývoj v Československu a mezinárodní instituce ČSR v období první republiky, válečného hospodářství a centrálně plánované ekonomiky 13 Současnost SH - charakteristika regionů, základní ekonomické ukazatele, problémy, tendence, mezinárodní instituce, globalizace a očekávaný vývoj SEMINÁŘE: Vybrané kapitoly ze SH
Literatura
    povinná literatura
  • ŽÍDEK, Libor. Dějiny světového hospodářství. 2. rozšířené. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 400 s. ISBN 978-80-7380-184-7. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminařů. Od studentů se očekává samostudium. Studenti musí být řádně připraveni na semináře, zejména přečíst povinnou literaturu. V průběhu semestru také povinně a ve stanovených termínech vyplňují autokorekční cvičení v rámci IS. Základní znalosti makroekonomike jsou předpokladem pro zapsání kurzu.
Metody hodnocení
Zkouška je písemná/na počítačích. Podmínkami připuštění ke zkoušce je: absolvování všech autokorekčních cvičení v daných termínech s minimální úspěšností 40 %; a aktivní účast na seminářích (včetně splnění testů z materiálů pro semináře). Zameškané vyplnění autokorekčního cvičení či nesplněné testu na semináři může znamenat bodovou ztrátu ke zkoušce. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu. Předpokládá se znalost základů makroekonomie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BPE_HOD1