MPH_MGPS Manažerská psychologie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Bc. Michal Ďuriník, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Michal Ďuriník, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zuzana Opatrná (cvičící)
Garance
doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 14:00–15:50 P304, kromě Čt 31. 3.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_MGPS/01: každý sudý čtvrtek 14:00–15:50 P304, M. Ďuriník, J. Procházka
MPH_MGPS/02: každý sudý čtvrtek 16:00–17:50 P304, M. Ďuriník, J. Procházka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 38/48, pouze zareg.: 0/48
Jiné omezení: Minimální počet pro otevření předmětu je 10 zapsaných studentů. / The minimum number of enrolled students to open the course is 10.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pomoci studentům efektivněji vést jednotlivce, týmy a organizace v prostředí společnosti 4.0 s využitím znalostí moderní psychologie. Předmět navazuje na bakalářské předměty Psychologie pro ekonomy a Management a doplňuje psychologický základ k vybraným tématům z magisterského předmětu Řízení lidských zdrojů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- nastavit systémy pro hodnocení a odměňování zaměstnanců tak, aby měly pozitivní dopady na motivaci zaměstnanců
- rozeznat nekvalitní metody výběru a hodnocení zaměstnanců
- zvolit přístup a nástroje podporující well-being podřízených
- rozeznávat heuristiky/zkreslení a zohledňovat jejich dopad na činnost podniku
- popsat faktory ovlivňující pracovní postoje a jejich dopady na organizaci
- vyhnout se základním chybám při tvorbě pracovních týmů
Osnova
 • - Pracovní motivace: jak nastavit motivační, hodnotící a odměňovací systémy v organizaci ve společnosti 4.0
 • - Přesvědčování a změna postoje: aplikace v oblasti vyjednávání, cenotvorby a reklamy
 • - Vedení zaměstnanců a work-life balance a well-being
 • - Pracovní postoje, engagement, výkon: jak je ovlivnit a jejich dopad na organizaci
 • - Týmová práce: jak vytvořit efektivní spolupracující tým
 • - Validita a reliabilita psychodiagnostických metod: jak vybrat a posoudit kvalitu nástrojů pro výběr a hodnocení zaměstnanců
Literatura
  povinná literatura
 • ARNOLD, John, Ray RANDALL, Fiona PATTERSON, Jo SILVESTER, Ivan T. ROBERTSON, Cary L. COOPER, Bernard BURNES, Don HARRIS a Carolyn AXTELL. Work psychology : understanding human behaviour in the workplace. Sixth edition. Harlow, England: Pearson, 2016. xix, 783. ISBN 9781292063409. info
 • KAHNEMAN, Daniel. Myšlení - rychlé a pomalé. Translated by Eva Nevrlá. Vydání první. V Brně: Jan Melvil, 2012. 542 stran. ISBN 9788087270424. URL info
 • CIALDINI, R. Harnessing the science of persuasion. Harvard Business Review. Boston: Harvard Business School Press, 2001, R0109D, s. 72-79. ISSN 0017-8012. info
 • SUNSTEIN, C. Nudging: a very short guide. Journal of Consumer Policy. 2014, roč. 37, č. 538, s. 1-7. info
  doporučená literatura
 • WOODS, Stephen A. a Michael A. WEST. The psychology of work and organizations. Andover: South-Western/Cengage Learning, 2010. xviii, 598. ISBN 9781408018866. info
 • KULHAVÝ, Viktor a Jakub PROCHÁZKA. Cvičebnice pro předmět Řízení lidských zdrojů. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Psychologie efektivního leadershipu. Praha: Grada, 2013. 152 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4646-3. URL info
Výukové metody
Přednášky, modelové situace a simulace, diskuse, týmový projekt, četba
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení předmětu musí mít student docházku na alespoň 80 % seminářů, získat alespoň 50 % bodů za skupinový projekt, alespoň 40 % bodů ze závěrečného testu a celkově alespoň 60 % z maximálního počtu bodů v předmětu.
A 87 a více, B 80-86 %, C 74-79%, D 67-73 %, E 60-66%

Za co lze získat body:
Týmový projekt - průběžný úkol: 0-10 bodů
Týmový projekt - finální: 0-30 bodů (potřebné minumum 15)
Průběžný test: 0-10 bodů
Závěrečný test: 0-50 bodů (potřebné minimum 20)

Bonusové body:
Účast na seminářích: 0, 5 nebo 10 bodů
Předčasně odevzdané úkoly: 0-6 bodů (2x 0-3 body)
Prezentace týmového projektu: 0-5 bodů

Účast na seminářích:
V průběhu semestru proběhne 6 seminářů. Účast na seminářích je povinná. Absence musí být omluveny v termínu dle Studijního a zkušebního řádu MU přes Informační systém Masarykovy univerzity. Za účast na semináři se počítá pouze účast od začátku semináře do jeho konce. Při pozdním příchodu nebo dřívějším odchodu se účast nezapočítává. V průběhu semestru je dovolena jedna neomluvená absence.
Za aktivní účast seminářích může student získat 5 nebo 10 bonusových bodů. 10 bodů získá student, který se zúčastní všech šesti seminářů od začátku až do konce a bude se na nich věnovat probíraným tématům. 5 bodů získá student, který se zúčastní pěti seminářů od začátku až do konce a bude se na nich věnovat probíraným tématům.
Bonusové body je možné získat pouze za skutečnou účast na seminářích. Pokud má student omluvenou či neomluvenou absenci, nemůže získat bonusové body.

Skupinový projekt:
Skupinový projekt bude představen na úvodním semináři a písemné zadání bude umístěné ve Studijních materiálech v ISu. Bonusové body mohou studenti získat, pokud jednotlivé části projektu odevzdají s předstihem před termínem.

Průběžný test:
Průběžný test ověřuje, zda student čte průběžně povinnou literaturu a dává mu zpětnou vazbu k tomu, jak studované problematice rozumí. Test se píše distančně online přes informační systém Masarykovy univerzity. Má 5 uzavřených otázek s právě jednou správnou odpovědí. Obsahem testu jsou první 4 probíraná témata (1-2 otázky na téma). Studenti mohou při psaní testu využívat své poznámky i online a offline materiály, čas na psaní testu je ale pouze 10 minut.

Závěrečný test:
Závěrečný test se skládá z otevřených a uzavřených otázek, na jejichž zodpovězení mají studenti půl hodiny. Za test lze získat až 50 bodů. Studium povinné literatury je dostačující pro získání minimálně 40 bodů. K získání dalších bodů mohou být potřeba znalosti z přednášek a seminářů, které nejsou zmíněny v povinné literatuře. Studenti mohou při psaní testu využívat své poznámky i online a offline materiály, čas na psaní testu je ale velmi krátký na vyhledávání všech informací.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/MPH_MGPS