BPF_FIRI Finanční řízení

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. (přednášející)
Ing. Martina Sponerová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Gric, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martina Halousková (cvičící)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Joachim Oliver Mampouya (cvičící)
Ing. Michala Moravcová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Radim Procházka (cvičící)
Ing. Martina Sponerová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (cvičící)
Ing. David Vondráček (cvičící)
Garance
prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:50 P101, kromě St 3. 4.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPF_FIRI/01: Čt 14:00–15:50 VT202, kromě Čt 4. 4., M. Moravcová
BPF_FIRI/02: Po 12:00–13:50 VT105, L. Benada
BPF_FIRI/03: Po 14:00–15:50 VT105, R. Procházka
BPF_FIRI/04: Po 10:00–11:50 VT105, V. Kajurová
BPF_FIRI/05: Út 8:00–9:50 VT105, kromě Út 2. 4., D. Vondráček
BPF_FIRI/06: Út 16:00–17:50 VT105, kromě Út 2. 4., V. Kajurová
BPF_FIRI/07: Út 14:00–15:50 VT105, kromě Út 2. 4., V. Kajurová
BPF_FIRI/08: Po 18:00–19:50 VT105, J. Mampouya
BPF_FIRI/09: Čt 12:00–13:50 VT202, kromě Čt 4. 4., M. Moravcová
BPF_FIRI/10: Út 10:00–11:50 VT314, kromě Út 2. 4., L. Benada
Předpoklady
( BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 && BPE_MAE1 Makroekonomie 1 )||( BPE_ZEKO Základy ekonomie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 220 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 212/220, pouze zareg.: 9/220
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Finanční řízení je seznámit studenty s klíčovými aspekty firemních financí, přičemž důraz bude kladen na význam finančního řízení jak v ekonomice, tak i v rámci celé oblasti financí. Předmět je koncipován do dvou vzájemně provázaných oblastí. První část předmětu bude věnována základům a následně pokročilým metodám finanční analýzy. Cílem této části kurzu bude pochopení a zhodnocení finanční situace společnosti, a to na základě detailní analýzy podnikových výkazů, včetně formulování doporučení pro takovou společnost. Druhá část předmětu pak bude zaměřena na jednotlivé metody hodnocení investičních projektů. Tato část předmětu vychází z problematiky časové hodnoty peněz a rozpracovává jí dále do problematiky kapitalizace, diskontování a čisté současné hodnoty. Dále bude pozornost věnována teoretickým konceptům, na jejichž základě se formulují finanční rozhodnutí. V rámci druhé části budou rovněž analyzovány vybrané druhy cenných papírů z pohledu emitující společnosti a investorů a zhodnoceno, jakým způsobem ovlivňuje rozhodnutí o jednotlivých metodách financování finanční situaci společnosti.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni. 1. Aplikovat metody a postupy finanční analýzy na vybraný podnik a následně zhodnotit jeho finanční situaci a formulovat doporučení jak pro podnik samotný, tak i pro poskytovatele volných peněžních prostředků. 2. Zhodnotit zamýšlený investiční projekt na základě vybraných kritérií a očekávaného výnosu a rizika a následně jej doporučit k realizaci či jej zamítnout. 3. Vyznat se ve finančních výkazech, zanalyzovat strukturu kapitálu společnosti a navrhnout její optimalizaci. 4. Orientovat se ve finančních instrumentech, které lze využít pro financování podniku. 5. Aplikovat metody pro nalezení správné hodnoty finančních instrumentů s ohledem na riziko i očekávané cash-flow a formulovat investiční doporučení pro podnik i investory.
Osnova
 • Přehled přednášek:
 • 1. Úvod do finančního řízení.
 • 2. Úvod do problematiky finanční analýzy. Základní finanční výkazy.
 • 3. Majetková a finanční struktura podniku. Základní položky rozvahy ve finanční analýze.
 • 4. Finanční analýza I. Analýza hospodářské a finanční situace podniku.
 • 5. Finanční analýza II. Čistý pracovní kapitál, rentabilita, likvidita a financování podniku.
 • 6. Možnosti financování podniku.
