BPJ_JI4S Jazyk I/4 Španělština

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BPJ_JI3S Španělština
Úspěšné absolvování předmětu BPJ_JI3S.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 6/30
Mateřské obory/plány
předmět má 60 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na kurzy BPJ_JI1S, BPJ_JI2S a BPJ_JI3S a je završením jazykové přípravy směřujícím k cílové úrovni, kterou je jazyková kompetence C1 dle Společného evropského referenčního rámce. Důraz je přitom kladen na upevnění pokročilých jazykových struktur a prohloubení znalosti odborné slovní zásoby s ohledem na přípravu k závěrečné zkoušce z jazyka.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by měli studenti být schopni:
- porozumět autentickému textu na pokročilé úrovni
- pracovat s takovýmto textem a vyjádřit svůj názor k probíranému tématu
- flexibilně komunikovat na odborné téma, své myšlenky formulovat jasně a bez obtíží
- psát jasné, dobře strukturované texty o složitých tématech, přičemž používají různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.
Osnova
 • El comercio (carta de pedido, envío de fondos, acuse de recibo, ofertas), los Incoterms, el comercio y sus componentes; Internet en el comercio.
 • Documentos comerciales (la circular, albarán de entrega, el memorando)
 • Las franquicias, análisis de ventas, análisis de costes, ley de mejora de protección de los consumidores,
 • La banca (documentos bancarios: pagaré, cheque, transferencia y carta de crédito), la hipoteca, las cajas de ahorros, el mundo bancario espanol y europeo;
 • Calidad de empleo y riesgos laborales;
 • Contratos de trabajo;
 • Cámaras de comercio;
 • La bolsa.
 • La gramática: artículos - resumen, práctica de la comparación, perífrasis verbales, práctica de oraciones consecutivas y comparativas, ser/estar + adj. + que + ind./subjuntivo, oraciones concesivas, formación de palabras, expresiones idiomáticas, ejercicios complementarios.
Literatura
  povinná literatura
 • IRIARTE ROMERO, Emilio a Emilia NÚNEZ PÉREZ. Empresa siglo XXI. 2008. ISBN 978-84-9848-041-2. info
  doporučená literatura
 • MACÍKOVÁ, Olga, Vlasta HLAVIČKOVÁ a Věra ŠPÍGLOVÁ. Španělsko-český a česko-španělský hospodářský slovník. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003. 426 s. ISBN 80-7238-261-6. info
  neurčeno
 • SCHMIDT, CARLOS. Asuntos de negocios. 100 actividades de discusión para la ensenanza de espanol de negocios. Madrid: Edinumen, 2010. ISBN 978-84-9848-141-9. info
 • MACÍKOVÁ, Olga a Ludmila MLÝNKOVÁ. Español comercial. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. 342 s. ISBN 8025106527. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zkouškou.
Požadavky na ukončení předmětu jsou následující:
- 80% aktivní účast na seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadávaných úkolů)
- vypracování shrnutí odborného textu dle instrukcí vyučujícího + Argumentativní odstavec.
- 60% úspěšnost u závěrečného písemného zkouškového testu, což je podmínkou připuštění k ústní zkoušce
- úspěšné složení ústní zkoušky
Vyučovací jazyk
Španělština
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BPJ_JI4S