BPX_AKAP Akademické psaní

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/1. 2 kr. k=2,0. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jaroslav Nekuda (přednášející)
Mgr. Igor Nosál, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Poláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPX_AKAP/1: každou lichou středu 14:35–16:15 P101
BPX_AKAP/2: každou sudou středu 14:35–16:15 P101
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se skádá ze tří základních bloků: 1. Informační minimum, 2. Základy metodologie vědy a etika vědeckovýzkumné práce a 3. Základy akademického psaní.
Hlavní výukové cíle:
* pochopení techniky a získání základních dovedností pro vyhledávání vědeckých informací;
* získání znalostí o základech práce s vědeckými informacemi;
* získání dovedností v aplikaci základních metod socioekonomického výzkumu a odborné práce.
Osnova
 • 1. Informační minimum:
 • * fungování SVI a systém knihoven MU (prostupnost, možnost využívání);
 • * Aleph, možnosti a využití (reservace, info o nových knihách apod.);
 • * E-diplomky, Ohlášené knihy SVI, Obsahy časopisů SVI, E-výpůjčka, šedá literatura v oblasti ekonomie ;
 • * elektronické informace (hlavní producenti, principy fungování, přístup z domova apod.);
 • * práce s nejvýznamnějšími databázemi (ProQuest, Monitor tisku, Firemní monitor, Odvětvové analýzy);
 • * scientometrie: WOS a Scopus;
 • 2. Metodologie vědy:
 • * ekonomická věda a systém věd;
 • * vztah ekonomické vědy k ostatním disciplínám: náboženství, filozofie, filozofie vědy, logika;
 • * vývoj představ o vědě, hlavní historické epochy, myšlenkové proudy a významné postavy; zvláštnosti přírodních a společenských věd;
 • * základní pojmy metodologie vědy, metody a techniky vědeckovýzkumné práce (hodnotová neutralita, analýza, syntéza, indukce, dedukce, hypotéza, verifikace, falzifikace, typy explanace, empirický výzkum, statistické zpracování dat, kvantifikace v ekonomických vědách a její meze, vědecká paradigmata, možnosti a meze predikce v sociálních vědách);
 • * současná věda a hodnocení kvality a výkonu; zajímavosti ze světa vědy;
 • * struktura empirického výzkumu, formulace problému, hypotézy, operacionalizace, sběr dat, práce s daty, interpretace, prezentace
 • 3. Základy akademického psaní:
 • * základní typy dokumentů, struktura, rozsah a formální náležitosti hlavních typů psaných útvarů (monografie, sborník, články v odborných časopisech, elektronické časopisy, esej, seminární, bakalářská a diplomová práce);
 • * vědecká a publikační etika; bibliografické citace, odkazy, poznámky;
 • * základní typografická pravidla (odkaz na existující dokumenty a šablony na webu ESF);
 • * posuzování odborného textu (recenze, oponentské posudky).
Literatura
 • KUŽELÍKOVÁ, Lucie a Jaroslav NEKUDA. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Edited by Jiří Poláček. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. 88 s. ISBN 9788021045774. info
 • FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy : vývoj, současnost a perspektivy. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 339 s. ISBN 8020013040. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
teoretická příprava a procvičování praktických příkladů
Metody hodnocení
Zápočet - písemný test, minimum 60% bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2009/BPX_AKAP