DXE_EMTR Econometrics

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
24/0/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Prof. Dr. Peter Hackl (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 9. 10. 13:00–14:00 S307, Pá 16. 10. 10:00–14:00 S307, Pá 23. 10. 10:00–14:00 S307, Pá 30. 10. 10:00–14:00 S307, Pá 6. 11. 10:00–14:00 S307, Pá 13. 11. 10:00–14:00 S307, Pá 20. 11. 10:00–14:00 S307, Pá 27. 11. 10:00–14:00 S307, Pá 4. 12. 10:00–14:00 S307, Pá 11. 12. 10:00–14:00 S307, Pá 18. 12. 10:00–14:00 S307
Předpoklady
Jako vstupní požadavky jsou od studentů vyžadovány dostatečné znalosti v následujících oblastech:
*Lineární algebra – soustava lineárních rovnic, matice, vektory (základní operace a vlastnosti).
*Popisná statistika – míry lokace a rozptýlenosti dat, míra vzájemné asociace pozorování, histogram, tabulky četnosti, bodový graf, kvantily
*Teorie pravděpodobnosti – pravděpodobnost a její vlastnosti, náhodné veličiny a funkce rozdělení jednorozměrné a vícerozměrné náhodné veličiny, momenty, konvergence náhodných veličin, limitní teorémy, zákony velkých čísel.
*Matematická statistika – bodový odhad, intervaly spolehlivosti parametrů normálního rozdělení, testování hypotéz, p-hodnota, hladina
Tato témata odpovídají apendixům základní literatury (Verbeek), konkrétně částem: A1, A2, A3, A4, A6, A8, B1, B2, B3 (s výjimkou Jensenovy nerovnosti), B4, B5, B6 a B7 (s výjimkou některých vlastností chí-kvadrát a F-rozdělení)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s běžně využívanými ekonometrickými nástroji a technikami. Absolvováním kurzu by měl student získat dostatečné znalosti a zkušenosti pro to, aby byl schopen samostatně a kvalifikovaně provádět empirickou práci s daty. Student by tedy měl být schopen korektně formulovat a identifikovat ekonomické modely a adekvátně interpretovat získané výsledky. Na základě dosažených dovedností bude student schopen porozumět aktuálně publikovaným vědeckým článkům využívajících k popisu ekonomických jevů nástroje ekonometrické analýzy, a rovněž tak získá nezbytné teoretické základy pro další studium pokročilejších oblastí ekonometrie.
Osnova
 • Předmět je strukturován do šesti tématických bloků, v rámci kterých je kladen důraz i na praktické osvojení přednášené problematiky:
 • 1. Úvod do lineárního regresního modelu (Verbeek, kap. 2) – normální lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců (OLS), vlastnosti OLS estimátorů;
 • 2. Úvod do lineárního regresního modelu (Verbeek, kap. 2) – kvlaita souladu modelu s daty, testováníhypotéz, multikolinearita;
 • 3. Inetrpretace a porovnání regresních modelů (Verbeek, kap.3) – interpretace vyrovnaného modelu, výběr regresorů, testování funkční podoby modelu;
 • 4. Heteroskedasticita a autokorelace (Verbeek, kap. 4) – příčiny, důsledky, testování, alternativní metody ekonometrické analýzy;
 • 5. Endogenita, metoda instrumentálních proměnných a zobecněná metoda momentů (Verbeek, kap. 5) – estimátor metody instrumentálních proměnných, estimátor zobecněný estimátor instrumentálních proměnných, zobecněná metoda momentů (principy a příklady použití);
 • 6. Ekonometrické modelování v praxi
Literatura
  povinná literatura
 • VERBEEK, Marno. A guide to modern econometrics. Fifrh edition. Hoboken: Wiley Custom, 2017. xii, 508. ISBN 9781119472117. info
  doporučená literatura
 • KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2008. xii, 585. ISBN 9781405182584. info
Výukové metody
6 přednášek po třech hodinách (tj. 24 vyučovacích hodin, každá po 45 minutách), diskuze v hodině, domácí úkoly (počítačová cvičení s využitím Gretlu) a prezentace domácích úkolů v hodině
Metody hodnocení
Hodnocení předmětu je založeno na písemném zpracování domácích úkolů, prezentaci úkolů v hodině a závěrečným písemným testem. Váhy jednotlivých částí v konečném hodnocení jsou následující: domácí úkoly včetně jejich prezentace 40 %, závěrečný test (skláadající se z prakticke a teoretické části) 60 %. Prezentací domácího úkolu v hodině je míněno to, že studenti musí být připraveni, že mohou být k prezentaci úkolu nebo jeho části vyvolání zcela náhodně. Minimální požadavky pro úspěšné zvládnutí písemného testu jsou následující: 60 %.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/DXE_EMTR