BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mag. Dr. Eva Born (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D. (přednášející)
Ing. Peter Kelemen (pomocník)
Garance
Mag. Dr. Eva Born
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 190 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/190, pouze zareg.: 0/190, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/190
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a koncepty v psychologii a zároveň jim ukázat jejich aplikování v rámci organizační a manažerské praxe.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- reprodukovat hlavní otázky z oblasti psychologie a organizačního chování;
- určit (stručně popsat, co znamenají) základní psychologické pojmy resp. pojmy z oblasti organizačního chování;
- popsat vybrané problémy psychologie a organizačního chování;
- popsat tyto problémy na praktických příkladech;
- popsat a porovnat navržená možná řešení těchto problémů.
Osnova
 • 1. Úvod
 • - základy, metody, cíle a výzvy
 • - dovednosti, role, aktivity, chování, Well-Being (spokojenost), prostředí
 • 2. Diverzita v organizacích
 • - diverzita, úrovně diverzity, demografické charakteristiky, biografické charakteristiky, další rozlišující charakteristiky
 • - diskriminace, nebezpečí stereotypů
 • 3. Postoje a pracovní spokojenost
 • - postoje, spokojenost, zapojenost
 • 4. Emoce a nálady
 • - základní emoce, morální emoce, afekty, funkce emocí, zdroje emocí a nálad
 • - emocionální inteligence, emocionální regulace
 • 5. Osobnost a hodnoty
 • - The Big Five test osobnosti, Core Self-Evaluations, sebepozorování, proaktivní osobnost
 • - hodnoty
 • 6. Vnímání a individuální rozhodování
 • - vnímání, faktory ovliňující vnímání
 • - atribuční teorie, zkratky
 • - rozhodování, kreativita, inovace
 • 7. Koncepty motivace
 • - hierarchická teorie potřeb, dvou-faktorová teorie, McClellandova teorie potřeb, teorie stanovování cílů, teorie sebe-účinnosti, teorie posilování, teorie očekávání
 • - pracovní závazky
 • 8. Motivace
 • - pracovní dohoda, návrh práce
 • - odměny, benefity coby motivace
Literatura
  povinná literatura
 • Reader (k dispozici na začátku semestru)
 • ROBBINS, Stephen P. a Timothy A. JUDGE. Organizational behavior. 17 global edition. Boston: Pearson, 2017. 739 stran. ISBN 9781292146348. info
  doporučená literatura
 • ATKINSON, Rita L. Psychologie. Translated by Erik Herman - Miroslav Petržela - Dagmar Brejlová. 2., aktualiz. vyd., v Portá. Praha: Portál, 2003. xxiii, 751. ISBN 8071786403. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a seminářů. V průběhu semestru studenti ve dvojici zpracovávají dvě seminární práce s cílem shrnout, zhodnotit a aplikovat poznatky z odborného textu. Seminář probíhá formou aktivních metod výuky: diskuse, zpětná vazba, modelové situace, hraní rolí.
Metody hodnocení
Zpracování dvou seminárních prací ve dvojicích. Splnění úkolů zadaných na seminářích včetně povinné účasti je podmínkou účasti na závěrečné zkoušce.

Závěrečný písemný test s časovým limitem 90 minut. Test je hodnocen klasifikační stupnicí A až F.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.