BPF_BAN1 Bankovnictví 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Oleg Deev, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martina Sponerová (přednášející)
Ing. Martina Sponerová (cvičící)
Ing. Mgr. Martin Stachoň (cvičící)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
Oleg Deev, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 222 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/222, pouze zareg.: 96/222
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Bankovnictví je zaměřen na získání základních poznatků o bankovním sektoru a jeho funkcích. Absolvováním předmětu student získá vědomosti o bankovním systému, činnosti centrální banky a komerčních bank, bankovních produktech a vývoji bankovnictví. Studenti v tomto předmětu jsou připravováni pro výkon různých funkcí v peněžnictví.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen:
- vysvětlit a rozumí pojmům finanční systém, bankovní systém, banka, zná druhy obchodů banky a produkty bank,
- chápe význam centrální banky, zná nástroje centrální banky a jejich využití,
- orientuje se ve významu Evropské centrální banky a Evropského systému centrálních bank a jejich funkcí,
- zná základní funkce komerční banky, orientuje se v pojmech kapitál a jeho význam pro stabilitu banky, likvidita banky, zná různé druhy aktivních a pasivních obchodů banky,
- dokáže rozlišit různé formy platebního styku jak v České republice, tak i ve světě a orientuje se v jeho průběhu,
- umí klasifikovat a vysvětlit finanční rizika banky,
- zná různé druhy úvěrů a jejich účel, orientuje se v pojmech bonita klienta, finanční a nefinanční ukazatele, zná průběh úvěrového procesu a základní metody hodnocení bonity klienta,
- zná a umí vysvětlit pojmy faktoring, forfaiting, leasing a rizikový kapitál, dokáže vysvětlit průběh jednotlivých obchodů,
- umí vysvětlit a klasifikovat promptní a termínové operace, jejich rozdělení a orientuje se v základech finančních derivátů,
- orientuje se v oblasti fintech,
- zná různé druhy cenných papírů a význam investičního bankovnictví,
- dokáže specifikovat nelegální činnosti v bankovnictví.
Osnova
 • 1. Bankovní a finanční soustava
 • 2. Centrální banka, postavení v ekonomice, funkce, nástroje
 • 3. Centrální banka, transmisní mechanismus, Evropská centrální banka
 • 4. Obchodní banky, základní funkce, kapitál, likvidita, bilance
 • 5. Emise hotovostních peněz centrální bankou, Platební styk - hotovostní operace bank, Mezibankovní platební styk v ČR a EU, šeky
 • 6. Rizika podnikání v bankovnictví
 • 7. Obchodní banky, druhy úvěrů, směnky, mimobilanční produkty, projektové financování, úvěrový proces, bonita klienta
 • 8. Alternativní formy financování, pohledávky, rizikový kapitál
 • 9. Promptní a termínové operace, finanční deriváty
 • 10. Fintech
 • 11. Investiční bankovnictví, kolektivní investování
 • 12. Nelegální činnosti v bankovnictví
Literatura
  povinná literatura
 • KRAJÍČEK, J.,PÁNEK,D.: Bankovnictví 1.Studijní text.1.vydání.MU.Brno,2012
  doporučená literatura
 • MEJSTŘÍK, Michal, Magda PEČENÁ a Petr TEPLÝ. Banking in theory and practice. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2014. 855 stran. ISBN 9788024628707. info
 • POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. xvi, 480. ISBN 9788074004919. info
 • KANTNEROVÁ, Liběna. Základy bankovnictví : teorie a praxe. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016. xv, 213. ISBN 9788074005954. info
 • REVENDA, Zbyněk, Martin MANDEL, Jan KODERA, Petr MUSÍLEK a Petr DVOŘÁK. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5,. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2014. 423 stran. ISBN 9788072612796. info
 • REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011. 558 s. ISBN 9788072612307. info
 • KUNERT, Jakub a Jiří NOVOTNÝ. Centrální bankovnictví v českých zemích. Vyd. 1. V Praze: Česká národní banka, 2008. 183 s. ISBN 9788087225066. info
 • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. Třetí rozšířené. Ostrava: Key Publishing, 2011. 690 s. Ekonomie. ISBN 978-80-7418-128-3. info
Výukové metody
Přednášky - zprostředkovávající vědomosti v delším souvislém projevu. Vysvětlování, které se soustřeďuje pouze na výklad pojmů, pravidel a zákonů. Vyprávění, které zprostředkovává vědomosti studentům podáváním učiva na základě určitého děje. Diskusní metoda - kolektivní řešení zadaného problému, kdy prostřednictvím výměny názorů mezi učitelem a studenty dochází ke kolektivnímu řešení zadaného problému. Problémová metoda - studentům nejsou sdělovány hotové poznatky, ale jsou vedeni k tomu, aby samostatně nebo s nepatrnou pomocí učitele odvodili nové poznatky. Komplexní výukové metody formou skupinové a kooperativní výuky, kdy skupinová výuka spočívá v rozdělení studentů do skupin, spolupráci studentů při řešení úlohy, vzájemné pomoci členů skupiny a odpovědnost jednotlivých studentů za výsledky společně. Kooperativní výuka je založena na kooperaci studentů mezi sebou při řešení různě náročných úkolů a problémů Didaktické zásady, především: - Zásada názornosti, která vede k vytváření představ na základě smyslového poznání skutečných předmětů, procesů a jevů přímo nebo v jejich názorném zobrazení. Tato zásada je zlatým pravidlem úspěšného vyučování. - Zásada spojení teorie s praxí, která vyjadřuje požadavek, aby studenti získané vědomosti a dovednosti v odborných předmětech mohli včas a na odpovídající úrovni uplatnit v praxi.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným testem, minimálně 60% správných odpovědí. Ke zkoušce může student přistoupit pouze pokud se aktivně účastní seminářů, zpracuje, odevzdá a odprezentuje seminární práci ve stanovené kvalitě a termínu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: ukončení předmětu ústní zkouškou nebo písemným testem
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BPF_BAN1