 • 7. Problematika časové hodnoty peněz a analýza metod založených na časové hodnotě peněz.
 • 8. Problematika rizika a výnosnosti v oblasti financí.
 • 9. Analýza základních cenných papírů pro financování podniku a jejich využití.
 • 10. Problematika hodnoty v oblasti finančního řízení.
 • 11. Základní metody a techniky pro ocenění cenných papírů.
 • 12. Doplňující témata z oblasti finančního řízení.
 • Přehled seminářů:
 • 1. Úvodní seminář, informace o kurzu.
 • 2. Úvod do finančního řízení.
 • 3. Úvod do problematiky finanční analýzy. Základní finanční výkazy.
 • 4. Majetková a finanční struktura podniku. Základní položky rozvahy ve finanční analýze.
 • 5. Finanční analýza I. Analýza hospodářské a finanční situace podniku.
 • 6. Finanční analýza II. Čistý pracovní kapitál, rentabilita, likvidita a financování podniku.
 • 7. Možnosti financování prodniku.
 • 8. Problematika časové hodnoty peněz a analýza metod založených na časové hodnotě peněz.
 • 9. Problematika rizika a výnosnosti v oblasti financí.
 • 10. Analýza základních cenných papírů pro financování podniku a jejich využití.
 • 11. Problematika hodnoty v oblasti finančního řízení.
 • 12. Základní metody a techniky pro ocenění cenných papírů.
Literatura
  povinná literatura
 • Vernimmen, Pierre, et al. Corporate Finance : Theory and Practice, John Wiley & Sons, Incorporated, 2017. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/masaryk-ebooks/detail.action?docID=5061190.
 • RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 6. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing. 152 stran. ISBN 9788027120284. 2019. URL info
  doporučená literatura
 • BREALEY, Richard A., Stewart C. MYERS a Alan J. MARCUS. Fundamentals of corporate finance. Tenth edition. New York: McGraw-Hill Education. xxxi, 728. ISBN 9781260566093. 2020. info
 • WESTERFIELD, Randolph a Jeffrey F. JAFFE. Corporate finance. Edited by Stephen A. Ross. 7th ed. Boston: McGraw-Hill. xxxiii, 94. ISBN 0072829206. 2005. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, individuální studium literatury, individuální konzultace, domácí příprava, dílčí písemné testy.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Pro úspěšné ukončení předmětu je potřeba získat minimálně 51 bodů ze součtu zkouškového testu a dvou průběžných testů. Celkové hodnocení předmětu je dáno součtem bodů z písemné zkoušky (max. 70 bodů) a bodů z průběžných testů ze seminářů (max. 30 bodů). Pro připuštění ke zkoušce je stanovena minimální hranice 16 bodů ze součtu bodů z obou testů (z každého testu lze získat maximálně 15 bodů). Bodové hodnocení z průběžných testů se započítává do celkového hodnocení předmětu. Student má možnost jedné opravy průběžných testů. Opravný test se píše v prvním týdnu zkouškového období a je zaměřen na celou probíranou problematiku, požadovaná minimální hranice pro připuštění ke zkoušce je 16 bodů z 30 možných. Výsledek opravného testu se vždy započítává do finálního hodnocení předmětu. V rámci seminářů je hodnocena aktivita studenta, během semestru lze získat maximálně 8 bodů za aktivitu. Tyto body jsou zahrnuty do hodnocení pro připuštění ke zkoušce i do závěrečného hodnocení předmětu. • Pro hodnocení studentů platí následující klasifikační stupnice: A: 91 – 100 %, B: 90 – 81 %, C: 80 – 71 %, D:70 – 61 %, E: 60 – 51 %, F: méně než 51 %. • Upozornění: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
V případě výjezdu studenta do zahraniční, je studen povinen pro absolvování předmětu napsat 2 průběžné testy a závěrečnou zkoušku, Známka bude založena na celkovém počtu bodů, které student obdrží ze všech tří povinných částí. Případně je možné rovněž absolvovat obdobný předmět v zahraničí a požádat si o jeho uznání. V případě výjezdu je student povinnen kontaktovat garanta předmětu před svým výjezdem a domluvit si plnění uvedených podmínek.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/BPF_FIRI