BPE_SMOE Seminář z monetární ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Marián Suchánek (cvičící)
Garance
Ing. Jan Jonáš, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: seminář pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Semináře z monetární ekonomie jsou založeny na četbě a diskusi literatury zaměřené na bližší porozumění hlavních monetárních institucí, tedy peněz, bankovnictví a centrálních bank. Cílem kurzu je prohloubit porozumění podstatě a fungování uvedených monetárních institucí. V tomto ohledu se v předmětu klade důraz na porozumění vzájemným souvislostem mezi monetárními institucemi, a také na vzájemné souvislosti monetárních institucí s reálným hospodářstvím. Kurz tak nabízí rozšíření reálné ekonomické analýzy o aspekty finanční a monetární. Předmět se zaměřuje zejména na soudobé pojetí monetárních institucí. Tematicky se semináře nejdříve věnují obecnějším a výchozím otázkám podstaty a funkce peněz. Poté následuje tematika podstaty a funkce bank a bankovního systému, na kterou navazuje tematika centrálních bank, její role a politiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozlišovat pohledy na podstatu a původ peněz;
- rozumět hlavním pojmům a principům v oblasti bankovnictví
- vyznat se v bilancích monetárních a finančních institucí;
- znát hlavní principy fungování monetárních a finančních institucí;
- porozumět vzájemné propojenosti bank, a vztahům bank a centrální banky;
- porozumět úloze a funkci centrálních bank, včetně způsobů realizace měnové politiky;
- porozumět základním důvodům dluhových a finančních krizí;
Osnova
  • Původ a podstata peněz;
  • Banka a bankovní sektor (bankovní bilance, principy v bankovnictví a propojenost bank);
  • Centrální banka a její role v rámci peněžního systému;
  • Bankovní stabilita a regulace;
  • Monetární politika a její souvislosti
Literatura
  • Povinná literatura pro jednotlivé semináře je upřesněná v interaktivní osnově.
Výukové metody
Diskuse na seminářích nad povinnou literaturou, zveřejňovanou v interaktivní osnově předmětu.
Metody hodnocení
Hodnocení diskuse (největší váha na celkovém hodnocení), autokorekční cvičení, referáty, závěrečný test.
Pokud si student zapíše kurz v době svého výjezdu do zahraničí, je hodnocení diskuse na seminářích nahrazeno větší vahou závěrečného testu z literatury k seminářům. Vzhledem k diskusnímu charakteru předmětu, je doporučeno předmět absolvovat prezenčně, pokud možno.
Informace učitele
Většina literatury je v anglickém jazyce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.