BPJ_JI3S Jazyk I/3 Španělština

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI3S/01: Čt 12:00–13:50 S311, V. De Azevedo Camacho
Předpoklady
BPJ_JI2S Španělština
Úspěšné absolvování předmětu BPJ_JI2S.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/30, pouze zareg.: 1/30
Mateřské obory/plány
předmět má 59 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět ve třetím semestru navazuje na kurz BPJ_JI2S a pokračuje zvládáním dalších témat odborného jazyka a dovedností typických pro komplexnější komunikaci včetně jejich aplikace v odborných aktivitách, jež jsou typické pro obchodní sféru, jako např.:
- interpretace grafických údajů,
- vytvoření objednávky/nabídky,
- vystavení faktury a
- psaní oběžníku, memoranda.
Tento předmět dále rozšiřuje obecnou i odbornou slovní zásobu studentů a rozvíjí gramatické struktury odborného jazyka. Důraz je opět kladen nejen na rozvíjení komunikačních dovedností, ale také na schopnost aktivně využívat nabyté znalosti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět obecnému ekonomickému textu vyšší střední obtížnosti,
- hovořit o probraných ekonomických tématech a
- zorientovat se ve španělské ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům.
Osnova
 • Léxico relacionado con el mundo empresarial,la jerga o el lenguaje de los profesionales,
 • Los tipos de sociedades en España I (diferentes criterios de clasificación),
 • Los tipos de sociedades en España II (los choques culturales en la empresa),
 • Creación de una empresa I (interpretación de gráficos, cantidades, organigramas),
 • Creación de una empresa II (los departamentos y sus funciones, los cargos y sus funciones),
 • Creación de una empresa III (pasos para la creación de una empresa, diferentes aspectos de la Economía española),
 • Producción y fabricación,
 • La productividad laboral.
 • Gramática: (no) me gusta/molesta/importa...(que) + infinitivo o subjuntivo, infinitivo/subjuntivo con verbos de sentimiento, deseo y necesidad (alegrarse, gustar, importar, encantar, querer, esperar, desear...), indicativo/subjuntivo con verbos de entendimiento y percepción física o intelectual (creo, pienso, recuerdo, supongo, siento, me he dado cuenta de...), perfecto de subjuntivo x pluscuamperfecto de subjuntivo, el condicional compuesto, oraciones condicionales, me gustaría + infinitivo, me gustaría que + préterito imperfecto de subjuntivo, oraciones de relativo II, práctica de las oraciones finales (para que, con el fin de que, etc.), posición de adjetivos, superlativo absoluto, gerundio simple y compuesto, los participios - resumen, preposiciones y conjunciones - repaso.
Literatura
  povinná literatura
 • TANO, MARCELO. Expertos:Curso avanzado de espanol orientado al mundo del trabajo. Cuaderno de ejercicios. 2010. ISBN 978-84-8443-587-7. info
  doporučená literatura
 • MACÍKOVÁ, OLGA a MLÝNKOVÁ, LUDMILA. Gramática completa de la lengua espanola.Velká španělská gramatika. první. Brno: C Press, 2010. ISBN 978-80-251-2293-8. info
 • IRIARTE ROMERO, Emilio a Emilia NÚNEZ PÉREZ. Empresa siglo XXI. 2008. ISBN 978-84-9848-041-2. info
 • CASTRO, Francisca. USO de la gramática espaňola - avanzado. 12. vyd. Edelsa, 2006. ISBN 84-7711-135-9. info
 • MACÍKOVÁ, Olga, Vlasta HLAVIČKOVÁ a Věra ŠPÍGLOVÁ. Španělsko-český a česko-španělský hospodářský slovník. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003. 426 s. ISBN 80-7238-261-6. info
  neurčeno
 • TANO, MARCELO. Expertos:Curso avanzado de espanol orientado al mundo del trabajo. Libro de alumno. Barcelona: Difusión, 2011. ISBN 978-84-8443-586-0. info
 • SCHMIDT, CARLOS. Asuntos de negocios. 100 actividades de discusión para la ensenanza de espanol de negocios. Madrid: Edinumen, 2010. ISBN 978-84-9848-141-9. info
 • MACÍKOVÁ, Olga a Ludmila MLÝNKOVÁ. Español comercial. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. 342 s. ISBN 8025106527. info
 • BONELL, PABLO, de Prada, Marisa a Schmidt, carlos SENOR, ANA. Negocio a la vista. Reportajes con actividades para cursos de espanol de los negocios. Madrid: Edinumen, 2004. ISBN 84-95986-43-4. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zápočtem.
Předpoklady pro zápočet jsou následující:
- 80% aktivní účast v seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadaných úkolů),
- 60% úspěšnost u zápočtového testu,
- seminární a průběžná práce
Vyučovací jazyk
Španělština
Navazující předměty
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BPJ_JI3S